dr Beata Pachuca-Smulska

IMG_0522-1
beata.smulska@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo administracyjne - II rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo własności intelektualnej (realizowane na Wydziale MiNI) - I rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Prawo gospodarcze - I rok, studia I stopnia stacjonarne Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (ćwiczenia, zaliczenie), regulamin przedmiotu

Dr Beata Pachuca-Smulska jest adiunktem Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim, tam także uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W czasie studiów doktoranckich w 1996 roku uzyskała stypendium naukowe na Uniwersytecie w Pawi we Włoszech. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu z ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Beata Pachuca-Smulska jest także radcą prawnym.

Prace naukowe Beaty Pachuca-Smulskiej skupiają się przede wszystkim na polskim i unijnym prawie gospodarczym, w tym w szczególności prawie administracyjnym gospodarczym, prawie konkurencji i prawach konsumenta. W ramach programów Mobility Teaching realizowała wykłady na uniwersytetach włoskich i hiszpańskich: Uniwersytecie w Pizie, Włochy (2004 i 2015), Uniwersytecie w Trieście, Włochy (2015), Uniwersytecie w Bari, Włochy (2013), Uniwersytecie Jaume I Castello, Hiszpania (2011) i Uniwersytecie w Burgos, Hiszpania (2006).

W latach 2011-2019 była opiekunem naukowym studenckiego Koła Naukowego Ochrony Praw Konsumenta. Jest promotorem ponad 200 prac licencjackich i magisterskich. Uczestniczyła aktywnie w ponad 30 konferencjach naukowych.

W latach 2016-2018 pełniła także funkcję Zastępcy redaktor naczelnej czasopisma naukowego "Studia Prawnoustrojowe".

Od 1.1.2015 roku jest Członek Komisji Dyscyplinarnej powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W roku akademickim 2017/2018 była Visiting Professor Universita degli Studi di Bergamo.

W 2017 roku uzyskała międzynarodowy grant badawczy - CUP F52F16001350001.

 

Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu prawa gospodarczego, ochrony konsumentów w języku polskim i angielskim, z których najważniejsze to:

Redakcja książek

 • Red. B. Pachuca-Smulska, Consumer Protection Law in Poland through the lens of perspective of EU Law, CH BECK, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-255-9535-7
 • Red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, CH Beck, Warszawa 2015, ISBN/ISSN:978-83-255-7932-6
 • Red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, CH BECK, Warszawa 2013, ISBN/ISSN:978-83-255-6222-9

Czasopisma

 • Beata Pachuca-Smulska, Implementation of Directive 2011/83/EU into Polish law,  Studia Prawnoustrojowe , s. 265-280, nr 42 z 2018 roku.
 • Beata Pachuca-Smulska, Nowy ”paradygmat” ochrony konsumenta na rynku finansowym w świetle zmian regulacyjnych i instytucjonalnych po kryzysie finansowym 2007-2009, Studia Prawno- Ekonomiczne, nr 109, s.107-126, ISSN 0081- 6841; eISSN 2450-8179.
 • Beata Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta na rynku żywności jako dobra wspólnego w świetle negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji TTIP, Przedsiębiorczość i Zarządzanie: 2018, 19 (9, cz. 1), s. 145- 156 ; eISSN 2543-8190 p-ISSN: 1733-2486.
 • Beata Pachuca-Smulska, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie działań powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom: XVIII, Zeszyt: 2, s.: 135-148.
 • Beata Pachuca-Smulska, Maria Jasińska, Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny – glosa, Monitor Prawniczy, 5/2017, s. 260-267.
 • Beata Pachuca-Smulska, Dyrektywa 2014/104/UE a kształtowanie prywatnoprawnego modelu dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w państwach członkowskich i w Unii Europejskiej, Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom/nr:100 Rok:2016 s.:135-149.
 • Beata Pachuca-Smulska, Ownership transformation processes in Poland between 1989 and 2014 Selected issues, Journal of Modern Science, Tom/nr:4 Rok:2015, s. :383-402
 • Beata Pachuca-Smulska, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”, 15 września 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studia Prawnoustrojowe , Tom/nr:30 Rok:2015, s. :201-204
 • Beata Pachuca-Smulska UWM, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Access to information as a determinant of role of consumer in the food market, Acta Scientiarum Oeconomia 11 (4) 2012, Tom/nr:4/2012 Rok:2012. (s. 35-46).
 • Beata Pachuca, Publiczne prawo gospodarcze we Włoszech, (Public economic law in Italy), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1999/11/9

