dr Dominik Sypniewski

dominik.sypniewski@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego - II rok, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Administracyjnoprawne aspekty zarządzania i eksploatacji obiektów budowlanych - III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawnoadministracyjne aspekty zagospodarowania przestrzennego - I rok, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Po skończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkole Głównej Handlowej rozpoczął przygotowanie rozprawy doktorskiej pod kierownictwem prof. H. Kisilowskiej obronionej w 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Szkole Prawa Uniwersytetu Georgetown. Wykładał w Korei Płd., Turcji, Estonii i Portugalii. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim regulacje prawne procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zagadnienia zawiązane z samorządem zawodowym. Poza pracą na uczelni współpracuje z Kancelarią Góralski&Goss Legal sp.p. oraz prowadzi działalność szkoleniową. Hobby: kino, bieganie, mtb.

Staże i wykłady zagraniczne

 • Georgetown Univeristy Law Center, visiting scholar, stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (IX 2012 - IV 2013), 
 • Kyoungpook National University (Korea Płd.), profesor wizytujący (IV 2012).
 • Kadir Has Universitesi (Turcja), profesor wizytujący (V 2011).
 • Georgetown Univeristy Law Center, visiting researcher, stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (IX 2007 - VII 2008).
 • University of Tartu, Narva College (Estonia), wykładowca (V 2007).
 • Instituto Politecnico de Braganca (Portugalia), wykładowca (V 2006).
 • Kadir Has Universitesi (Turcja), wykładowca (V 2006).

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (2012).
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia (2007,2009, 2010, 2011).
 • "Złota Kreda" - nagroda Samorządu Studentów Politechniki dla najlepszego prowadzącego ćwiczenia (2010).
 • Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta dla Młodych Naukowców (2007).

Publikacje

 • Deregulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ograniczenie reglamentacji robót budowlanych, [w:] Przegląd Prawa Publicznego 2/2013.
 • Wykonywanie zadań publicznych przez samorząd zawodowy, a przemiany cywilizacyjne [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, pod red. J. Zimmermanna i P.J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer, 2013, ss. 732-749, ISBN 9788326440373.
 • Wpływ aktów normatywnych samorządu zawodowego na jakość prawa administracyjnego, [w:] Jakość prawa administracyjnego, pod red. D.R. Kijowskiego, A. Suławko-Karetko, P.J. Suwaj i A. Miruć, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, ss. 494-510, ISBN 9788326438462.
 • Deregulacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. K. Dąbrowski, D. Sypniewski, Warszawa: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2012, ISBN 9788393145898.
 • Prawo budowlane, (współautor: H. Kisilowska), Warszawa: LexisNexis 2012, ISBN 9788378064718.
 • Administracja niezespolona (komentarz do art. 56, 57, 58), [w:] Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuka i M. Mazuryka, Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronne, 2012, ss. 140-154, ISBN 9788393206544.
 • Limites de la surveillance administrative dans le droit administratif matériel (współautor: H. Kisilowska), [w:] Les problemes theoriques de la science administrative, pod red. J. Niczyporuka, Bruxelles-Paris: Académie Polonaise des Sciences - Imprimerie Scientifique de Varsovie, 2012, ISBN 9788361236252.
 • Nadzór nad stowarzyszeniami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach (1989) jako kontynuacja myśli administracyjnoprawnej J.S. Langroda (współautor: H. Kisilowska), [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, pod red. J. Niczyporuka, Paryż-Lublin: Polska Akademia Nauk, 2011, s. 227-240, ISBN 9788361236214.
 • Zagospodarowanie przestrzenne. [w:] Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2011, ISBN 9788376208565.
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, [w:] Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2011, ISBN 9788376208565.
 • Zarządzanie nieruchomościami, [w:] Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2011, ISBN 9788376208565.
 • Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, [w:] Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2011, ISBN 9788376208565.
 • Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011, ISBN 9788376206813.
 • The role of ICT in improving efficiency of public administration. Case study: E-Building Supervision developed by the General Office Of Building Supervision in Poland, [w:] NISPAcee e-Government Learning Platform, Lublana: 2010 [http://daisy.fu.uni-lj.si/nispacee-wiki/doku.php?id=cases].
 • Nauk materialnego prawa administracyjnego a nauki techniczne w sferze badań nad administracją publiczną na przykładzie Prawa budowlanego (współautor: H. Kisilowska), [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego i T. Stanisławskiego, Warszawa: C.H. Beck 2010, ss. 557-568, ISBN 9788325520137.
 • Katastrofa budowlana w prawie polskim (współautor: H. Kisilowska), [w:] Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, pod red. E. Sobczaka, Warszawa: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 2010, ISBN 9788393059409.
 • Powiatowe służby, inspekcje i straży - perspektywy rozwoju [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Warszawa: Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, ISBN 9788385964995.
 • Zagospodarowanie przestrzenne, [w:] Nieruchomości - wzory pism i umów, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2011, ISBN 9788376205250.
 • Katastrofa budowlana, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2010, ISBN 9788376203843.
 • Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, pod red. H. Kisilowskiej, Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, Warszawa: LexisNexis, 2010, ISBN 9788376203843.
 • Przepisy karne, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2010, ISBN 9788376203843.
 • Procedury szczególne a Kodeks postępowania administracyjnego na przykładzie art. 28 ustawy - Prawo budowlane, wspólnie z H. Kisilowską, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50 - lecie uchwalenia KPA), pod red. J. Niczyporuka, Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2010, ISBN 9788360617076.
 • Zagospodarowanie przestrzenne i postępowanie administracyjne, [w:] Proces inwestycyjno-budowlany. Wzory pism i umów, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2010, ISBN 9788376202952.
 • Katastrofa budowlana, [w:] Proces inwestycyjno-budowlany. Wzory pism i umów, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: LexisNexis, 2010, ISBN 9788376202952.
 • Przepisy karne, [w:] Proces inwestycyjno-budowlany. Wzory pism i umów, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa: Lexis Nexis, 2010, ISBN: 9788376202952.
 • Zbyt szeroki zakres władztwa publicznego w zakresie sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu przez samorząd zawodowy izby architektów jako źródło patologii w administracji publicznej, konferencja, [w:] Patologie w administracji publicznej, pod red. D.R. Kijowskiego i P.J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 650-665, ISBN 9788376016283.

Materiały

Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie