dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni

anonim m
piotr.radziewicz@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Podstawy prawoznawstwa - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Teoria i praktyka tworzenia prawa — zagadnienia współczesnej legisprudencji - I rok, studia II stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo konstytucyjne - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu

Piotr Radziewicz jest profesorem Politechniki Warszawskiej i pracownikiem naukowo–dydaktycznym w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo w zakresie specjalizacji prawo konstytucyjne uzyskał w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2017). Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne — w Instytucie Nauk Prawno–Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004). W latach 2004–2018 był adiunktem w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN (w latach 2014–2016 — kierował Zakładem).

Kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: „Konstytucyjne prawo intertemporalne” (konkurs Opus 7) oraz „Pojęcie i skutki prawne prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustawy” (konkurs Opus 13).

Wykładowca na studiach doktoranckich INP PAN (2014).

Juror w dwóch edycjach konkursu sądowego (Moot Court) dla studentów prawa i aplikantów adwokackich, upowszechniającego wiedzę o sądownictwie konstytucyjnym (2012, 2014), organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Z. Hołdy.

Członek i koordynator prac Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego (2016–2017). Autor ekspertyz prawnych dla organów władzy publicznej (Sejmu, Senatu, Rządowego Centrum Legislacji), projekty pism procesowych Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, analiz i raportów dla organizacji pozarządowych (Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Helsińska, Instytut Prawa i Społeczeństwa) oraz organów samorządów zawodów zaufania publicznego.

Członek i sekretarz Zespołu Ekspertów przy Marszałku Sejmu (2009), którego zadaniem było przygotowanie propozycji zmian w Konstytucji w zakresie spraw Unii Europejskiej. Efektem pracy Zespołu był raport: Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu, red. P. Radziewicz, Warszawa 2010.

Absolwent aplikacji legislacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2001) oraz radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2013).

W latach 1997–2006 ekspert do spraw legislacji w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, a następnie — w latach 2008–2012 — Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych odpowiedzialny m.in. za reprezentację Sejmu w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. W latach 2006–2008 pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, w którym kierował Zespołem do Spraw Prawa Konstytucyjnego i Parlamentarnego oraz Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zajmującego się m.in. wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2012–2017 był zatrudniony w Biurze Trybunału Konstytucyjnego jako asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych dotyczących problematyki prawa konstytucyjnego, w szczególności kontroli konstytucyjności prawa i Trybunału Konstytucyjnego, a także zagadnień legislacji i tworzenia prawa, prawa parlamentarnego, prawa administracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego.

 

