dr Robert Kędziora

robert.kedziora@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Postępowanie sądowoadministracyjne - I rok, studia II stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Postępowanie sądowoadministracyjne - I rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Postępowanie sądowoadministracyjne

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1997-–2014 pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Stopnień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2003 r. na podstawie rozprawy „Porozumienia cenowe ograniczające konkurencję”.

Specjalista w dziedzinie procesowego prawa administracyjnego. Badania naukowe koncentruje na analizie i ocenie funkcjonowania modelu polskiej procedury administracyjnej w kontekœście realizacji zadań stawianych nowoczesnej administracji publicznej i ochrony praw jednostki w sferze prawa administracyjnego.

Autor Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz podręcznika „"Ogólne postępowanie administracyjne”".

Redaktor merytoryczny programu LEX Navigator Postępowanie Administracyjne - Elektroniczny System Procedur Prawnych w ramach Systemu Informacji Prawnej LEX (redakcja naukowa prof. dr hab. A. Wróbel).

Od 2000 r. opracowuje i aktualizuje bibliografię polskiego postępowania administracyjnego, publikowaną w kolejnych wydaniach Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. M. Jaśœkowskiej i prof. A. Wróbla (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - LEX).

W latach 2014–-2015 uczestnik projektu wsparcia eksperckiego i doradczego w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (projekt realizowany w ramach programu „Wsparcie efektywnego wykorzystania własnośœci przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”, wdrażanego przez Urząd Patentowy RP).

W 2013 r. prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Uniwersytetu P.J. ŠŠafárika w Koszycach w ramach stypendium naukowego programu LLP-ERASMUS.

Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z zakresu postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych, w tym specjalistyczne szkolenia o charakterze warsztatowym (m.in. dla pracowników powiatowych urzędów pracy, organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kierowników urzędów stanu cywilnego).

Ważniejsze publikacje naukowe

Autorstwo publikacji książkowych

 • Ogólne postępowanie administracyjne, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Ogólne postępowanie administracyjne, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Ogólne postępowanie administracyjne, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Ogólne postępowanie administracyjne, wyd. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks System. Edycja druga, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks System. Edycja pierwsza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Współautorstwo publikacji książkowych

 • Kodeks postępowania administracyjnego. Objaśœnienia, red. A. Wróbel, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Piœśmiennictwo, red. A. Wróbel, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.

Rozdziały w monografiach naukowych, artykuły i inne publikacje naukowe

 • Natychmiastowa wykonalnoœść nieostatecznej decyzji administracyjnej, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2016, nr 1.
 • Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2015, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, wyd. 6, Warszawa 2016.
 • Doręczanie pism stronom postępowania administracyjnego zamieszkałym lub posiadającym siedzibę za granicą w śœświetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2015, nr 2.
 • Gwarancyjny wymiar modelu postępowania administracyjnego a zasada sprawnego działania administracji publicznej, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, tom 2, red. E. Wójcicka, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013.
 • Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2013, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, wyd. 5, Warszawa 2013.
 • Metryka sprawy – nowa instytucja postępowania administracyjnego, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2012, nr 1.
 • Nowe instytucje i regulacje w postępowaniu administracyjnym, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2011, nr 2.
 • Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2011, [w:] M. Jaœśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, wyd. 4, Warszawa 2011.
 • Przywództwo cenowe w œśświetle prawa antymonopolowego, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek [i in.], Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Prawne determinanty ochrony zaufania obywateli do administracji publicznej, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin-Warszawa 2010.
 • Orzeczenie kasacyjne organu odwoławczego (wybrane zagadnienia), [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczoœści i Administracji w Lublinie, Lublin 2010.
 • Ekstraterytorialne stosowanie przepisów prawa antymonopolowego, [w:] Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, część III, red. M. Żylicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2008.
 • Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] Księga Pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, M.R. Pałubska, M. Kuć, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.
 • Zasady postępowania dowodowego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] Ius et Fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana ŚŒwitki, red. T. Guz, M. Kuć, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.