Rozdziały

 • Beata Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w świetle działalności Biura Ochrony Finansowej Konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau) – wybrane problemy", [in:] "Ochrona konsumenta na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym", pod red. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, J. Monkiewicza, ISBN: 978-83-8160-117-7, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, s. 245-268.
 • Beata Pachuca-Smulska, Ochrona praw konsumenta w świetle wybranych rozwiązań dyrektywy 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi, [w:] Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe. pod redakcją: Moniki Jagielskiej, Elżbiety Sługockiej-Krupy, Krzysztofa Podgórskiego, Rafała Biskupa, CH Beck, Warszawa 2016 s:114-130, ISBN/ISSN:978-83-255-8409-2.
 • Beata Pachuca-Smulska, Konsument na Jednolitym rynku cyfrowym, [w:] Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak, B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2015, s.:1-16 ISBN/ISSN:978-83-255-7932-6.
 • Beata Pachuca-Smulska, Anna Franusz, Dochodzenie roszczeń przez konsumentów za pośrednictwem Internetu, [w:] Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak, B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2015, s. 245-275 ISBN/ISSN: 978-83-255-7932-6.
 • Beata Pachuca-Smulska, Ewolucja regulacji ochrony konsumenta w prawie polskim z perspektywy członkostwa w UE, [w:] 10 lat Polski w Unii Europejskiej, pod redakcją: P. Majera, M. Kowalczyka, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015,s.93-110,  ISBN/ISSN:978-83-6283-69-6.
 • Beata Pachuca-Smulska, Chroniona nazwa pochodzenia a fałszerstwa na rynku żywności na przykładzie sera Pamigiano Reggiano, [w:] Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, pod redakcją: Agaty Lewkowicz, Wiesława Pływaczewskiego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Szczytno 2015, s.:149-163 ISBN/ISSN:978-83-7462-474-9.
 • Beata Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta we Włoszech w świetle implementacji dyrektywy 2011/83/UE o ochronie konsumentów, [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Seria: Zarys Prawa, pod redakcją: D. Karkowskiej, M. Namysłowskiej, T. Skocznego, CH Beck , Warszawa 2015, s.57-73 ISBN/ISSN:978-83-255-7084-2.
 • Beata Pachuca-Smulska, Prawo nabywcy do informacji jako podstawa ochrony jego interesów, w: Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, pod redakcją: Adama Bieranowskiego, Marii Królikowskiej-Olczak, Jakuba Jana Ziętego, CH Beck, Warszawa 2014, s. :21-40 ISBN/ISSN:978-83-255-6602-9.
 • Beata Pachuca-Smulska, O. Cabaj, Ochrona konsumenta na rynku przewozów morskich, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak i B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2013, s.:188-213 ISBN/ISSN:978-83-255-6222-9.
 • Beata Pachuca-Smulska, Prawo do informacji jako podstawa ochrony konsumenta, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak i B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2013, s. :38-62 ISBN/ISSN:978-83-255-6222-9
 • Beata Pachuca-Smulska, A. Mazurkiewicz-Pizło, A consumer’s right to information in the lifht of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parlament and of the Council of 25 October 2011., [w:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, ed.: V.Micatek,L.Dufalova, K.Lenhartova,D.Cickanova, J. Sombati, M.Janeckova, Univerzita Komenskeho v Bratislave, Pravnicka fakulta, Bratislava 2013 s. :567-576 ISBN/ISSN:978-80-7160-345-0
 • Beata Pachuca-Smulska, Evolution of the law on protection of competition in Poland in the process of integration in the EU (on the 20 th anniversary of the Office of Competition and Consumer Protection in Poland), w: Integrazione e Politiche di Vicinato. Nuovi Diritti e nuove economie, pod redakcją: Dammacco, G., Sietk, B. Uricchio A., Wydawca: Cacucci Editore, Bari Italy 2012,s. 625-645 ISBN/ISSN:978-88-6611-137-5.
 • Beata Pachuca-Smulska, Human Rights and Principle of Social Market Economy, Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, edited by Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknecht and Gaetano Dammacco, Ecko House Publishing USA, 2011, s. 415-426, ISBN (13):978-1-4276-5324-6.
 • Beata Pachuca-Smulska, Naużywanie pozycji dominującej na rynku energetycznym w świetle wybranych decyzji Prezesa UOKiK., [w:] Zarządzania informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów 2010; s. 67-77, ISBN 978-83-62753-02-4.
 • Beata Pachuca-Smulska, Rola prawa w zwalczaniu szarej strefy w wybranych sferach gospodarki polskiej, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów 2009, s. 67-80. ISBN 978-83-930/02-2-6.
 • Beata Pachuca, The right to information as the basis for protection of consumer rights, [w:] The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society 2009, edited by B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska, s.172-187. Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10):1-4438-1390 -7, ISBN (13):978-1-4438-1390-7.
 • Beata Pachuca, Swoboda działalności gospodarczej, [w:] La libera circolazione delle personennella prospettiva del processo europeo di integrazione, s. 499-502;Cacucci Editore, a cura di . G. Dammacco, B.Sitka, O.Cabaj i O.Kędzierskiej, 2006 Bari-Olsztyn.
 • Beata Pachuca, Ochrona dzieci jako adresatów reklamy, [w:] Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy (Deboli e indifesi nell societa multiculturale europea), Lecce -Włochy, 2007, a cura di . G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, s. 547-552. ; ISBN 978-83-89112-02-0.
 • Beata Pachuca, Prawo a rozwój "szarej strefy", [w:] Szara strefa gospodarcza w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe PWSBiA, Konferencje i seminaria vol.19., 2006, s.122-127, (ISBN 83-86031-48-4).
 • Beata Pachuca, A. Góra-Błaszczykowska, Umowa jako zdarzenie cywilnoprawne. Kilka uwag na temat problemów praktycznych związanych z ustalaniem istnienia umowy o pracę przed sądem, [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004) pod red. M. Sawczuka, Zakamycze 2006, s. 325- 337.
 • Beata Pachuca, Podmioty o ubocznych celach gospodarczych, dział III, [w:] Ustrój prawny przedsiębiorców, pod red. Eugeniusza Kędry i Anny Krasińskiej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006, s. 383-425; ISBN 83-7299-; 429-3 ; ISBN 978-83-7299-429-5.