dr Dorota Wilkowska-Kołakowska

dorota.kolakowska@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Ustrój samorządu terytorialnego - I rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • … - rok …, studia … stopnia, regulamin przedmiotu
 • … - rok …, studia … stopnia, regulamin przedmiotu

Specjalizacja: prawo administracyjne, wycena nieruchomości, rzeczoznawstwo majątkowe. 1994 – 1999 — studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2008 r. obroniła rozprawę doktorską na temat "Administracyjnoprawne aspekty wyceny nieruchomości" pisaną pod kierunkiem naukowym prof. PW dr hab. Heleny Kisilowskiej i otrzymała stopień naukowy doktora nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej dnia 19 listopada 2008.

1999 r. – 2000 r. — praktyka zawodowa w kancelarii prawniczej (m.in.: sporządzanie pism procesowych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, umów i opinii prawnych, obsługa prawna spółek). Od 2000 roku asystentka w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, od 1 stycznia 2009 roku adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji WAiNS, od 2008 r. wykładowca na studium podyplomowym "Wycena nieruchomości" i "Zarządzanie nieruchomościami" organizowanym przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zakresie: prawa i postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, zasad nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe kursy, studia podyplomowe

1997/98 — Szkoła Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzona przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z Uniwersytetem Reńskim Fryderyka Wilhelma w Bonn, ukończona egzaminem w październiku 1998r. 1998/99 — Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości organizowane przez Instytut Geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej ukończone egzaminem wewnętrznym.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej – zespołowe stopnia I, II i III za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe (2002, 2003, 2005, 2006, 2009) i indywidualne III stopnia za osiągnięcia naukowe (2008, 2010), w latach 2011 i 2012 stypendystka dwuletniego naukowego stypendium stacjonarnego dla młodych doktorów przyznawanego przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej".

Ważniejsze publikacje

 • Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe, Wydanie 2; Wydawnictwo LexisNexis 2012.
 • Wycena nieruchomości, [w:] Nieruchomości. Zagadnienia prawne, praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej Wydanie 6, Wydawnictwo LexisNexis 2011.
 • Wycena nieruchomości" [w:] Nieruchomości. Wzory pism i umów, praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej, Wydanie 3, Wydawnictwo LexisNexis 2010.
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [w:] Nieruchomości. Wzory pism i umów, praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej, Wydanie 3, Wydawnictwo LexisNexis 2010.
 • Prawidłowa wycena nieruchomości jako istotny element racjonalnej gospodarki nieruchomościami [w:] Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, pod red. E. Sobczaka, Warszawa 2011.
 • Dochody gmin uzależnione od wartości nieruchomości [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Warszawa 2010.
 • Postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów - problematyka administracyjnoprawna [w:] Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, pod red. A. Maciejewskiej, Studia KPZK, PAN, Tom 142, Warszawa 2012.
 • Prawne uwarunkowania rezygnacji z instytucji wymiany gruntów w gospodarce nieruchomościami na obszarach wiejskich, Przegląd Geodezyjny Nr 1 z 2012 r.
 • Value as an important part of information on real estates in the cadastre, GIS for Geoscientists, Zagreb 2012.
 • Prawo działalności gospodarczej [w:] Prawo gospodarcze (skrypt), praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 • Legal aspects of the real estate information system [w:] Geographical Information System in Research and Practice, Materiały z Międzynarodowej Konferencji: "Geographical Information Systems" 30 sierpnia - 3 września 2004 r., Zagrzeb 2004.