dr hab. inż. Marian Kowalewski, profesor uczelni

marian.kowalewski@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Technologie satelitarne społeczeństwa informacyjnego - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Podstawy bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych - II i III rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Interoperacyjność systemów teleinformatycznych administracji publicznej - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się na problemach bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz ich systemach. Mają one charakter interdyscyplinarny wynikający z nauk społecznych, z dziedziny obronności i bezpieczeństwa oraz nauk technicznych, z telekomunikacji. Szczególną uwagę i badania koncentruję na problemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych mających zastosowania specjalne oraz bezpieczeństwie informacji i sieci teleinformatycznych, w tym na:

 • badaniu, planowaniu i projektowaniu oraz bezpieczeństwie systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
 • badaniu, planowaniu i projektowaniu sieci radiokomunikacyjnych, dyspozytorskich w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • badaniu jakości usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, ich niezawodności i bezpieczeństwa;
 • badaniu systemów informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego kraju

Studia

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, 1975, Zegrze, studia I stopnia;
Akademia Sztabu Generalnego WP, 1884, Warszawa, studia II stopnia;
Akademia Sztabu Generalnego WP, 1989, Warszawa, doktor nauk wojskowych;
Akademia Obrony Narodowej, 1995, Warszawa, doktor habilitowany nauk wojskowych.

Praca

Moja praca zawodowa związana jest ze szkolnictwem wyższym, w którym pracowałem jako nauczyciel akademickich oraz pełniąc różne funkcje kierownicze. Obecnie realizuję zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze jako profesor nadzwyczajny Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat realizuje zadania naukowo-badawcze na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym (IŁ-PIB).

W WAiNS PW realizuję zadania dydaktyczne w obszarze teorii bezpieczeństwa oraz podstaw bezpieczeństwa informacji. W IŁ-PIB prowadzę zadania naukowe w obszarze sieci i systemów teleinformatycznych mających zastosowania w bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym, jakości usług telekomunikacyjnych oraz inteligentnych systemów transportowych (ITS) w kraju.

Działalność publikacyjna

Jestem autorem kilku recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkunastu projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, w tym NCBiR. Jestem autorem lub współautorem ok. 70 publikacji i 10 oryginalnych prac twórczych oraz licznych prac projektowych i naukowo-badawczych. W swej działalności dydaktycznej kierowałem ponad 100 pracami inżynierskimi i magisterskimi.

Jestem członkiem: Rady Wydziału WAiNS PW, Rady Naukowej IŁ-PIB, stowarzyszenia Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Rady Programowej biuletynu naukowego Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, Komitetu Naukowego International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON) oraz przewodniczącym grupy roboczej Polskiej Platformy Technologicznej ITS.

Wybrane publikacje

 • Kowalewski M. i inni, Nonlinear interactions in wavelength-multiplexed optical fibre telecommunication systems, Journal of The European Optical Society, Volumne 2, Number 4, UK, 2000.
 • Kowalewski M, i inni, Nonlinear interactions in short-haul DWDM optical fibre telecommunication systems, Kharkiv State Technical University of Radio Electronics, Ukraine, LMNM'2000.
 • Kowalewski M. i inni, Wykorzystanie linii energetycznych jako lokalnych sieci dostępowych - szansa na szybką integrację wsi polskiej ze społecznością globalnej wioski informacyjnej, PT nr 6/2000.
 • Kowalewski M. i inni, The present and future of nonlinear optics applications in photonic telecommunication networks, IŁ, Journal of Telecommunications and Information Technology, nr 1,2/2000.
 • Kowalewski M. i inni, Numerical analysic of optical nonlinearies in multisan DWDM fibre transmission systems, Twente, NOIS 2000.
 • Kowalewski M. i inni, Aspekty techniczno-ekonomiczne szerokopasmowych sieci dostępowych, IŁ, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4/2001.
 • Kowalewski M. i inni, Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania systemów DPL/PLC na obszarach wiejskich, PT, nr 6/2002.
 • Modele ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem TETRA, KKRRiT, Wrocław, 2003.
 • Kowalewski M. i inni, Potrzeby i możliwości wdrożenia ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem TETRA, KKRRiT, Wrocław, 2003.
 • Kowalewski M. i inni, Optical Burst and Packet Switching: Node and Network Design, Contention Resolution and Quality of Service, Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications, ConTEL 2003, Zagreb, Croatia, June 11-13, 2003.
 • Kowalewski M. i inni, rozdział pt. Zagrożenia dla infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w monografii pt. Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa, 2009.
 • Kowalewski M. i inni, rozdział pt. Architektura podsystemu łączności w zarządzaniu kryzysowym, w monografii pt. Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa, 2009.
 • Kowalewski M., Ołtarzewska A., Polityka bezpieczeństwa informacji instytucji na przykładzie Instytutu Łączności, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne nr 3-4, IŁ-PIB, Warszawa 2007.
 • Kowalewski M. i inni, System łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w aglomeracji miejskiej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne nr 3-4, IŁ-PIB, Warszawa 2008.
 • Kowalewski M. i inni., Wybrane aspekty i zjawiska cyberterrorystyczne, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne nr 1-2/2010, IŁ-PIB, Warszawa 2010.
 • Kowalewski M. i inni., Sieci i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne nr 1-2/2011, IŁ-PIB, Warszawa 2011.
 • Kowalewski M. i inni., Ostrzeganie i alarmowanie ludności w niebezpieczeństwie, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne nr 1-2/2011, IŁ-PIB, Warszawa 2011.
 • Kowalewski M. i inni, Interoperability of Intelligent Transport Systems, konferencja międzynarodowa i publikacja w Transport System Telematics, Volume 5 Issue 2, May 2012;
 • Kowalewski M. i inni, Interoperacyjność Inteligentnych Systemów Transportowych - TiTI IŁ-PIB Nr 3-4/2012.
 • Kowalewski M. i inni, Znaczenie krajowej architektury ITS, Prace naukowe PW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku, Ryn 2013.
 • Kowalewski M. i inni, Sposoby Zapewnienia Interoperacyjności, Prace naukowe PW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku, Ryn 2013.

