dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska

katarzyna.naroska@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Socjologia i metody badań socjologicznych - II rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Seminarium dyplomowe - II rok, studia I stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniła w 2003 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Kurczewskiego, od 2004 roku adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, od 2018 r. starszy wykładowca, od 2020 r. adiunkt dydaktyczny, ekspert Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Batorego, prowadzi badania nad reprezentacją polityczną, partycypacją, konfliktem politycznym i propagandą ogniskując swoje zainteresowania na poziomie społeczności lokalnych, specjalizuje się w socjologii polityki, socjologii prawa.  

Publikacje

Książki

 • Radny - sąsiad i polityk, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.

Artykuły

 • Prawa i wolności obywatelskie w poczuciu prawnym mieszkańców małego miasta. (w:) Socjologia Prawa, Prace ISNS, t 2, Poświecony pamięci Profesora Adama Podgóreckiego, Warszawa 1999.
 • Nota metodologiczna. Społeczeństwo obywatelskie na Mazowszu Północno-Wchodnim: Ostrów Mazowiecka, Łochów, Sadowne i Brok (w:) Lokalne społeczności obywatelskie, red. J. Kurczewski, Warszawa 2003.
 • Spory w sądzie węgrowskim (w:) Polskie spory i sądy, red. J Kurczewski, Warszawa 2004.
 • Radni i ich opinie o lokalnej reprezentacji politycznej, (w:) Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. red. J. Kurczewska, Warszawa 2004.
 • OSP nadal w służbie kultury lokalnej, "Kultura Współczesna", 4/2004.
 • Ulotna twórczość polityczna, (w:) Mazowsze bez granic, pod red. J Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 • Święta miast mazowieckich, (w:) Mazowsze bez granic, pod red. J Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 • Mazowiecka Kultura polityczna - przypadek Ostrów Mazowiecka, (w:) Lokalne wzory kultury politycznej, pod red, J. Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 • Władze gminne w konflikcie z grupami obywatelskimi, (w:) Dwudziestolecie Funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red., H. Kisilowskiej i E.Malaka, WAiNS, Warszawa 2010.
 • Ścieżki Emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce, Recenzja książki Jacka Kurczewskiego, Ścieżki emancypacji, "Societas Communitas" 2(10) 2010.
 • Reprezentant mieszkańców i apolityczny superurzędnik - studium przypadku burmistrza w prasie lokalnej, (w:) Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędniczych, pod red, J. Arcimowicz, J. Kurczewskiego.
 • New Technologies introduce New areas where unofficial law is created and new challenges for official law, "Societas Communitas" 2 (12) 2011.
 • Odwołać wójta, czyli o narodzinach partycypacji, (w:) Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, pod red. A. Olech, ISP Warszawa 2011.
 • Proces komunikacji między grupami protestu a władzą lokalną na przykładzie referendów szkolnych, (w:) Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, pod red B. Lewenstein przy współpracy M. Dutkiewicz, WUW, Warszawa 2011.
 • Infrastruktura komunikacji społecznej w gminach a partycypacja, (w:) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, pod. red. A. Olech, ISP Warszawa 2012.
 • Konflikty polityczne a partycypacja na przykładzie referendów w sprawie odwołania władz, (w:) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, pod. red. A. Olech, ISP Warszawa 2012.
 • ACTA, czyli Antyteza Cnoty Tolerancji Akademickiej. Rzecz o ściąganiu przez pryzmat koncepcji Leona Patrażyckiego, (w:) O społeczeństwie prawie i obyczajach, /księga poświęcona Profesorowi Jackowi Kuczewskiemu, pod red. Małgorzaty Fuszary, Warszawa 2013.
 • Modele komunikacji między władzą a mieszkańcami w gminach a stymulatory komunikacji, w: Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej, pod, red, A. Olech, T. II, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 • Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu, Instytut Spraw Publicznych, Badania. Ekspertyzy. Rekomendacje, Warszawa 2013.
 • Dialog z mieszkańcami kluczem do sukcesu władz gminy. Instytut Spraw Publicznych, Analizy i opinie 6/2014. Numer specjalny styczeń 2014.
 • Aktywność społecznozawodowa radnych na rzecz sektora pozarządowego, w: Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, pod red. A. Gołębiowskiej, Warszawa 2015.

Współautorstwo

 • J. Śmigielska, Węgrów, czyli miasto społecznych protestów (w:) Lokalne społeczności obywatelskie, red. J. Kurczewski, Warszawa 2003.
 • J. Kurczewski, Civil Society in Poland, Warszawa, 2003.
 • T. Dusiewicz, Public Relation jako jedno z wyzwań w zarządzaniu kryzysowym, (w:) Nowe wyzwania i wykorzystanie nauki w zarządzaniu kryzysowym, pod red., E. Sobczaka, WAiNS, Warszawa 2010.
 • K. Dzieniszwska-Naroska, G. Makowski, Nota metodologiczna i ogólne wyniki analizy oświadczeń majątkowych,  (w:) Samorządowe unie personalne.Problemy zróżnicowania ról społeczno-zwodowych radnych, pod red. K Dzieniszewskiej-Naroskiej, G. Makowskiego, Fundacja Im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
 • K. Dzieniszewska-Naroska. G. Makowski, Dysfunkcje samorządu a zróżnicowanie ról społecznych radnych, objętość arkusz wydawniczy (w:) Samorządowe unie personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zwodowych radnych, pod red. K Dzieniszewskiej-Naroskiej, G. Makowskiego, Fundacja Im. Stefana Batorego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-62338-39-9.

Redakcja

 • Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, pod red. K Dzieniszewskiej-Naroskiej, G. Makowskiego, Fundacja Im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.