PUBLIKACJE

Artykuły

 1. Survey on the Constitution of the Republic of Poland: The results of the research conducted in 2017–2018, International Journal of Constitutional Law 2020, 18 (2), s. 614-636 (razem z M. Florczak-Wątor i M.M. Wiszowatym); DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moaa028
 2. Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji, Państwo i Prawo 2020, z. 10, s. 3-24
 3. Constitutional Reviews of Incomplete Regulations in Poland, "Utrecht Law Review" 2019, vol. 15, no. 1.
 4. Working Assumptions and Statistical Analysis of the Constitutional Survey, "Przegląd Konstytucyjny" 2018, nr 4, s. 5-25.
 5. O niedostatkach teorii stanu wyższej konieczności konstytucyjnej, "Państwo i Prawo" 2018, z. 11.
 6. Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r., „Państwo i Prawo” 2018, z. 6 (tekst napisany wspólnie z M. Florczak-Wątor i M. M. Wiszowatym).
 7. On legal consequences of judgements of the Polish Constitutional Tribunal passed by an irregular panel, „Review of Comparative Law”, Vol. XXXI, No 4/2017.
 8. Refusal of the Polish Constitutional Tribunal to Apply the Act Stipulating the Constitutional Review Procedure, „Review of Comparative Law”, vol. XXVIII, 2017, no. 1
 9. Niezmienialne normy konstytucyjne jako instytucja demokratycznego państwa prawnego, 2016, https://www.academia.edu/30092708
 10. O skutkach prawnych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego wydanych w składzie niewłaściwie obsadzonym, 2018, https://www.academia.edu/32678441
 11. Pominięcie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy określającej tryb kontroli konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo” 2016, z. 10
 12. Kontrola konstytucyjności uchwał Sejmu (uwagi na marginesie postanowienia TK o sygn. U 8/15), „Państwo i Prawo” 2016, z. 7
 13. Kontrola obowiązku notyfikowania ustawy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 5
 14. Kontrola konstytucyjności „prawa nieobowiązującego”, „Państwo i Prawo” 2014, z. 5;
 15. Kontrola konstytucyjności zaniechań ustawodawczych przez Trybunał Konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 2013, z. 9
 16. Doradztwo naukowe w pracach Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5;
 17. Notyfikacja jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, tom XXXI, Gdańsk 2014
 18. Czy Trybunał Konstytucyjny może uchylić całą ustawę? – polemika z artykułem A. Kustry pt. „Kontrola konstytucyjności całej ustawy”, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3
 19. Nieważność jako skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sferze stanowienia prawa, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 1
 20. Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 2
 21. Wzruszenie „domniemania konstytucyjności” aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5
 22. Status podkomisji w świetle regulaminu Sejmu i praktyki, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4
 23. „Przywilej korzyści” jako skutek prawny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 4
 24. Uprawnienia, środki działania oraz prawne podstawy funkcjonowania sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 2
 25. Umarzanie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny ze względu na utratę mocy obowiązującej przepisu przed wydaniem orzeczenia, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2
 26. Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3
 27. Administracyjnoprawne pojęcie władztwa publicznego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 4
 28. Decentralizacja jako prawna forma organizacji władztwa publicznego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 1-2
 29. Państwo jako przedmiot poznania prawnego w świetle teorii Hansa Kelsena, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 10
 30. O sprostowaniu błędów w Konstytucji i innych aktach prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2 (polemika L. Garlicki, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2)
 31. Kwalifikacja prawna środków przekazywanych na rachunki otwartych funduszy emerytalnych, (wspólnie z M. Kuleszą) „Glosa” 2001, nr 7
 32. Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia „osoba prawa publicznego”, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 6

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. "Wyjątkowe okoliczności" jako podstawa zmiany wykładni konstytucji, [w:] Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka. Tom III, red. M. Granat, Warszawa 2020 (w druku)
 2. Vacatio legis ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 – marzec 2016, red. P. Radziewicz, P. Tuleja, Wolters Kluwer 2017
 3. Podstawa prawna kontroli konstytucyjności ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 – marzec 2016, red. P. Radziewicz, P. Tuleja, Wolters Kluwer 2017
 4. Pojęcie horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych – uwagi wprowadzające z perspektywy prawa konstytucyjnego, [w:] Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, red. A. Młynarska-Sobaczewska, P. Radziewicz, Warszawa 2015
 5. Pojęcie sejmowej kontroli legalności ustawy, [w:] Kontrola legalności ustawy w Sejmie, red. P. Radziewicz, Warszawa 2015
 6. W sprawie proceduralnej kontroli konstytucyjności ustawy i wad czynności ustawodawczych, [w:] Konstytucja – Rząd – Parlament. Księga jubileuszowa prof. J. Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014
 7. Europeizacja Konstytucji Irlandii [w:] Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. J. Wawrzyniak, K. Kubuj, Warszawa 2011
 8. Procedura zmiany Konstytucji Irlandii [w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Studia i Materiały TK”, t. XXXII, Warszawa 2010, red. J. Wawrzyniak, K. Kubuj
 9. Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej,[w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009

