dr Monika Stachowiak-Kudła

Monika Stachowiak-Kudła

English version

monika.kudla@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Finanse Publiczne i prawo finansowe - III rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Papiery wartościowe - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Wybrane elementy prawa administracyjnego materialnego - II rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Ustrój samorządu terytorialnego - I rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Praca dyplomowa - konsultacje - ostatnie trzy semestry, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Dr Monika Stachowiak-Kudła jest adiunktem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2011 r. Posiada również tytuł zawodowy magistra historii uzyskany w 2001 r. oraz licencjata administracji uzyskany w 2003 r. na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2002-2003 studiowała prawo na Uniwersytecie Pantheon-Sorbonne w Paryżu.

Badania Moniki Stachowiak-Kudły w dyscyplinie nauk prawnych koncentrują się na pięciu obszarach:

 1. Wolność badań naukowych, wolność nauczania, autonomia szkół wyższych w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym państw europejskich;
 2. Konflikty praw podstawowych;
 3. Czynniki determinujące sposób orzekania w sądach administracyjnych;
 4. Prawne aspekty jakości kształcenia;
 5. Finansowanie szkolnictwa wyższego.

Stypendia i indywidualne projekty badawcze

 1. 2017-2020, grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 12, pt. Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich.
  W Wyniku tego grantu powstała publikacja: Stachowiak-Kudła M., Transnational judicial dialogue in case law related to academic freedom, [in:] European Union and its values: Freedom, solidarity and democracy, edited by Agnieszka Kłos, Jan Misiuna, Marta Pachocka, Aleksandra Szczerba-Zawada, vol. 1, Warsaw 2020, CEDEWU, pp. 17-29.
 2. październik 2010 r. - stypendium na prowadzenie badań naukowych w Paryżu, ufundowane przez Ambasadę Francji w Warszawie. Wyjazd na podstawie zaproszenia Instytutu Prawa Administracyjnego i Sektora Publicznego Uniwersytetu Pantheon-Sorbonne w Paryżu,
 3. grudzień 2000 r. - stypendium ufundowane przez Wydział Humanistyczny Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na prowadzenie badań naukowych w Archiwum i Bibliotece Watykańskiej.

Monografie

 1. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7641-599-4.

Publikacje zagraniczne

 1. Stachowiak-Kudła M., Kudła J., Financial regulations and the diversification of funding sources in Higher education institutions: Selected European experiences, „Studies in Higher Education” 2017, Vol. 42, No. 9, pp. 1718-1735.

Artykuły w czasopismach naukowych 

 1. Stachowiak-Kudła M., Wolność nauki i nauczania oraz autonomia uczelni a jakość naukowa uniwersytetów, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6(137), s. 115-140.
 2. Kudła J., Stachowiak-Kudła M., Figurski A., Quality of Teaching and Research in Public Higher Education in Poland: Relationship with Financial Indicators and Efficiency, „Journal of Management and Business Administration. Central Europe” 2016, Vol. 24, No. 4, pp. 88-108, ISSN 2450-7814.
 3. Kudła J., Stachowiak-Kudła M., The higher education competition in Poland and the quality of teaching and research: the case of economic and law studies, „Ekonomia i Prawo” 2014, Vol. 13, No. 4, pp. 471-482.
 4. Stachowiak-Kudła M., Konstytucyjna zasada autonomii uniwersytetów na przykładzie Hiszpanii, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2011, nr 37(1), s. 145-161.
 5. Stachowiak Monika, Działalność Cosmo de Torresa na urzędzie Kardynała Protektora Polski przy Stolicy Apostolskiej w latach 1623-1631, „Słupskie Studia Historyczne” (obecnie „Scripta Historica”, 10 punktów) 2003, t. 10, s. 31-52.

Rozdziały w książkach

 1. Stachowiak-Kudła M., Evaluation as an instrument of higher education quality assurance, [in:] Reflections about Contemporary Management, edited by Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski, Frankfurt am Main 2017, Peter Lang GmbH, pp. 159-168.
 2. Stachowiak-Kudła M., Tworzenie i stosowanie prawa z zakresu szkolnictwa wyższego - wybrane zagadnienia, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, red. D. Kotłowski, M. Mazuryk, K. Sadowski, Wydawnictwo Idealit, Warszawa 2014, s. 237-254, ISBN 978-83-62475-05-6.
 3. Stachowiak-Kudła M., Wartościowanie decyzji publicznych metodą konsultacji z interesariuszami, [w:] Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. B. Opalińskiego, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64054-09-9, s. 51-68.

Opinie prawne, raporty

 1. Stachowiak-Kudła M., Opinia prawna dotycząca oceny skutków projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o: konsekwencje prawne, społeczne, finansowe, gospodarcze, kulturowe i polityczne, przygotowana na prośbę Biura Analiz Sejmowych 19 lutego 2018 r.
 2. Kędzior K., Stachowiak M., Działalność Zespołu Kierunków Studiów Technicznych, [w:] Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2008 r., pod. red. B. Wojciechowskiej, Warszawa 2009, s. 80-91.
 3. Kędzior K., Stachowiak-Kudła M., Działalność Zespołu Kierunków Studiów Technicznych, [w:] Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2009 r., pod. red. B. Wojciechowskiej, Warszawa 2010, s. 85-103.

Udział w konferencjach naukowych z referatem

 1. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Universidade Nova de Lisboa, "The Status of Academic Freedom" , 10 września 2019, Lizbona, Portugalia. Tytuł referatu: Academic Freedom in Collision of Principles on the Example of Selected European Countries
 2. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Spanish Association of Law and Economics, 27-28 czerwca 2019,Porto, Portugalia. Tytuł referatu: Asymmetries in double taxation agreements: Evidence from selected European Union countries
 3. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Economix – CNRS & University Paris Nanterre pt. „Economic analysis of litigation”, 22-23 czerwca 2017 r., Nanterre, Francja. Tytuł referatu: Determinants of administrative courts sentences in Poland: An analysis of judgments on erroneous heating oil s documentation
 4. Międzynarodowa konferencja z cyklu Law & Economics zorganizowana przez European Association of Law & Economics w Aix en Provence pt. „Finding Growth through Service Activities in Barren Times”, 19-21 września 2014 r., Aix en Provence, Francja. Tytuł referatu: Financial regulations and the diversification of funding sources in higher education institutions: Selected European experiences
 5. Konferencja zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Między poznaniem a metodą - dylematy refleksyjnego zarządzania”, 9-10 maja 2014 r. Tytuł referatu: Evaluation as an instrument of higher education quality assurances
 6. V Konferencja naukowa z cyklu Ekonomia i Prawo zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Problemy teorii i polityki konkurencji”,17-18 września 2013 r. Tytuł referatu: The higher education competition in Poland and the quality of teaching and research: the case of economic and law studies
 7. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego”,16-17 września 2013 r. Tytuł referatu: Academic freedom in the jurisprudence of constitutional courts: Selected European experiences
 8. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich Uczelni Łazarskiego pt. „Finansowanie szkolnictwa wyższego - w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji”, 28-29 czerwca 2013 r. Tytuł referatu: The impact of funding on the quality of public higher education in Poland
 9. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez OECD w Paryżu pt. „Attaining and Sustaining Mass Higher Education”, 17-19 września 2012 r., Paryż, Francja. Tytuł referatu: Financial autonomy of universities in European Union countries and its impact on the diversification of higher education funding.