dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni

Justka
justyna.lacny@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej - I rok, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Dr hab. Justyna Łacny jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej, kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim (2000), natomiast stopnie naukowe – doktora nauk prawnych (2009) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2017) w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracowała jako asystent (2004-2009), a następnie jako adiunkt (2009-2017).

Prace naukowe Justyny Łacny skupiają się na prawie UE, w szczególności na: prawie instytucjonalnym UE, swobodach rynku wewnętrznego UE, prawie administracyjnym UE, funduszach UE (ochronie interesów finansowych UE, problematyce niezgodnego z prawem wydatkowania tych funduszy), mechanizmach zapewniajacych przestrzeganie prawa UE przez jednostki i przez państwa członkowskie. Najnowszy nurt badań dotyczy naruszeń zasady praworządności przez państwa członkowskie (art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej) i ustanowionych w prawie UE środków ochrony prawnej, które mogą zastosować instytucje UE w celu wyelimionowania tego rodzaju naruszeń. Osobnym nurtem pracy Justyny Łacny są prace analityczne prowadzone od 2009 r. na rzecz Sejmu RP w związku zatrudnieniem na stanowisku eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Indywidualne projekty badawcze

 1. lata 2020-2023 – grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18 pt. „Odpowiedzialność finansowa państwa członkowskiego wobec UE za naruszenie zasady praworządności”
 2. sierpień – wrzesień 2018 r. – dwumiesięczne stypendium Max Planck Scholar na realizację  projektu badawczego pt. Can financial sanctions be imposed on Member States for Breaching the Rule of Law (Article 7 TUE)?, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg;
 3. luty 2017 r. – stypendium Leibniz przyznane przez Max Planck Society, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg
 4. lata 2013-2016 – grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 3.  Jego wynikiem jest monografia pt. Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie UE za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE, Warszawa 2017;
 5. wrzesień 2012 – stypendium wiceprezesa PAN przyznane w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk a Accademia Nazionale dei Lincei (ANL) umożliwiające odbycie pobytu naukowego w Centro Internazionale Ricerche sul Diritto Europeo (C.I.R.D.E.) w Bolonii;
 6. lipiec 2010 r. – stypendium Postgraduate Research Grant Programme 2010 przyznane przez Trybunał Obrachunkowy. Wynikiem prac jest raport pt. And what if the EU funds are misspent? Shared management and shared responsibility of the Member States and the Community institutions for management and control of the EU Funds, sporządzony na rzecz Trybunału Obrachunkowego;
 7. lipiec 2009 r. – stypendium Natolin Summer Research Fellowship, ufundowane przez Fundację Centrum Europejskie Natolin w ramach Laboratorium Badawczego CE Natolin.  Jego wynikiem jest monografia pt. Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE, Warszawa 2010;
 8. styczeń 2008 r. – stypendium przyznane przez Swiss Institute of Comparative Law w Lozannie w ramach Van Calker Scholarship Programme, umożliwiające odbycie miesięcznego stażu w tym Instytucie;
 9. lata 2006-2008 grant badawczy przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Jego wynikiem jest monografia pt. Ochrona interesów finansowych UE w dziedzinie polityki regionalnej, Warszawa 2010.

Nagrody

 • Indywidualna Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w 2018 r.

Monografie

 1. Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 508;
 2. Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 167;
 3. Ochrona interesów finansowych UE w dziedzinie polityki spójności, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 395.