Glosy i komentarze

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. naukowa P. Tuleja, Wolters Kluwer 2019, komentarze do rozdziału III, IV, XII, a także do części przepisów rozdziału X i XI.
 2. Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa A. Szmyt, komentarze do art. 70–70i, 137–142, 149–168, Warszawa 2018
 3. Glosa do wyroku TK z 11 VIII 2016, K 39/16 (dot. kontroli konstytucyjności procedury ustawodawczej), „Państwo i Prawo” 2016, z. 12
 4. Podstawy prawne wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 9 marca 2016 r., K 47/15, Lex/el. 2016
 5. Glosa do postanowienia TK z 24 marca 2009 r. (sygn. akt U 6/07) [rozporządzenie UE jako narzędzie implementacji prawa Unii Europejskiej], „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6
 6. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygn. akt IV CO 37/09) [stosowanie przez sądy powszechne wyroków TK z tzw. pominięciem prawodawczym], „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2
 7. Glosa do wyroku TK z 22.05.2007 r. K 42/05 [Dot. konstytucyjności ustaw o doradztwie podatkowym i ustawy o rachunkowości; użycia formy „wyroku zakresowego”], „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3
 8. Glosa do wyroku TK z 11.10.2006 r. P 3/06 [Dot. zakwestionowania kodeksowej konstrukcji przestępstwa „znieważenia funkcjonariusza publicznego”; art.226 § 1 k.k.; prawnych następstw wejścia wyroku w życie], „Przegląd Sądowy” 2008, nr 1
 9. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2006 r. (sygn. akt SK 34/06) [skutki prawne wyroku dla aktów stosowania prawa], „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 4
 10. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 lipca 2006 r. (sygn. akt SK 21/04) [Odstąpienie przez Trybunał Konstytucyjny od poglądu prawnego], „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3
 11. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 2006 r. (sygn. akt K 9/05) [Skutki prawne posłużenia się przez Trybunał Konstytucyjny formułą „orzeczenia zakresowego”], „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 6
 12. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 września 2008 r. (sygn. akt K 5/07) [zakres poprawek Senatu do ustawy, kodeksowy tryb uchwalenia ustawy w Sejmie, regulamin Sejmu jako wzorzec kontroli w postępowaniu przed TK],„Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2
 13. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r. (sygn. akt K 48/04) [dot. konstytucyjności 50% stawki podatkowej od osób fizycznych; kontrola konstytucyjności przepisu o wejściu ustawy w życie], „Glosa” 2006, nr 1
 14. Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2005 r. (sygn. akt SK 47/04) [Dot. zasadności umorzenia postępowania w sprawie art. 4011 k.p.c. oraz skutków wyroku TK], „Przegląd Legislacyjny” 2005, nr 5-6
 15. Glosa do wyroku TK z 21.03.2004 r. K 37/03 [dot. wniosku Prezydenta o zbadanie konstytucyjności przepisów zmieniających ustawę o gospodarce nieruchomościami; skutki uchylenia przepisu określającego termin wejścia w życie ustawy nowelizującej], „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5
 16. Glosa do wyroku TK z 20.04.2004 r. K 45/02 [dot. zgodności z Konstytucją ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; skutki uchylenia przez TK przepisów nowelizujących], „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6
 17. Glosa do wyroku TK z 27.05.2003 r. K 11/03 [dot. konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o referendum ogólnokrajowym; zasada przychylności prawu UE], „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 2

