dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

Photo_PDK

 patrycja.klosinska@pw.edu.pl                                               

ORCID: 0000-0002-3581-3226

Prowadzone przedmioty:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych. W pracy naukowej koncentruje się na badaniu jak system prawa, regulacje trans-narodowe oraz organy stosujące prawo, w tym sądy, odpowiadają na wyzwania globalnych niebezpieczeństw, rozwoju nauki i nowych technologii. Obszary szczególnego zainteresowania badawczego: prawa człowieka, prawo zdrowia publicznego, w tym, ochrona zdrowia oraz prawo żywnościowe i biotechnologii, regulacja ryzyka, i nowe formy rządzenia, przede wszystkim w ujęciu unijnym, europejskim i prawno-porównawczym.

Obecnie realizuje projekt THEMIS “Protecting Human Rights and Public Health in Global Pandemics: A Map of the Standards Applied by EU and US Courts” w ramach grantu badawczego Komisji Europejskiej (program Horyzont2020, działania Marii Skłodowskiej-Curie) na Wydziale Prawa, Queen’s University Belfast.

Poprzednio zatrudniona w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (od 2007 r.), gdzie wykładała prawo Unii Europejskiej, była promotorką i recenzentką ponad 120 prac dyplomowych, oraz redaktorką zarządzającą Yearbook of Polish European Studies. Była też wykładowcą wizytującym Uniwersytetu w Mediolanie i University College London. Od 2008 r. jest członkinią Kolegium Redakcyjnego German Law Journal, Cambridge University Press

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), a stopień naukowy doktora uzyskała na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2006). Studiowała także na Uniwersytecie w Antwerpii i Utrechcie. W latach 2007-2008 prawnik w Departamencie Prawnym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Ministerstwo Zdrowia.

Dorobek naukowy w postaci pliku PDF.

Ważniejsze Publikacje

Książki

 1. P. Dąbrowska-Kłosińska (red.), Essays on Global Safety Governance: Challenges and Solutions, ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 303.
 2. P. Dąbrowska, Praca doktorska, Hybrid Solutions for Hybrid Products? EU Governance of GMOs, European University Institute, Florence 2006, s. 430. 
 3. P. Dąbrowska, Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 192

Artykuły

 1. P. Dąbrowska-Kłosińska, Wyzwania dla państwa prawa wobec etyki kwarantanny. Analiza działań organów USA w celu ochrony zdrowia – studium przypadku, Państwo i Prawo, 2018, nr 9, s. 22-40.
 2. P. Dąbrowska-Kłosińska, The Right to Family Reunion vs Integration Requirements for Third-Country Nationals. The CJEU’s Approach and the Road Not Taken, European Journal of Migration and Law, 2018, Volume 20, Issue 3, s. 251–288.
 3. P. Dąbrowska-Kłosińska, Tracing Individuals under the EU Regime on Serious, Cross-border Health Threats: An Appraisal of the System of Personal Data Protection, European Journal of Risk Regulation, 2017, Vol. 8, Issue 4, s. 700-22.
 4. P. Dąbrowska-Kłosińska, Stosowanie unijnych przepisów o transgranicznych zagrożeniach dla zdrowia, a ochrona danych osobowych w UE, Przegląd Prawa i Administracji Acta Universitatis Wratislaviensis, 2016, No. 3744, nr CVII (107), s. 53-81.
 5. P. Dąbrowska-Kłosińska, Art. 34 TFUE a zasada dostępu do rynku – uwagi na tle orzecznictwa 20 lat po wyroku TSUE w sprawie Keck, Studia Europejskie, 2013, No. 2(4), s. 75-93.
 6. P. Dąbrowska-Kłosińska, Skutki wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości UE w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, Europejski Przegląd Sądowy, 2010, No. 12, s. 4-15.
 7. P. Dąbrowska, The Polish Legal System Facing the Treaty of Lisbon: Remarks on Necessary Modifications and Possible Problems, Yearbook of Polish European Studies, 2009, No.12, s.107-125.
 8. P. Dąbrowska, Civil Society Involvement w the EU Regulations on GMOs: From the Design of a Participatory Garden to Growing Trees of European Public Debate?, Journal of Civil Society, 2007, Vol. 3(3), s. 287-304.
 9. P. Dąbrowska, GM Foods, Risk, Precaution and the Internal Market: Did Both Sides Win the Day w the recent Judgment of the European Court of Justice?, German Law Journal, 2004, Vol. 5(2), s. 151-166.
 10. P. Dąbrowska, Skutek czasowy orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie orzecznictwa, Przegląd Sądowy, 2002, No. 7–8, s. 53-71. 