Publikacje zagraniczne

 1. Suspending EU Funds to Member States that Breach the Rule of Law: A new accountability mechanism? in: Financial Accountability in the European Union. Institutions, Policy and Practice (eds.) Paul Stephenson, María-Luisa Sánchez-Barrueco, Hartmut Aden, ISBN 9780429316685, Routledge 2020
 2. Razem z Armin von Bogdandym, Suspension of EU funds for breaching the rule of law – a dose of tough love needed?, European Policy Analysis, June 2020:7epa; 
 3. Stick works better than carrot? Suspension of EU funds paid to the Member States breaching the rule of law (in:) Aleksandra Borowicz, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Ewa Latoszek (eds.) Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities.  European Union and its law, policy, and economy: internal and external dimensions, CEDEWU, Warsaw 2020, p. 61.
 4. Commentary to Article 325 Treaty on the functioning of the European Union (w:) H.-J. Blanke, S. Mangiameli (eds.) The Treaty on functioning of the European Union (TFEU). A Commentary, Springer (w opracowaniu redakcyjnym);
 5. Let’s do the soft-law... it’s much easier - comments on the European Commission’ notes on financial engineering instruments adopted in the cohesion policy (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.) New Challenges for International Organizations, Katowice 2016, s. 111-121;
 6. Between the devil and the deep blue sea – the CJEU case-law on financial corrections imposed by the Commission on the Member States, Journal of Contemporary European Research 2017, No 3, Special edition Pushing the Boundaries: New Research on the Activism of EU Supranational Institutions) https://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/856;
 7. Legal character of European Union agricultural penalties - comments to the ECJ ruling in case C-489/10 Ł. Bonda, Eurocrime 2012, nr 4, s. 170-174; 
 8. The system of vertical cooperation in administrative investigations cases (in:) K. Ligeti (eds.) Toward a Prosecutor for the European Union. Volume 1. A Comparative Analysis, Oxford and Portland Oregon 2012, s. 803-837; 
 9. Protection of the EU budget expenditure - recent tendencies (w:) C. Nowak (red.), Fight against EU Fraud. Administrative and criminal law issues, Warszawa 2011, s.  41-72;
 10. razem z Krystyną Kowalik-Bańczyk i Moniką Szwarc, The influence of the Treaty of Lisbon on the Polish legal system (w:) E. Castorina, P. Policastro (red.) Liberty And Language. The Global Dimension of European Constitutional Integration, Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 2010;
 11. European Prosecutor Office in Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, PIE Perspectives Internationales et Européennes, Vol. 2, 2006, http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=282