Opinie i ekspertyzy prawne — wybór

 1. Rekomendacje dotyczące wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm,[w:] Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm, Warszawa 2012
 2. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę, Warszawa 2010
 3. Założenia systemu wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Senat, [w:] Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Senat RP. Dokumenty z prac nad przygotowaniem systemu wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Senat RP, Warszawa 2007
 4. W sprawie zakresu ingerencji w przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5
 5. Opinia dotycząca skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r. (sygn. akt K 2/07) w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów lustracyjnych, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 6
 6. W sprawie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie Konstytucji, wprowadzającej zmiany w art. 38 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3
 7. W sprawie niektórych elementów uchwalania ustawy o zmianie Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6
 8. W sprawie skutków prawnych zgłoszenia w toku drugiego czytania poprawek do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, wykraczających poza zakres przedmiotowy projektu, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6
 9. W sprawie harmonogramu prac ustawodawczych nad projektem ustawy o zmianie Konstytucji (druk nr 580) i projektem ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego (druk nr 581), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6
 10. W sprawie dyskontynuacji procesu ustawodawczego w przypadku ustaw skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 1
 11. Tryb postępowania z ustaw a o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3
 12. Udostępnianie informacji publicznej dotyczącej biura poselskiego i zatrudnionych w nim pracowników, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3
 13. O dopuszczalności odwoływania Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej przed upływem kadencji, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2006, nr 2
 14. Dopuszczalny zakres przedmiotowy poprawek zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie konstytucji, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2006, nr 2
 15. W sprawie zasad zwoływania posiedzeń Komisji do Spraw Służb Specjalnych, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2006, nr 2
 16. W sprawie możliwości skierowania projektu ustawy do Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w celu przeprowadzenia przez nią pierwszego czytania lub szczegółowego rozpatrzenia projektu, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2006, nr 2
 17. W sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów projektu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (druk sejmowy nr 275), „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2006, nr 2;
 18. O projekcie uchwały Sejmu RP w sprawie powołania Konwentu Konstytucyjnego, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 2
 19. W sprawie podstawy prawnej wniosku o odwołanie z funkcji eksperta komisji śledczej osoby, która w przyszłości może zostać wezwana przez tę komisję w celu złożenia zeznań, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1
 20. W sprawie odwołania przez Sejm członka komisji śledczej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2
 21. Opinia prawna w sprawie skutków prawnych wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych na system ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5 (współautor W. Odrowąż-Sypniewski)
 22. O poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji nadzwyczajnej do zbadania wpływu komunistycznej Służby Bezpieczeństwa i obcych służb specjalnych na powstanie Samoobrony, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom I, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 23. O możliwości zaopiniowania poselskiego projektu ustawy przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom I, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 24. Procedury rozpatrywania przez komisję sejmową informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom II, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 25. Możliwość rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej podczas jego nieobecności,[w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom II, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 26. Z prac nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu, „Zeszyty Prawnicze” 2007, nr 4/2006–1/2007
 27. Wniosek prokuratora do komisji w sprawie udostępnienia protokołu z posiedzenia komisji jako dowodu w postępowaniu karnym, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom II, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 28. Możliwości opublikowania załącznika do zapytania poselskiego, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom II, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 29. Problem nadużywania instytucji interpelacji poselskiej przez posłów (pismo Ministra Polityki Społecznej), [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom II, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 30. Zakres podmiotowy prawa do zabrania głosu w debacie nad programem działania i wnioskiem o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom I, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010
 31. O zgodności z Konstytucją projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 1
 32. Projekt ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 3
 33. W sprawie pytań związanych z możliwościami działania NIK jako instrumentu kontrolnego Sejmu, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 2
 34. Prawne możliwości rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o służbie cywilnej na państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, w kontekście art. 153 Konstytucji RP, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 2
 35. W sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z art. 27 Konstytucji RP, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 3
 36. W sprawie niektórych elementów procedury przeprowadzenia wyborów członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Sejm, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 2
 37. W sprawie projektu rezolucji Sejmu o zobowiązaniu rządu Marka Belki do powstrzymania się od prywatyzacji majątku narodowego, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 3
 38. Zasady podejmowania kontroli ochrony informacji niejawnych na terenie Sejmu, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 1
 39. O wycofaniu przez posła poprawki zgłoszonej w trybie art. 45 regulaminu Sejmu. Opinia prawna, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 4
 40. O zgodności z Konstytucją nadania polskim posłom do Parlamentu Europejskiego uprawnień poselskich wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 3
 41. Zakres przedmiotowy poprawek do uchwały Sejmu składanych w drugim czytaniu. Opinia prawna, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 4
 42. O zgodności art. 92 projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 70 Konstytucji. Opinia prawna, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 4
 43. W sprawie zgodności przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją. Opinia prawna, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 4
 44. Zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej i rozstrzygania spór w sporcie w kontekście konstytucyjnego prawa do sądu, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 4
 45. O dopuszczalności zgłaszania poprawek w formie „tekstu jednolitego” w trakcie prac w podkomisji, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 4
 46. Zasadność nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (w związku z pismem RPO z 24.06.2004 r.), „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 3
 47. W sprawie zgodności z konstytucją przepisu ustawy umożliwiającego cudzoziemcom – obywatelom Unii Europejskiej – wzięcie udziału w wyborach samorządowych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 2
 48. W sprawie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność konstytucyjną za niezgodne z prawem powołanie ministra w skład Rady Ministrów w trybie art. 161 Konstytucji, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 2
 49. Opinia prawna o projekcie ustawy o działalności lobbingowej, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 1
 50. W sprawie możliwości skrócenia kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 1
 51. Ekspertyza prawna o zgodności z art. 103 Konstytucji przepisów, które nie przewidują możliwości powrotu do służby żołnierzy zawodowych po zakończeniu sprawowania mandatu posła, Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2003, nr 4
 52. Ekspertyza prawna w sprawie sporu dotyczącego powołania członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do art. 189 Konstytucji, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2003, nr 4
 53. Ekspertyza prawna w sprawie możliwości zakwalifikowania strażnika gminy do kategorii funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu kodeksu karnego, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2003, nr 2
 54. Ekspertyza prawna w sprawie art. 15 i 17 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2003, nr 3
 55. Informacja na temat statusu prawnego Komisji Śledczej – zagadnienia ogólne, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2
 56. Charakter prawny zarządzenia wójta wprowadzającego regulamin organizacyjny gminy, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2003, nr 3
 57. Ekspertyza prawna w sprawie możliwości utworzenia gmin o „ograniczonym zakresie działania”, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2002, nr 1
 58. Ekspertyza prawna w sprawie możliwości prawnych zaskarżania uchwały Sejmu RP do Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2002, nr 3
 59. W sprawie interpretacji terminów: „organ samorządu terytorialnego” i „organ jednostki samorządu terytorialnego”, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2000, nr 4
 60. W sprawie niektórych kwestii związanych z podejmowaniem czynności nadzorczych przez wojewodę w stosunku do organów powiatu, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 1999, nr 10
 61. W sprawie podstawy prawnej nadzoru nad działalnością miast na prawach powiatu oraz zakresu przedmiotowego nadzoru wojewody nad samorządem powiatowym, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2000, nr 2
 62. O możliwości wprowadzenia zarządu komisarycznego z powodu niepodjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu gminy, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2000, nr 2
 63. Analiza projektów ustaw Sejmu III Kadencji (20 października 1997 r. – 20 października 1998 r.), „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 1 (współautorzy: D. Chrzanowski, W. Odrowąż-Sypniewski)

