dr Tomasz Jaroszyński

T.Jaroszynski
tomasz.jaroszynski@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej - I rok, studia II stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej - I rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo parlamentarne z legislacją - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Rozporządzenie Wspólnot Europejskich jako składnik systemu prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu; obecnie na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji. W latach 2011-2013 asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Od 2010 r. wykładowca w Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. radca prawny. Jest redaktorem prowadzącym dział „Prawo i praktyka” w „Temidium” – kwartalniku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (www.temidium.pl). W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim zagadnienia z obszaru prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.

Wybrane publikacje:

 • Rozporządzenie wspólnotowe jako przedmiot skargi konstytucyjnej, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 4/2007.
 • Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09, „Państwo i Prawo” nr 9/2012.
 • Postępowanie uchwałodawcze w Sejmie RP, „Przegląd Sejmowy” nr 6/2012 [współautor: W. Miller].
 • Zasady techniki prawodawczej a akty prawa miejscowego. Wybrane problemy w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 1/2013.
 • Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa Unii Europejskiej Wybrane aspekty, w: Odpowiedzialność administracji i w administracji, red. Z. Duniewska, M. Stahl, Warszawa 2013.
 • Analiza pojmowania i działania zasady jawności oraz jej ograniczeń z perspektywy prawa brytyjskiego, w: Jawność i jej ograniczenia, tom 11, Standardy europejskie, red. C. Mik, Warszawa 2016.
 • Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, Warszawa 2018 [redakcja naukowa; współautorzy: P. Skuczyński, A. Sękowska].
 • National Parliaments’ Scrutiny of the Principle of Subsidiarity: Reasoned Opinions 2014-2019, “European Constitutional Law Review” nr 1/2020, http://dx.doi.org/10.1017/S1574019620000048