Artykuły w czasopismach naukowych 

 1. Sporny charakter prawny korekt finansowych nakładanych przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE, Państwo i Prawo nr 5, str. 78 (70 pkt).
 2. Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej,  Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, ROK XVI 3(63) 2019, s. 70-78 (pkt 40).
 3. Możliwość ustawowego ograniczenia dostępu do pornografii w internecie w świetle przepisów UE z zakresu swobód przepływu przedsiębiorczości i świadczenia usług (art. 49 i 56 TFUE) oraz odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami (art. 15 dyrektywy o handlu elektronicznym), Zeszyty Prawnicze BAS 2019, nr 1 (61), s. 70-78 (40 pkt).
 4. Zawieszenie wypłat funduszy UE przekazywanych państwom członkowskim naruszającym zasadę praworządności – nowy mechanizm warunkowości w prawie UE, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 12, s. 12-24 (lista B, pkt 11). 
 5. Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w postępowaniach dotyczących funduszy Unii Europejskiej – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.07.2014 r., sprawy połączone C-129/13 i C-130/13, Kamino International Logistics BV i Datema Hellmann Worldwide Logistics BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 12, s. 49-61 (lista B, pkt 11).
 6. Kontrole funduszy Unii Europejskiej prowadzone przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.12.2011 r., C-409/10, Hauptzollamt Hamburg-Hafen przeciwko Afasia Knits Deutschland GmbH, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 11, s. 48-58 (lista B, pkt 11).
 7. Kontrole wydatkowania funduszy Unii Europejskiej prowadzone przez organy krajowe – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 7.08.2018 r., C-59/17, Château du Grand Bois SCI przeciwko Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 10, s. 51-59 (lista B, pkt 11).
 8. Bieg terminów przedawnienia nieprawidłowości naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej - wprowadzenie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r., C-52/14, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG przeciwko Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 9, s. 50-59 (lista B, pkt 11).
 9. Przedawnienie nieprawidłowości naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.05.2011 r., C-201–202/10, Ze Fu Fleischhandel GmbH i Vion Trading GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 8, s. 49-57 (lista B, pkt 11).
 10. Stosowanie z mocą wsteczną kary łagodniejszej w sprawach dotyczących nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE – wprowadzenie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.07.2004 r., C-295/02, Gisela Gerken przeciwko Amt für Agrarstruktur Verden, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 7, s. 51-59 (lista B, pkt 11).
 11. Możliwość odstąpienia przez państwo członkowskie od odzyskiwania funduszy UE wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.03.2008 r., C-383/06 do C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 4, s. 46-56 (lista B, pkt 11).
 12. Kary administracyjne nakładane przez organy krajowe na podmioty uzyskujące fundusze UE w wyniku nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.10.2010 r. w sprawie C‑367/09 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau przeciwko SGS Belgium NV i innym, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 6, s. 55-64 (lista B, pkt 11).
 13. Zwrot płatności rolno-środowiskowych ze względu na naruszenie przesłanki jej przyznania – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.05.2016 r., C-273/15, ZS „Ezernieki” przeciwko Lauku atbalsta dienests, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 3, s. 51-59 (lista B, pkt 11).
 14. Odzyskiwanie funduszy Unii Europejskiej wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.12.2014 r., C-599/13, Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2, s. 50–60 (lista B, pkt 11).
 15. Wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej w wyniku nieprawidłowości. Elementy definicyjne pojęcia nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.05.2016 r. w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Județul Neamț i Județul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 1, s. 55–65 (lista B, pkt 11);
 16. razem z Z. Szpringer, Otwarcie debaty na temat przyszłości finansów UE (COM(2017) 358 final), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2017 nr 4 (56), s. 67-82 (lista B, pkt 6);
 17. Środki ochrony prawnej przysługujące wnioskodawcom w przypadku odmowy przyznania dotacji z funduszy UE na duże projekty (uwagi do wyroków Sądu UE w sprawach T-512/14 Green Source Poland v. Komisja oraz T-403/15 JYSK sp. z o.o. v. Komisja), Państwo i Prawo 2017, nr 12, s. 73-87 (lista B, pkt 13);
 18. Skutki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE w świetle prawa i orzecznictwa sądów UE (cz. II), Temidium 2017, nr 4 (91), grudzień, s. 32-39;