Rozdziały w Książkach

 1. P. Dąbrowska-Kłosińska, The EU and Transnational Regulation of GMOs: From Bargaining Impasse to Experimentalist Cooperation? w: Extending Experimentalist Governance? The EU and Transnational Regulation, J. Zeitlin (red.), OUP, Oxford 2015, s. 81-106.
 2. P. Dąbrowska-Kłosińska, Risk, Precaution and Scientific Complexity before the Court of Justice of the European Union, w: Deference w International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, L. Gruszczynski i W. Werner (red.), OUP, Oxford 2014, s. 192-208.
 3. P. Dąbrowska-Kłosińska, The Regulation of GMOs in the EU: Conflicts, Problems and Reforms, w: Networks. In Search of a Model for European and Global Regulation, L. Ammannati (red.), Giappichelli editore, Torino 2012, s. 99-126.
 4. P. Dąbrowska-Kłosińska, EU Governance of GMOs: Political Struggles and Experimentalist Solutions? w: EU Governance: Towards a New Architecture?, C. Sabel i J. Zeitlin (red.), OUP, Oxford 2010; wyd. drugie 2012, s. 177-214.
 5. P. Dąbrowska-Kłosińska, współautor K. Kowalik-Bańczyk, Komentarz do art. 114-117 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w: Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 521-643.
 6. P. Dąbrowska-Kłosińska, Komentarz do art. 208-213 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w: Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1458-1523.
 7. P. Dąbrowska, Równoważenie ochrony i rozwiązywanie konfliktów – rola ETS w sporach dotyczących praw podstawowych i swobód wspólnego rynku, w: Nowe tendencje w dziedzinie przepływu osób i świadczenia usług w Unii Europejskiej, S. Biernat i S. Dudzik (red.), CH Beck, Warszawa 2009, s.15-36.
 8. P. Dąbrowska, The Polish Regulatory System on GMOs: Between EU Influence and National Nuances, w: Uncertain Risks Regulated: National, EU and International Regulatory Models Compared, E. Vos i M. Everson (red.), Routledge-Cavendish, London 2009, s. 207-226.
 9. P. Dąbrowska, Koncepcja ‘nowego rządzenia’ w prawie UE, a Konstytucja dla Europy, w: Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej, S. Dudzik (red.), Zakamycze, Kraków 2005, s. 189-217.
 10. P. Dąbrowska, Czy kara pieniężna nakładana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na podstawie art. 228 TWE [dawny art. 171] zwiększy skuteczność implementacji prawa wspólnotowego w państwach członkowskich? w: Studia z Prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Kraków 2000, s. 177-194.

Wybrane referaty na konferencjach i seminariach naukowych (od 2016 r.)

 1. The Court Order in Kaci Hickox’s Case: A Model for Application of Quarantine Ethics?, referat na seminarium naukowym: Northern/Ireland Health Law and Ethics Network, Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin, 30.05.2019.
 2. Differentiating citizenship and excluding vulnerable migrants? A critical appraisal of the ECJ’s case law on family reunification, referat na seminarium międzynarodowym, “European Union Citizenship and Inequalities in Times of Disintegration – Critical Perspectives”, Europa Universitaet Viadrina, Frankfurt a/Oder, 13.02.2019.
 3. Rola sądów polskich w sprawach dotyczących odmowy szczepień obowiązkowych, wygłoszony referat i współorganizatorka interdyscyplinarnego seminarium międzynarodowego „Spadek zaufania do szczepień – wyzwanie dla działania medycyny i prawa", Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 10.12.2018.
 4. Electronic Mechanisms of Information Exchange as a Key Tool w the EHCDM? (An Analysis of the EU Health Threats Decision), referat na sympozjum “European Governance of Health Crisis and Disaster Management Concepts, Tools and Processes”, School of Law, University of Amsterdam, 07.12.2018
 5. L’effet utile, Market Freedoms and Inequality of Rights? The CJEU’s Approach to Family Reunion and National Integration Measures for TCNs, referat na seminarium międzynarodowym, Migration Working Group on Asylum Governance, Robert Schuman Center for Advanced Studies, European University Institute, 27.02.2018.
 6. EU Policy on Biotech Products and the Proposed Comitology Reform, referat na konferencji międzynarodowej, The Jean Monnet Fellowship Programme@25 Alumni Conference, Robert Schuman Center for Advanced Studies, European University Institute, 22-23.06.2017.
 7. EU Courts’ Approach To Risk (in light of health & product safety case-law), referat na seminarium międzynarodowym, 12.06.2017, Centre for the Study of Risk and Inequality, Queen’s University Belfast.
 8. Protecting the Right to Family Reunion or National Identity? The Fundamental Rights of Third-country Nationals and the Integration Requirements w the Light of Directive 2003/86/EC and the CJEU Case-law, referat na konferencji, International Conference „Fundamental Rights w the  European Union and the National Identity of the Member States, 29-30.05.2017, Centre of Excellence Jean Monnet, Uniwersytet Wrocławski.
 9. Etyka kwarantanny – Wyzwania dla prawa w świetle doświadczeń amerykańskich wolontariuszy po epidemii Ebola w Afryce (2014-15), referat na konferencji: Bioetyka, a zdrowie publiczne, 9-10.12.2016, Centrum Bioetyki i Bioprawa, Uniwersytet Warszawski.
 10. The European GMO regime and the case-law of the Court of Justice. What governance by the EU judiciary?, wykład na seminarium ACCESS EUROPE-ACELG University of Amsterdam, 28.11.2016. 

