dr hab. Robert Suwaj profesor uczelni

robert.suwaj@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych, procesów decyzyjnych w administracji publicznej oraz postępowania w sprawach dotyczących środków pochodzących z funduszy europejskich.

Praktyk zajmujący się orzekaniem w sprawach administracyjnych, m.in. jako etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Autor i współautor publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m.in. wzorów pism i rozstrzygnięć do kodeksu postępowania administracyjnego oraz współautor komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uczestnik, referent i organizator wielu konferencji i seminariów naukowych, prowadzący cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla pracowników administracji publicznej z zakresu proceduralnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.

Prace naukowe i dydaktyczne

Monografie

 • Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Biblioteka Administracja Publiczna 2019.
 • Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Warszawa 2014.
 • Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław 2006 (wyd. 1), 2007 (wyd. 2), 2011 (wyd. 3).
 • Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Ostrołęka 2005.

Artykuły • glosy • polemiki

 • Polemika z wybranymi tezami wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2010 r., sygn. II GSK 965/10, Studia Prawa Publicznego nr 3/2014
 • Jakość tworzonego prawa na przykładzie zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego w latach 2010-2012, Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka nr 1/2013
 • Wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym, Kontrola Państwowa nr 5/2013
 • Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 16 stycznia 2013 r. (III SA/Gl 1442/12), Samorząd Terytorialny nr 10/2013
 • Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 26 czerwca 2012 r. (II SA/Bk 109/12), Samorząd Terytorialny nr 1-2/2013
 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt II GSK 521/12 [dot. ustalenia wysokości dotacji dla placówek przedszkolnych], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5/2012
 • Wpływ ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych na zakres administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Finanse Komunalne nr 3/2011
 • Praktyczne aspekty udziału organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Samorząd Terytorialny nr 1-2/2010
 • Wiek uczestników postępowania administracyjnego a skuteczność podejmowanych przez nich czynności prawnych, Białostockie Studia Prawnicze nr 7/2010
 • Wnoszenie opłat adiacenckich przez właściciela nieruchomości. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2010 r., I OSK 514/09, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa nr 3-4/2010
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 kwietnia 2008 r. (II OSK 1499/06), Samorząd Terytorialny nr 1-2/2010
 • Dopuszczalność skargi w przedmiocie niepowołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu sędziego. Glosa do postanowienia WSA z dnia 23 stycznia 2008 r., I SA/Wa 2139/07, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa nr 2/2009
 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2007 r. (II OW 29/07), Samorząd Terytorialny nr 12/2009
 • Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania administracyjnego, Studia Prawnoustrojowe nr 9/2009
 • Rozprawa administracyjna jako forma postępowania wyjaśniającego, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 1/2007
 • Strona postępowania administracyjnego w razie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej (współautor A. Piszcz), Przegląd Prawa Publicznego nr 10/2007
 • O przecenianej roli kodeksów etycznych, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 2/2007
 • Praktyczne aspekty wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 2/2006
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach (współautor A. Modrzejewski), Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 2/2005
 • Substytuty dowodów jako elementy procesu dowodzenia faktów w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 2/2004
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 29 maja 2001 r., II SA/PO 336/00, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 1/2004
 • Podstawowe pojęcia procesu dowodzenia faktów w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 1/2004
 • Postępowanie dowodowe jako przedmiot regulacji kodeksu postępowania administracyjnego, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 2/2003
 • Analiza stanu prawnego w zakresie problematyki antykorupcyjnej na poziomie gminy, Samorząd Terytorialny nr 4/2000
 • Rejestracja podatników w podatku od towarów i usług, Doradca Podatnika nr 29-30/1998

