dr Radosław Puchta

IMG_0218

English version

radoslaw.puchta@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo konstytucyjne - I rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Ustrój samorządu terytorialnego - I rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Podstawowe prawa i wolności człowieka: mechanizmy ochrony, III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Krajowe i międzynarodowe środki ochrony podstawowych praw i wolności, III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu

PRAWO KONSTYTUCYJNE 

Od 1 grudnia 2018 r. jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym (adiunktem) w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Studia magisterskie na kierunku prawo kończył – z wyróżnieniem – w 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie podjął studia doktoranckie a w 2017 r. obronił – z wyróżnieniem – rozprawę doktorską (pt. Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji) i uzyskał stopień doktora w zakresie nauk prawnych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują prawa człowieka, prawo konstytucyjne ustrojowe oraz prawo administracyjne. Szczególny miejsce w pracy badawczej zajmuje problematyka francuskiego systemu kontroli konstytucyjności prawa. W roku akademickim 2007/2008 odbył studia na Université Panthéon-Assas Paris II, gdzie złożył egzaminy z m.in. francuskiego prawa konstytucyjnego i administracyjnego. W 2019 r. otrzymał Stypendium Rządu Francuskiego, zaś od 1 lutego do 15 marca 2020 r. odbył staż badawczy w Centre d’études constitutionnelles et polittiques Université Paris II w Paryżu.

W 2020 r. otrzymał indywidualne nagrody JM Rektora PW: II stopnia za osiągnięcia naukowe oraz III stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.

Był współpracownikiem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2006/2007) i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (2008/2009). Od 2009 r. jest zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie od 2014 r. pełni obowiązki asystenta sędziego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji (od 2012 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2019 r.). W 2020 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Ważniejsze publikacje:

- monografie:

 • Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2019, ss. 556 [monografia w wydawnictwie z wykazu MNiSW];

- w języku angielskim:

 • Ministers of Justice in Comparative Perspective, 'Eleven International Publishing', The Hague 2019 (współautorzy: P. Mikuli, N. Fox) [monografia];
 • Constitutional Requirements Regarding the Use of Administrative Sanctions (Remarks with Regard to the Constitutional Tribunal’s Rulings), „Przegląd Konstytucyjny” z 2018, nr 2, s. 70-90 [artykuł];
 • The role of National Parliaments in the European Union. General Report, [w:] The National Parliaments in the European Union. Proceedings of the FIDE XXIV Congress, Madrid 2010, t. I, str. 1-78 (współautorzy: M. Wyrzykowski, M. Ziółkowski) [raport];

- artykuły naukowe:

 • Kognicja sądów administracyjnych w zakresie kontroli decyzji wydanych w sprawach wizowych przez konsulów. Glosa do postanowienia NSA z 19.02.2018, II OSK 1346/16, "Państwo i Prawo" z 2019, z. 8, s. 146-156;
 • Warunki dopuszczalności powołania się na ochronę wynikającą z art. 47 KPP (uwagi na tle wyroku TSUE z 13.12.2017 r. w sprawie El Hassani), "Państwo i Prawo" z 2019, z. 4, s. 35-52;
 • Problem standardów organizacyjnych i proceduralnych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości w orzecznictwie francuskiej Rady Konstytucyjnej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” z 2016, nr 3, s. 245-274;
 • Konstytucyjne aspekty instytucjonalizacji małżeństw osób tej samej płci w świetle najnowszego orzecznictwa francuskiej Rady Konstytucyjnej, „Przegląd Sejmowy” z 2015, nr 4, s. 89-109;
 • O modernizacji instytucji V Republiki w świetle ustawy konstytucyjnej z 23 lipca 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6, s. 193-208;

- rozdziały w książkach:

 • Kwestia kontroli konstytucyjności ustaw w praktyce ustrojowej oraz myśli prawniczej ostatniej dekady XVIII w. (kilka uwag), [w:] Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, red. M. Granat, Warszawa 2018, s. 137-161;
 • Ochrona rodziny i małżeństwa w Konstytucji RP, [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017, s. 165-190;
 • Konstytucyjna ochrona wolności nauczania oraz niezależności kadry dydaktyczno-naukowej w świetle orzecznictwa francuskiej Rady Konstytucyjnej, [w:] Prawo nauki, red. A. Wiktorowska, A. Jakubowski, Warszawa 2014, s. 67-91;
 • Status prawny sędziego w państwach Europy Kontynentalnej. Republika Francuska, [w:] Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, P. Mikuli (red.), Koszalin-Gdańsk 2013, s. 99-139;
 • Czy Konstytucja wymaga naprawy? O propozycjach zmian ustawy zasadniczej, [w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, M. Zubik (red.), Warszawa 2012, s. 225-255;
 • Polski parlamentaryzm i jego racjonalizacja. Kilka uwag na tle recepcji europejskiej myśli konstytucyjnej w ostatnim dwudziestoleciu, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, M. Zubik (red.), Warszawa 2010, s. 367-388;

 - opracowania i sprawozdania:

 • Konferencja „Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestolecie wejścia w życie” (Warszawa, 17 października 2017 r.), „Przegląd Konstytucyjny” z 2017, nr 3, s. 128-134 [sprawozdanie];
 • Francja: decyzje Rady Konstytucyjnej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Corinne S. i Sophie H. (nr 2010-92 QPC) oraz z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ustawy umożliwiającej zawarcie małżeństwa parom osób tej samej płci (nr 2013-669 DC), „Przegląd Sejmowy” z 2014, nr 6, s. 235-243 [tłumaczenie wraz z omówieniem];
 • Francja: decyzja Rady Stanu z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie badania konstytucyjności aktów wykonawczych implementujących dyrektywy europejskie (nr sprawy 287110), „Przegląd Sejmowy” z 2010, nr 5, s. 281-286 [tłumaczenie wraz z omówieniem];
 • Francja: decyzja Rady Konstytucyjnej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (nr 2007-560 DC), „Przegląd Sejmowy” z 2008, nr 2, s. 331-340 [tłumaczenie wraz z omówieniem].