Dr Marcin Rojszczak

Rojszczak
marcin.rojszczak@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Dr Marcin Rojszczak jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony prywatności w Internecie. Posiada wykształcenie informatyczne (Politechnika Poznańska, 2004) oraz prawnicze (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2014). Uzyskał stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem nadany przez Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW.

Zainteresowania naukowe dr Marcina Rojszczaka są rozwinięciem trwających od wielu lat aktywności zawodowych i koncentrują się wokół prawa nowych technologii. W szczególności dotyczą obszaru prawnej regulacji obszaru bezpieczeństwa IT (w tym cyberbezpieczeństwa), systemów sztucznej inteligencji oraz Internetu Rzeczy. Znaczna część aktywności naukowych realizowana jest na płaszczyźnie prawa unijnego i międzynarodowego, jako że w przypadku prawa nowych technologii w większości przypadków normy krajowe mają znaczenie uzupełniające.

W szczególnym zainteresowaniu znajduje się kwestia wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych w zakresie prowadzenia krajowych programów inwigilacji elektronicznej. Temat ten podejmuje zarówno z perspektywy krajowych systemów prawnych (w tym porównania unijnego modelu ochrony prywatności do rozwiązań funkcjonujących u głównych partnerów gospodarczych UE, takich jak Stany Zjednoczone) jak również prawa ponadnarodowego (zwłaszcza inicjatyw organizacji międzynarodowych dotyczących wzmocnienia prawa do prywatności w cyberprzestrzeni).

Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz usługami IT: Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) oraz ITIL Expert.

Współautor podręcznika akademickiego „Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu” (Wolters Kluwer 2018).

Monografie

 1. Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Artykuły w czasopismach naukowych 

 1. Definicja i granice prawnej ochrony prywatności w epoce analityki Big Data, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019, nr 1.
 2. Prywatność w epoce Wielkiego Brata: podstawy prowadzenia programów masowej inwigilacji w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych, Ius Novum 2019, nr 1.
 3. UK Electronic Surveillance Programmes in the Context of Protection of EU Citizens' Rights After Brexit [Brytyjskie programy inwigilacji elektronicznej a ochrona praw obywateli UE po Brexicie], Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2018, vol. XVI.
 4. Cztery fałszywe hipotezy na temat ochrony prywatności i masowej inwigilacji, Państwo i Prawo 2018, nr 10.
 5. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych przez portal społecznościowy – glosa do wyroku TSUE z 5.06.2018 r., C-210/16, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 10.
 6. Międzynarodowa współpraca organów podatkowych a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa podstawowe – uwagi krytyczne po dwóch latach obowiązywania umowy FATCA, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 8.
 7. Reforma krajowych przepisów o ochronie danych a kwestia niezależności organów nadzorczych na tle rozporządzenia 2016/679 i dyrektywy 2002/58 – uwagi krytyczne, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4.
 8. Skuteczność ochrony praw podmiotów danych wynikających z prawa UE w świetle umowy Tarcza Prywatności oraz prawodawstwa federalnego USA, Transformacje Prawa Prywatnego 2018, nr 1.
 9. Analiza i praktyczne uwagi w zakresie konstrukcji i stosowania prawa do bycia zapomnianym w UE, Prawo Mediów Elektronicznych 2017, nr 3.
 10. Ochrona tajemnicy adwokackiej, a usługi świadczone w chmurze obliczeniowej, Studia Prawnicze (PAN) 2017, nr 2.
 11. Prawne podstawy prowadzenia masowej inwigilacji obywateli opartej na hurtowym i nieukierunkowanym przechwytywaniu danych w UE z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego TSUE i ETPC, Studia Prawa Publicznego 2017, nr 2.

Rozdziały w książkach

 1. Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu, [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane pod red. K. Flaga-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostka, CH Beck, Warszawa 2019.
 2. Cyberbezpieczeństwo w prawie łączności elektronicznej, [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu pod red. C. Banasińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 3. Cyberbezpieczeństwo z perspektywy przedsiębiorcy, [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu pod red. C. Banasińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.