Stanowiska Sejmu w postępowaniu przed TK — wybór

 1. Prawo do sądu od rozstrzygnięć polskiego związku sportowego, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-1012, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013
 2. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt K 9/11 [dot. zgodności z Konstytucją ustawy — Kodeks wyborczy], „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 4 (współautorzy: P. Chybalski, Z. Gromek, M. Laskowska)
 3. Zgłoszenie budowy do rejestru, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010
 4. Wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010
 5. Termin na wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010
 6. Emerytury byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010
 7. Powoływanie sędziów przez Prezydenta RP, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010
 8. Statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010
 9. Przepis Konstytucji jako przedmiot skargi konstytucyjnej, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010
 10. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie pytania prawnego (sygn. akt P 10/10) dotyczącego ustawy o sporcie kwalifikowanym, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2010, nr 3
 11. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie wniosku Prezydenta RP (sygn. akt Kp 9/09), dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2010, nr 1
 12. Stanowisko Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 42/08), dotyczącej ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2009, nr 1

Redakcja monografii

 1. Kontrola legalności ustawy w Sejmie, Warszawa 2015, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 311, ISBN 978-83-7666-384-5 (recenzja wydawnicza prof. dr hab. A. Szmyt)
 2. Konstytucja – Rząd – Parlament. Księga jubileuszowa prof. J. Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 420, ISBN 978-83-7666-303-6 (recenzja wydawnicza prof. dr hab. A. Łabno)
 3. Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, red. A. Młynarska-Sobaczewska, P. Radziewicz, Warszawa 2015, Wydawnictwo Biura Trybunału Konstytucyjnego, ss. 247, ISBN 978-83-87515-83-6 (recenzja wydawnicza prof. dr hab. P. Tuleja)
 4. Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 750, ISBN 978-83-7666-074-5
 5. Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 – marzec 2016, red. P. Radziewicz, P. Tuleja, Wolters Kluwer 2017, ss. 564, ISBN: 978-83-8107-267-0

Nagrody

 • Indywidualna Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w 2018 r.

