dr Cezary Woźniak

cezary.wozniak@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo transportowe (Wydział Transportu) - III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Regulacje prawne w telekomunikacji RPT (Wydział EiTI) - studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Podstawy prawa - prawa autorskie (Wydział EiTI) - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo własności intelektualnej (Wydział EiTI) - studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo własności intelektualnej (Wydział Inżynierii Produkcji) - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo własności intelektualnej (Wydział Elektryczny) - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiot
 • Prawo własności intelektualnej (Wydział Mechatroniki) - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo cywilne z elementami odpowiedzialności w administracji (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) - I rok, studia I stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Jestem prawnikiem specjalizującym się w: prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, prawie gospodarki nieruchomościami, procesie inwestycyjno-budowlanym. Taka specjalizacja wynika stąd, że poszukuję punktów stycznych pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym. Szukam sytuacji, w których klasyczne problemy administracji będzie można rozwiązać stosując konstrukcje prawa cywilnego. Prawo własności intelektualnej to natomiast przedmiot mojego zamiłowania.

W 1996 roku uzyskałem dyplom magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku uzyskałem dyplom magistra na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2005 roku uzyskałem dyplom doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1996 byłem zatrudniony w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, potem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. W latach 1996-2000 byłem specjalistą w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. W roku 2000 byłem ekspertem delegowanym przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do pracy w komisji do spraw audytu polskiego lotnictwa cywilnego. Współtworzyłem projekt ustawy – Prawo lotnicze oraz licznych aktów wykonawczych do niej.

W latach 2008-2016 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. W latach 2008 -2012 byłem członkiem Senackiej Komisji ds. Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Od roku 2008 jestem członkiem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

 Odbyłem 2 wyjazdy na studia zagraniczne: Exeter (Wielka Brytania), Plymouth (Wielka Brytania). Byłem współorganizatorem 3 konferencji.

Ważniejsze publikacje

Autor monografii

uzytkowanie_wiecz

Współautor monografii

 • "Nieruchomości. Zagadnienia prawne", pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (6 wydań: 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011)
 • "Legal regulations of local authorities' international co-operation in the light of new technologies" [w:] "Business and Informatics. Current trends", praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej i J. Serugi, Australian Catholic University 2004
 • "Nieruchomości. Wzory pism", pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (trzy wydania: 2006, 2007, 2010)
 • "Proces inwestycyjny w budownictwie";, pod red. W. Kietlińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s. 109-169.
 • "Legal effects of an electronic declaration of will in the polish civil law" [w:] "Business and Informatics. Current trends (2)", praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej i J. Serugi, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Australian Catholic University 2006
 • "Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz", pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (dwa wydania: 2008 i 2010)
 • "Proces inwestycyjno-budowlany. Wzory pism i umów", pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2009

Artykuły

 • "Ochrona dóbr osobistych twórcy w polskim prawie w świetle integracji ze wspólnotami europejskimi (wybrane zagadnienia)", praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej, Zeszyty Naukowe KNSiA nr 11, Warszawa 1998
 • "Perspektywy prawa użytkowania wieczystego", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 11, s. 24-34
 • "Regulacje prawne współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia)", Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Nr 22/2004, s. 131-146
 • "Uwłaszczenie niektórych użytkowników wieczystych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.", Rejent z 2006 r. nr 4, s. 137-154
 • "Prawa autorskie do dzieła naukowego (wybrane zagadnienia)", Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Nr 25/2007, s. 83-104
 • "Umowy cywilnoprawne jako forma działań administracji w świetle zasad obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego" (współaut. H. Kisilowska) [w:] "Umowy w administracji", red. J. Boć i L. Dziewięcka-Bokun, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 575-592
 • "Przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracyjnych – próba analizy na przykładzie opłat za ustanowione prawo wieczystego użytkowania" [w:] "Patologie w administracji publicznej", red. P.J. Suwaj i D.R. Kijowski, Wolters Kluwer Warszawa 2009, s. 783-790
 • "Gospodarka nieruchomościami gminnymi jako aspekt funkcjonowania samorządu terytorialnego" [w:] "Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce", pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Warszawa 2010, s. 241-249.

Glosy

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 30 września 2002 r. II SA/Ka 2651/2000 (ONSA z 2004 r. Nr 1, poz. 18) – Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 1, s. 50-52."

Staże i wykłady zagraniczne

Plymouth Business School (UK) (1998)

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej (2000)
 • nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej
  • nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe (2005)
  • nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe (2006)
  • nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe (2006, 2008)
  • nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe (1998, 2009)
  • nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe (2007, 2010)
  • nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2002)
  • nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2003, 2004, 2005)
  • nagroda za osiągnięcia organizacyjne (2008)
  • nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2011)
  • nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2012)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013)
Anonimowy student I roku, 2014

Anonimowy student I roku, 2014