Rozdziały w monografiach

 • Racjonalność motywów nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, pod red. W. Federczyka, Warszawa 2018.
 • Ograniczenia w realizacji prawa do sądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, pod red. E. Ury, E. Feret, S. Pieprznego, Rzeszów 2016
 • Prawo do dobrej administracji a dobra administracja na przykładzie wybranej regulacji prawnej, [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, pod red. J. Zimmermanna, P.J. Suwaj, Warszawa 2013
 • Wyłączenie członka zarządu powiatu od udziału w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy o drogach publicznych, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, t. 1, pod red. B.M. Ćwietrniaka, Sosnowiec 2013
 • Na marginesie problematyki zwalczania bezczynności organu w postępowaniu administracyjnym (współautor J. Dobkowski), [w:] Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, pod red. M. Błachuckiego, T. Górzyńskiej, G. Sibigi, Warszawa 2012
 • Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania jako przykład inflacji prawa do skutecznej ochrony sądowej przed bezczynnością, [w:] Inflacja prawa administracyjnego, pod red. P.J. Suwaj, Warszawa 2012
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony po nowelizacji k.p.a. (współautor J. Dobkowski), [w:] Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce, pod red. P. Pietrasza, K. Gawrońskiej, D. Kościuka, J. Kulikowskiej-Kuleszy, M. Perkowskiej, Białystok-Warszawa 2012
 • Bezczynność administracji publicznej, [w:] Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej: zarys problematyki, pod red. R. Suwaja, M. Perkowskiego, Białystok 2010
 • Procedura wymierzenia opłaty planistycznej (współautor P. Pietrasz), [w:] Opłaty samorządowe w Polsce - problemy praktyczne, pod red. G. Liszewskiego, Białystok 2010
 • Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich w Polsce, [w:] Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich, pod red. M. Perkowskiego, Warszawa 2010
 • Zasada nemo iudex in causa sua w ogólnym postępowaniu administracyjnym (współautor P. J. Suwaj), [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010
 • Odpowiedzialność za bezczynność administracji, [w:] Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej, pod red. R. Suwaja, M. Perkowskiego, Białystok 2010
 • Prawne środki ochrony indywidualnej przeciw bezczynności administracji publicznej (współautorzy: P. Pietrasz, J. Dobkowski, M. Kojło, E. Lemańska, A. Bieliński), [w:] Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej. zarys problematyki, pod red. R. Suwaja, M. Perkowskiego, Białystok 2010
 • Rozwiązania przeciwdziałąjące powstawaniu bezczynności przewidziane w przepisach szczególnych (współautorzy: A. Kosicki, P. Pietrasz, G. Dudar), [w:] Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej, pod red. R. Suwaja, M. Perkowskiego, Białystok 2010
 • Wyniki przeprowadzonych badań (współautorzy: M. Perkowski, B. Ignatowicz, D. Dworakowski), [w:] Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie, pod red. R. Suwaja, M. Perkowskiego, Białystok 2010
 • Znaczenie procedur administracyjnych w funkcjonowaniu administracji publicznej, [w:] Nauka administracji, pod red. B. Kudryckiej, B.G. Petersa, P.J. Suwaj, Warszawa 2009
 • O roli kodeksów etycznych w administracji publicznej, [w:] Nauka administracji, pod red. B. Kudryckiej, B.G. Petersa, P.J. Suwaj, Warszawa 2009
 • Patologie w relacjach pomiędzy sferami władz publicznych (współautor A. Jackiewicz), [w:] Patologie w administracji publicznej, pod red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowskiego, Warszawa 2009
 • Zewnętrzne uwarunkowania krajowego procesu decyzyjnego (współautor K. Boiret), [w:] Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej, pod red. P.J. Suwaj, R. Szczepankowskiego, M. Zdanowicz, Białystok 2008
 • Zasady w postępowaniu egzekucyjnym, [w:] Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, J. Dembczyńska, Pietrasz, K. Sobieralski, R. Suwaj, Wrocław 2008
 • Wszczęcie postępowania podatkowego na żądanie strony - problemy praktyczne, [w:] Podatki i opłaty lokalne w praktyce, pod red. M. Popławskiego, Warszawa 2008
 • Organ administracyjny jako oskarżyciel publiczny, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, Rzeszów 2008
 • Ciężar dowodzenia a ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym, [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, pod red. L. Etela, Białystok 2008
 • Umowy w zarządzaniu pasem drogowym, [w:] Umowy w administracji, pod red. J. Bocia, L. Dziewięckiej-Bokun, Wrocław 2008
 • Sanctions in general administrative procedure, [w:] Legal sanctions: theoretical and practical aspects in Poland and the Czech Republic, ed. by M. Popławski, D. Šramková, Brno-Białystok 2008
 • Problemy stosowania procedur administracyjnych – wybrane zagadnienia, [w:] Współczesne problemy w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia, pod red. P. Chmielnickiego, E. Książek, K. Winiarskiego, Częstochowa 2007
 • Europejskie standardy procedur administracyjnych a zasady ogólne polskiego postępowania administracyjnego (współautor P.J. Suwaj), [w:] Polska w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, pod red. A. Bolesławskiego, P. Chmielnickiego, E. Książek, K. Winiarskiego, Częstochowa 2007
 • Europejskie standardy postępowania administracyjnego jako normy kreujące wzorce postaw etycznych urzędnika (współautor P.J. Suwaj), [w:] Etos urzędnika, pod red. D. Bąka, Warszawa 2007
 • Procesowe konsekwencje wprowadzenia instytucji rozprawy do postępowania podatkowego, [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce pod red. L. Etela, Białystok 2007
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane problemy praktyczne, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, pod red. E. Ury, Rzeszów 2006

Redakcje

 • Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2011 (wyd. 2)
 • Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej (współredaktor M. Perkowski), Seria: Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych: pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej, Białystok 2010
 • Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej. Zarys problematyki (współredaktor M. Perkowski), Seria: Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych : pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej, Białystok 2010
 • Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym: sprawozdanie (współredaktor M. Perkowski) Seria: Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych: pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej, Białystok 2010
 • Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia (współredaktor P. Pietrasz), Warszawa 2010
 • Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2009
 • Prawo administracyjne, Warszawa 2008

Opracowania dydaktyczne

 • Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów, Warszawa 2014
 • Administrative Law & Procedure, [w:] Legal English, H. Sierocka (koordynator merytoryczny), Białystok 2011
 • Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego: kazus 4, [w:] Kazusy i wzory pism, pod red. I. Kraśnickiej, Warszawa2011
 • Zasady postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, pod red. P. Pietrasza, R. Suwaja, Warszawa 2010
 • Zakres kontroli sądów administracyjnych, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, pod red. P. Pietrasza, R. Suwaja, Warszawa 2010
 • Zagadnienia ogólne, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, pod red. P. Pietrasza, R. Suwaja, Warszawa 2010
 • Środki dyscyplinujące funkcjonowanie administracji publicznej, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, pod red. P. Pietrasza, R. Suwaja, Warszawa 2010
 • Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, pod red. P. Pietrasza, R. Suwaja, Warszawa 2010
 • Czynności postępowania, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, pod red. P. Pietrasza, R. Suwaja, Warszawa 2010
 • Czynności organu prowadzącego postępowanie, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, pod red. P. Pietrasza, R. Suwaja, Warszawa 2010
 • Postępowanie dowodowe, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Pracownicy administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne. Ćwiczenia, pod red. P.J. Suwaj, Warszawa 2009
 • Prawne formy działania administracji, [w:] Prawo administracyjne. Ćwiczenia, pod red. P.J. Suwaj, Warszawa 2009
 • Źródła i interpretacja prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Ćwiczenia, pod red. P.J. Suwaj, Warszawa 2009
 • Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Zagadnienia wstępne, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Zakończenie postępowania - decyzja administracyjna, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego, [w:] Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2009
 • Zasada proporcjonalności a kara za usunięcie drzewa w świetle OChrPrzyrU (współautor A. Brzostek), [w:] Metodologia pracy w SPP, pod red. I. Kraśnickiej, Warszawa 2009
 • Ustrój jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawo samorządu terytorialnego, pod red. P. Sitniewskiego, Białystok 2009
 • Kiedy powstaje spór kompetencyjny między organami administracji publicznej? Przyczynek do dyskusji, [w:] Metodologia pracy w SPP, pod red. I. Kraśnickiej, Warszawa 2009
 • Legalność a legalizm w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, [w:] Prawo administracyjne, pod red. R. Suwaja, Warszawa 2008
 • Niezapomnik: podręcznik do ćwiczeń z postępowania administracyjnego (współautorzy: D.J. Kościuk, A. Modrzejewski, M. Pater, A. Piszcz, A. Suławko-Karetko), pod red. R. Suwaja, Białystok 2007
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej (współautor: J. Brodowska), [w:] Korzystanie z praw i wolności obywatelskich w Polsce. Kazusy przygotowane przez studentów WSAP w Białymstoku, Białystok 2005
 • Korzystanie z praw i wolności obywatelskich w Polsce. Materiały do ćwiczeń z prawa administracyjnego. Kazusy przygotowane przez studentów WSAP w Białymstoku, pod red. R. Suwaja, P. Suwaj, P. Sitniewskiego, Białystok 2005

Recenzje

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, B. Adamiak, J. Borkowski, wyd. 5, Warszawa 2007, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 1/2008
 • Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Kraków 2005, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 2/2006
 • Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne, G. Rydlewski, Warszawa 2002, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 1/2004
 • Postępowanie administracyjne ogólne, G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Warszawa 2003, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 2/2003

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dra A. Panasiuka, Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka nr 4/2008
 • Razem silniejsi? Harmonizacja walki z nadużyciami i korupcją w Europie. Sprawozdanie z konferencji (współautor P.J. Suwaj), Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe nr 1/2008

Varia

Ostatnie wystąpienia konferencyjne