 19. Skutki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE w świetle prawa i orzecznictwa sądów UE (cz. I), Temidium 2017, nr 3 (90), wrzesień, s. 33-38;
 20. Korekty finansowe nakładane na instytucje zamawiające za naruszenia prawa zamówień publicznych – uwagi do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14 Județul Neamț i Județul Bacău oraz w sprawie C‑406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu, Europejski Przegląd Sądowy 2017, nr 9, s. 40-50 (lista B, pkt 11);
 21. Opinia na temat wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej dotyczących terminu uchwalenia projektu ustawy – Prawo wodne, konsekwencji jego nieuchwalenia i związanych z tym kosztów, którymi może być obciążona Rzeczpospolita Polska, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2017 nr 3(55), s. 75-84 (lista B, pkt 6);
 22. Odpowiedź na pytanie na temat konieczności montażu liczników i podzielników ciepła w terminie do 31 grudnia 2016 r., Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2016, 2(50), s. 223-228 (lista B, pkt 6);
 23. razem z Zofią Szpringer, Opinia na temat decyzji Komisji w sprawie wszczęcia, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, postępowania wyjaśniającego związanego z manipulowaniem danymi statystycznymi w Austrii, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2016 nr 3(51), s. 91-98 (lista B, pkt 6);
 24. Ochrona praw podstawowych w wydatkowaniu funduszy UE, Państwo i Prawo 2015, z. 12, s. 25-45 (lista B, pkt 13);
 25. Korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie. Nowe ramy prawne na lata 2014-2020”, Kontrola Państwowa 2015, nr 1 (styczeń-luty), s. 64-97 (lista B, pkt 7);
 26. Sankcje za nieprawidłowe wydatkowanie funduszy UE – rekonstrukcja stanu prawa i orzecznictwa UE, Białostockie Studia Prawnicze 2014, Zeszyt 15, s. 41-55 (lista B, pkt 7);
 27. Razem z Mateuszem Zredą, Krytyczna ocena projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej przez parlamenty narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej, Przegląd Sejmowy 2014, nr 4 (123), s. 37-64 (lista B, pkt 7);
 28. Zasada należytego zarządzania finansami w Unii Europejskiej, Kontrola Państwowa 2014, nr 3, s. 104-118 (lista B, pkt 6);
 29. Razem z Zofią Szpringer, Opinia na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2013, nr 3 (39), s. 121-131 (lista B, pkt 4);
 30. Uniemożliwienie przez rolnika przeprowadzania kontroli – warunki korzystania z pomocy finansowej UE. Glosa do wyroków TSUE w sprawach C-596/09 Marija Omejc i C-188/11 Peter Hehenberger, Kontrola Państwowa 2013 nr 4, s. 60-78 (lista B, pkt 6);
 31. Razem z Zofią Szpringer, Opinia na temat budżetowych kryteriów konwergencji sformułowanych w Pakcie na rzecz stabilności i wzrostu oraz pakcie fiskalnym”, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2013, nr 2 (38), s. 131-140 (lista B, pkt 4);
 32. Prowadzenie kontroli w państwach członkowskich UE. Kompetencje Trybunału Obrachunkowego, Kontrola Państwowa 2012, nr 5, s. 8-29 (lista B, pkt 7);
 33. Razem z Andrzejem  Sakowiczem, Uzupełnienie opinii o stanowisku rządu RP wobec projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014–2020 program „Prawa i obywatelstwo” [KOM(2011) 758 wersja ostateczna] oraz określenie relacji między tym dokumentem a Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, Nr 2(34)2012, s. 83-91;
 34. Gry hazardowe w Internecie - ustępstwo wobec swobód rynkuwewnętrznego? Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 1, str. 15-21 (lista B, pkt 7);
 35. Razem z Agnieszką Grzelak, Kontrola przestrzegania unijnej zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe - pierwsze doświadczenia, Zeszyty Prawnicze nr 4/2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, s. 11-42;
 36. Opinia prawna w sprawie trybu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009, Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 111-117;
 37. Swoboda państw członkowskich w zakresie regulowania gier hazardowych - Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości”, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 12, s. 37-47;
 38. Opinia prawna dotycząca zgodności z prawem UE przekazywania dochodów uzyskiwanych z 1% podatku przez organizacje pożytku publicznego na prowadzoną przez nie działalność gospodarczą, Zeszyty Prawnicze Biuro Analiz Sejmowych, nr 1 (22), 2010, s. 91-101.
 39. Glosa do wyroku TS z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie C-11/00 Komisja p. EBC, LEX 2009;
 40. Administracyjna ochrona interesów finansowych Wspólnoty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 1, s. 12 ;
 41. Recenzja. Współpraca sądowa w Unii Europejskiej. Akty prawne, uzasadnienia, komentarze (red.) S. M. Królak, I. Dzialuk, C. Michalczuk, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 11, s. 63;
 42. Europejska Prokuratura w projekcie Konstytucji dla Europy, Przegląd Prawa Europejskiego 2005, nr 3/4 (21/22), s. 76;
 43. Ochrona interesów finansowych UE – działalność Europejskiego Biura ds. Zwalczania Oszustw (OLAF), Przegląd Prawa Europejskiego 2003, nr 2, s. 5.