Referaty na konferencjach

 • Referat pt. "Wyjątkowe okoliczności" jako podstawa zmiany wykładni konstytucji", na konferencji "Trzeci okrągły stół sądownictwa konstytucyjnego", 22 XI 2019, UKSW, Warszawa.
 • P. Radziewicz, "O powinnościach nauki prawa w debacie o konstytucji — wykład inaugurujący rok akademicki 2019/2020 w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej", 1 października 2019 r., Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Referat pt. "Intertemporalne zagadnienia zmiany konstytucji", na konferencji „Konstytucyjne prawo intertemporalne”, 26 czerwca 2018 r., Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Referat pt. "Założenia badawcze i analiza statystyczna Ankiety konstytucyjnej", na konferencji „Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, 16 czerwca 2018 r., Kraków.
 • Referat „Niezmienialne normy konstytucyjne jako instytucja demokratycznego państwa prawnego”, XXII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa pt. „Prawo – polityka – sfera publiczna”, 19–22 września 2016 r., Wrocław,
 • Referat „Notyfikacja jako przedmiot kontroli konstytucyjności w postępowaniu przed TK”, Ogólnopolska konferencja naukowa: „O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa, INP PAN, 19 października 2015 r.,
 • Referat „Pojęcie horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych z perspektywy prawa konstytucyjnego”, Ogólnopolska konferencja naukowa: „Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”, Warszawa, 19 maja 2015 r.,
 • Referat „Doradztwo i ekspertyzy w procesie ustawodawczym” na konferencji zorganizowanej przez Komitet Nauk Politycznych i Komitet Nauk Prawnych PAN, pt.: „Status eksperta i ekspertyzy w postępowaniu legislacyjnym w Sejmie”, Warszawa, INP PAN, 2013,
 • Referat „Wpływ prawa Unii Europejskiej na procedurę ustawodawczą w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”, 23 maja 2013 r., Warszawa, Uczelnia Łazarskiego,
 • Referat „Pominięcie i zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie TK” — wygłoszony podczas konferencji „Ujednolicanie praktyki legislacyjnej rządowych i parlamentarnych służb legislacyjnych”, 25 czerwca 2013 r., Jachranka,
 • Referat „Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę” wygłoszony podczas konferencji w Lublinie — Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa”, 12 XI 2010 r. (KUL),
 • Referat „Postanowienia względnie niezmienialne w konstytucjach wybranych państw Unii Europejskiej” wygłoszony podczas konferencji — „Tryb zmian konstytucji wybranych krajów Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich, 31 marca 2009 r. w Warszawie,
 • „Kontrola konstytucyjności uchwał Sejmu przez TK”, 15 marca 2016 r., Warszawa, INP PAN,
 • „Jakość legislacyjna rządowych projektów ustaw, opracowanych w latach 2011–2012”, 12 września 2013 r., Warszawa, INP PAN,
 • „Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, 19 marca 2013 r., Warszawa, INP PAN,
 • „Notyfikacja jako przedmiot kontroli konstytucyjności w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym”, 10 października 2013 r., Warszawa, INP PAN,
 • „Konstytucyjne aspekty skrócenia kadencji jednostek samorządu terytorialnego”, 9 grudnia 2014 r., Warszawa, INP PAN,
 • „Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego”, 20 czerwca 2011 r., Warszawa, INP PAN,
 • „Wykonywanie orzeczeń ETPC przez Sejm”, 3 lipca 2012 r., Warszawa, INP PAN
 • „Rozporządzenie jako narzędzie implementacji prawa UE”, 17 października 2012 r., Warszawa, INP PAN,
 • „Przywilej korzyści jako skutek wyroku TK”, 17 października 2011, Warszawa, INP PAN.

Komitety redakcyjne i rady naukowe czasopism

 • Zastępca Redaktora Naczelnego i członek redakcji „Przeglądu Sejmowego” (od grudnia 2011 r. do września 2012 r.).
 • W latach 2008–2011 członek Rady Naukowej, a następnie od stycznia 2012 r. do września 2012 r. członek Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów Prawniczych BAS”.

Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji, Państwo i Prawo 2020, z. 10, s. 3-24