Projekty badawcze

 • Strategia informatyzacji TP S.A., IŁ-PIB, Warszawa, 2000, wykonawca.
 • Gospodarka wiedzą, globalizacja i konwergencja jako składnik budowy społeczeństwa informacyjnego, IŁ-PIB, Warszawa, 2001, wykonawca.
 • Techniki i umiejętności decydujące o szansach na przyszłość, IŁ, Warszawa, 2001, kierownik projektu.
 • Koncepcja kształcenia studentów studiów inżynierskich w specjalności teleinformatyka w Instytucie Łączności, IŁ, Warszawa, 2001, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Studium analityczne modeli ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem TETRA, IŁ-PIB, Warszawa, 2002, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Modelowanie ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem TETRA. Opracowanie wstępnych wymagań technicznych i eksploatacyjnych, IŁ-PIB, Warszawa, 2003, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Wstępny projekt techniczny ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego, zgodnego ze standardem TETRA, IŁ-PIB, Warszawa, 2003, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Aspekty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, IŁ-PIB, Warszawa, 2005, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Opracowanie metod i procedur badań systemów łączności elektronicznej specjalnego przeznaczenia, IŁ-PIB, Warszawa, 2005, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Ogólnokrajowy System Łączności Radiowej TETRA, MSWiA, Warszawa, 2006, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa w IŁ - szablony wdrożeń, IŁ-PIB, Warszawa, 2006, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Metody i procedury badawcze urządzeń i systemów łączności elektronicznej, w oparciu o opracowany teoretyczny TMO (system referencyjny) OSŁR TETRA, IŁ-PIB, Warszawa 2006, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Modelowanie systemów łączności elektronicznej na potrzeby administracji państwa i jego bezpieczeństwa, IŁ-PIB, Warszawa, 2007, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • PBZ-MIN-/011/013/2004, Modelowanie systemów łączności elektronicznej administracji publicznej i kierowania bezpieczeństwem państwa, IŁ-PIB, Warszawa 2005-2007, wykonawca.
 • Program Wieloletni - Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego, IŁ-PIB, Warszawa, 2006-2008, wykonawca.
 • Infrastruktura teleinformatyczna państwa, IŁ-PIB, 2008, Warszawa, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Wstępne wymagania techniczne na utworzenie we wskazanej lokalizacji Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Ratownictwa (ZSKiR), IŁ-PIB, Warszawa, 2008, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Aplikacje informatyczne dla Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym, IŁ-PIB, Warszawa, 2009, wykonawca.
 • Ocena rozwiązań systemów łączności do wykorzystania na potrzeby obronne, w zakresie niezbędnym do wprowadzenia w nich zmian wynikających z "Koncepcji organizacji Systemów Łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa", przyjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 2008 r., oraz aktualnych potrzeb HNS. IŁ-PIB - UKE, Warszawa, 2009, główny wykonawca.
 • Projektowanie systemów łączności elektronicznej na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego aglomeracji miejskich, IŁ-PIB, Warszawa, 2009, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Projektowanie systemów łączności elektronicznej na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego aglomeracji miejskich, IŁ-PIB, Warszawa, 2009, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Perspektywiczne sieci i usługi komunikacji elektronicznej na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, IŁ-PIB, Warszawa, 2010, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, IŁ-PIB, Warszawa 2011, główny wykonawca i kierownik projektu.
 • Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej dla zespołów dowodzenia i łączności, IŁ-PIB, Warszawa 20011-20012, główny wykonawca.
 • Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, projekt VII osi priorytetowej PO IG, Warszawa 2011, kierownik zadania w IŁ-PIB, główny wykonawca.
 • Inteligentne systemy transportowe, IŁ-PIB, Warszawa, 2011, główny wykonawca i kierownik projektu.