Organizacja konferencji i panelów

 • Organiatorka interduscyplinarnej i międzynarodowej konferencji Health and Human Rights Unit oraz Center for the Study of Risk and Inequality, Queen’s University Belfast, zatytułowanej “Science As Risk” In Individual Decision-Making On Vaccination: The Right To Refuse, The Right To Choose And The Duty To Protect?, 18 czerwca 2019 r.
 • Organizatorka i Chair Panelu no. 19: What are the Limits of Constitutional Review?: The Case of the Polish Constitutional Tribunal, w ramach ICON.S 2016 Conference on “Borders, Otherness and Public Law”, Berlin, 17-19 czerwca 2016 r.

Indywidualne Stypendia i Granty Badawcze

 • 2016: indywidualny grant badawczy Marie Skłodowska-Curie Fellowship, program Horyzont2020 Komisji Europejskiej.
 • 2012: stypendium badawcze Jean Monnet Fellowship, Global Governance Programme, Robert Schuman Center for Advanced Studies, Europejski Instytut Uniwersytecki.
 • 2011: trzyletnie stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 • 2010: roczne stypendium naukowe dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów UW.
 • 2000: indywidualny grant badawczy dla studentów studiów magisterskich, program SYLFF Sasakawa, the Tokyo Foundation.

Nagrody

 1. Nagroda „Researcher of the Year 2019” Fakultetu Nauk Humanistycznych i Społecznych, Queen’s University Belfast.
 2. II-ga nagroda w konkursie miesięcznika Państwo i Prawo na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne (2008), za rozprawę doktorską: Hybrid Solutions for Hybrid Products? EU Governance of GMOs, Florencja 2006.
 3. Nominacja Wydziału Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego w Konkursie Stowarzyszenia Absolwentów na najlepszą interdyscyplinarną pracę doktorską z prawa UE (2008), za rozprawę doktorską:  Hybrid Solutions for Hybrid Products? EU Governance of GMOs, Florencja 2006.
 4. I-sza nagroda w Konkursie ELSA Poland na najlepszą pracę magisterską z prawa Unii Europejskiej w 2002 r. (monografia w 2004 r.)

Działania upowszechniające naukę i szkolenia:

 • Applying for a post-doctoral position, prezentacja szkoleniowa, Northern Bridge Consortium Doctoral Training Partnership, Queen’s University Belfast, “Completion and Leadership Workshop”, 13.09.2019.
 • MSCA-IF at QUB experience & insights, prezentacja szkoleniowa na warsztatach dla wnioskodawców o grant MSCA, Research and Enterprise Directorate, Queen’s University Belfast, 26.06.2019.
 • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół polskich w Irlandii Północnej, w ramach projektu THEMIS, Queen’s University Belfast, „Dziecko jako Pacjent i Jego prawa”, 04-06.2019.
 • Spotkanie z rodzicami małych dzieci, Zdrowie Małych Dzieci a Prawa i Obowiązki Rodziców (Opiekunów), "Powroty", Fundacja Sto Pociech-Warszawa, 11.12.2018.
 • International PhD Experience and Perspectives, prezentacja na seminarium doktoranckim, School of Law, Queen’s University Belfast, 28.11.2018.
 • Wywiad dla programu ‘Dzień Dobry TVN’ dotyczący ‘Doświadczenia reemigracji’, 24.01.2018.
 • Doktorat na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, dyskusja panelowa i spotkanie otwarte, Uniwersytet Warszawski, 12.2015.
 • Wywiad dot. programu szkoleniowego ‘Nowoczesny Uniwersytet’ z K. Majewską Uniwersytet Warszawski, Pismo Uczelni, No. 2(62), marzec-kwiecień 2013.
 • Doktorat na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, dyskusja panelowa i spotkanie otwarte, Uniwersytet Gdański, 10.2009.
 • International PhD Experience and Perspectives, prezentacja na seminarium doktoranckim, Centre for Law and Governance w Europe, University College London, 19.05.2009.