Rozdziały w książkach

 1. J. Łacny, Fundusze Unii Europejskiej, [w:] Stanisław Biernat (red.), Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, str. 860-1031.
 2. Współpraca organów krajowych z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), część rozdziału Policyjna i sądowa współpraca Unii Europejskiej (w:) L. Paprzycki (red.) System Prawa Karnego Procesowego, Tom XVII, rozdział 9 (w opracowaniu redakcyjnym)
 3. Razem z Moniką Szwarc, Sankcje w unijnych przepisach rolnych a zasada a zasada ne bis in idem – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-489/10 postępowanie karne v. Ł. Bonda (w:) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s. 894-921; 
 4. Skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca sankcja za naruszenie prawa UE (w:) A. Wróbel (red.) Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa 2011, s. 477-497;
 5. Skutki naruszenia prawa Unii Europejskiej przez państwo członkowskie materiały szkoleniowe (w:)B. Pawłowski (red.) Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, zeszyt 6, s. 1-19;
 6. Ponoszone przez państwa członkowskie finansowe skutki naruszenia interesów finansowych Unii Europejskiej (w:) C. Nowak (red.), Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 203-222;
 7. Finansowe skutki naruszenia prawa WE w dziedzinie polityki spójności (w:) J. Maliszewska-Nienartowicz (red.) Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Toruń 2009, s. 229-249;
 8. Podział zarządzania jako metoda podziału obowiązków zapewniających ochronę interesów finansowych Wspólnoty w dziedzinie polityki regionalnej (w:) C. Nowak (red.) Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych WE, Warszawa 2008, s. 167-181;
 9. Sankcje za naruszenie prawa UE (w:) A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej, t. II., Warszawa 2007, s. 762-862;
 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa UE (w:) A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej, t. II., Warszawa 2007, s. 867-969;
 11. Działania naruszające interesy finansowe UE (w:) A. Wróbel, W. Czapliński (red.) Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2007, s. 265-320;
 12. Administracyjne instrumenty ochrony interesów finansowych Wspólnoty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – procedura rozliczania rachunków i kontrola zgodności (w:) C. Nowak (red.) Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, stare problemy, Warszawa 2007, s. 35-49;
 13. Kwalifikowane naruszenie prawa UE przez Wspólnotę Europejską i państwa członkowskie jako przesłanka pozaumownej odpowiedzialności odszkodowawczej (w:) W. Czapliński (red.) Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 469-489.
 14. razem z Władysławem Czaplińskim, Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (w:) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2005, s. II-873 – II-903.

Komentarze

 1. Komentarz do art. 285-287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w:) A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Komentarz do TfUE, tom III, Wolters Kluwer 2012, s. 587-614;
 2. Komentarz do art. 311-325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w:) A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Komentarz do TfUE, tom III, Wolters Kluwer 2012, s. 839-934;
 3. Komentarz do art. 268-280Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (w:) A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Komentarz do TWE, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 735-810.

Prace redakcyjne

 1. 2016 - obecnie - członek kolegium Anti-Discrimination Law Review http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/anti-discrimination-law-review
 2. razem z Andrzejem Wróblem i Dagmarą Kornobis-Romanowską, Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tom III, art. 223-358, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1231;
 3. razem z Andrzejem Wróblem i Dagmarą Kornobis-Romanowską, Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, tom III, art. 189-314, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1167.

Referaty na konferencjach naukowych

 1. Referat pt. "O wyższości kija nad marchewką  – czyli o projekcie rozporządzenia UE dot. zawieszania funduszy UE państwom członkowskim naruszającym zasadę praworządności" wygłoszony podczas Drugiego Krakowskiego Sympozjum Konstytucyjnego pt. "Konstytucja i rządy prawa. Teoria i praktyka",  28 września 2019 r. Uniwersytet Jagielloński, zob. program
 2. J. Łacny, Suspension of EU Funds Paid to Member States Breaching the Rule of Law, UACES 49th Annual Conference, Lisbon, 1-4 września 2019.
 3. Referat pt. "Zawieszenie wypłat funduszy UE przekazywanych państwom członkowskim naruszającym zasadę praworządności - nowy mechanizm warunkowości w prawie UE?" wygłoszony podczas konferencji „Praworządność i fundamentalne wartości w porządku prawnym Unii Europejskiej” organizowanej przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w dniach 30-31 maja 2019 r. w Gawrych-Rudzie k. Suwałk.
 4. Referat pt. "Suspension of EU Funds Paid to Member States Breaching the Rule of Law. Did the European Commission Get it Right?” wygłoszony na konferencji naukowej  ESIL Research Forum 2019 “The International and Domestic Rule of Law –Synergies and Challenges” zorganizowanej w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. przez Institute for International Law and European Law, Georg-August-Universität Göttingen.
 5. Referat pt. “Do financial corrections make the European Union more accountable?” wygłoszony podczas konferencji “Financial Accountability in the European Union Institutions, Policy And Practice. III EUFINACCO Workshop”, 31 styczeń - 2 luty 2018, University of Deusto w Bilbao.
 6. Referat pt. "Can the Member States Be Financially Responsible for Breaching Article 2 TEU?" wygłoszony na konferencji naukowej "Protecting European Union Values: Breaches ff Article 2 TEU and Their Consequences", 14-15 września 2017, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.

Działalność upowszechniająca naukę

Recenzje