dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni

Jacek Janowski
jacek.janowski1@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Zasady ustroju politycznego państwa - I rok, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2016 adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie. Od 1 listopada 2016 roku  profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

 

Wziął udział w ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych przede wszystkim z zakresu:  bezpieczeństwa informacyjnego, administracji elektronicznej, prawa Internetu, cywilizacji informacyjnej, ewolucji kultury prawnej, informatyzacji administracji publicznej, elektronizacji postępowań sądowych,  elektronizacji informacji o prawie, zastosowań bioetycznych, postulatów infoetyki, zarządzania w globalnym społeczeństwie informacyjnym oraz nauczania informatyki prawniczej.

 

Tytuły i stopnie naukowe

 • 1990 magister prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (praca magisterska: „Dynamizm prawa naturalnego”)
 • 1999 doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (praca doktorska „Status prawa w tomizmie egzystencjalnym Alberta Mieczysława Krąpca”)
 • 2012 doktor habilitowany nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna: „Informatyka prawa: Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego“).

 

Dziedziny badań:

 • prawo administracyjne,
 • filozofia prawa,
 • prawo nowych technologii,
 • elektronicznych obrót prawny,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • zarządzanie wiedzą,
 • kultury prawne.

 

Ekspertyzy i projekty aktów prawnych

 

 • 1998 r. Departament Struktur Państwa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w Warszawie współudziałanie w przygotowaniu raportu pt. „Instytucje państwa”,
 • 1998 r. Departament Informatyki Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej - opracowanie niektórych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • 1999 - 2001 ekspert ds. prawno-organizacyjnych Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w Warszawie, zajmując się przygotowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych

 

Wybrane publikacje

 

I. Monografie i podręczniki

 

 1. Podstawy prawa, Polski Uniwersytet Wirtualny, publikacja multimedialna, Lublin-Łódź 2002r., ss.1024 (podręcznik)
 2. Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Wolters Kluwer, Kraków 2007, ss.316
 3. Elektroniczny obrót prawny, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss.405 (podręcznik)
 4. Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym, LexisNexis, Warszawa 2008, ss.326
 5. Obowiązki samorządów w zakresie informatyzacji, Municypium S.A., Warszawa 2008, ss.63 
 6. Administracja elektroniczna, Kształtowanie się  informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego  w Polsce, MUNICIPIUM, Warszawa  2009, ss.574
 7. Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów: Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009, ss.560 (podręcznik)
 8. Informatyka prawnicza: Zarządzanie elektroniczną informacją podczas  stanowienia i stosowania prawa, C.H.Beck, Warszawa 2011, ss.437
 9. Informatyka prawa: Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss.630 (rozprawa habilitacyjna)
 10. Cyberkultura prawa: Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Difin, Warszawa 2012, ss.374