dr Katarzyna Górniak

katarzyna.gorniak@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • System ubezpieczeń społecznych - I rok studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Polityka społeczna - I rok, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Demografia w gospodarce przestrzennej - III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Demografia w gospodarce przestrzennej - III rok, studia I stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Seminarium dyplomowe - I rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Doskonała praca zespołowa - WEiTI PW, klasa NES2, regulamin przedmiotu

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W trakcie studiów specjalizowała się w antropologii współczesności. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień biedy i wykluczenia społecznego, ale także różnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. UW Grażyny Woronieckiej i obroniona w 2012 rozprawa doktorska "Ekskluzja społeczna a nowe formy dobroczynności. Analiza działań wybranych organizacji społecznych" łączyła obydwa obszary zainteresowań.

Od początku powstania związana z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, a od 2004 członkini Zarządu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki. Kieruje Podyplomowym Studium Pedagogicznym. W latach 2001-2007 współorganizowała we współpracy z Technische Universität Darmstadt coroczne polsko-niemieckie seminaria studenckie.

Udział w projektach badawczych

 • 2004-2007, Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania, PBZ-MIN-006/H02/2003, gr. tematyczna II - "System edukacji wobec biedy i wykluczenia społecznego", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • 2005-2007, Świadomość prawna i polityczna studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska
 • 2010 "Nowe uwarunkowania i powiązania wiedzy technicznej i ekonomiczno-prawnej", Politechnika Warszawska
 • 2009-2012 "Indeks współpracy - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi", członek zespołu badawczego ekspertka Instytutu Spraw Publicznych, ekspertka SIECI SPLOT - członkini Grupy Roboczej opracowującej model współpracy
 • 2010-2012 "Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego", nr projektu badawczego 2747/B/H03/2010/38, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • 2011-2012 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", projekt systemowy PO KL działanie 1.18, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych
 • 2012 "Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu", Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, ekspertka merytoryczna
 • 2010-obecnie "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" członek zespołu badawczego, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych, Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wybrane publikacje

 • O współczesnej dobroczynności, w: Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy, red. E. Tarkowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002
 • Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Wilkina, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2003
 • Organizacje społeczne przeciw wykluczeniu społecznemu i ich beneficjenci, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS, Warszawa 2004
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - komunikacja, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004
 • Wizerunek wsi i rolnictwa w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Analiza materiałów prasowych, w: Proces demarginalizacji wsi polskiej. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe, red. B. Fedyszak-Radziejowska, ISP, Warszawa 2005
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - postępowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
 • Ścieżki do zatrudnienia, Jerzy Drążkiewicz, Katarzyna Górniak, Tomasz Schimanek, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006
 • System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne, Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk, w: Polityka Społeczna 11/12 2006
 • Edukational System, Poverty and Social Exlusion, Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk, w: Special Issue of the Polish journal on "Social Policy" 2006
 • System edukacji wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży, red. E. Tarkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2007
 • Prasa lokalna o migracji. Obraz zjawiska. w: Tu i tam. Migracje zagraniczne ze wsi w Polsce, red. M. Wieruszewska, IRWiR PAN, 2007
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego funduszu Europejskiego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Maciej Gajewski, Katarzyna Górniak, Karolina Jakubowska, Jan Szczucki, wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
 • W poszukiwaniu sprawnej i skutecznej organizacji non-profit, recenzja w: "Trzeci Sektor", 2008 nr 13
 • Znaczenie organizacji pozarządowych w miejskiej społeczności lokalnej, w: Dzielnica Śródmieście - wczoraj, dziś i jutro, red. Helena Kisilowska, Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy, 2010
 • Dobroczynność (indywidualna) Polaków w badaniach, w: "Trzeci Sektor", 2010 nr 22
 • Uwarunkowania współpracy międzysektorowej - co wynika z badań?, w: "Trzeci Sektor", numer specjalny, 2011
 • Jakość współpracy - kilka refleksji, Biuletyn Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 2011 nr 2
 • Ekskluzja społeczna w perspektywie koncepcji socjo-kultuowych, w: Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość, red. T. Maliszewski, J. Żerko, Akademickie Towarzystwo Andragoniczne, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, 2012
 • Dzieci ulicy - próba rozpoznania problemu, recenzja w: "Trzeci Sektor" Wydanie specjalne 2012/2013
 • Bezdomny w miejskim autobusie - historia jednego przypadku, w: Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. E. Tarkowska, Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013
 • Bieda i wykluczenie społeczne w perspektywie (dobroczynnych) organizacji pozarządowych, w: Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. E. Tarkowska, Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013