dr Katarzyna Chrostowska-Malak

16506889_1407481049294087_1819638543_n
katarzyna.malak@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • … - rok …, studia … stopnia, regulamin przedmiotu
 • … - rok …, studia … stopnia, regulamin przedmiotu

Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2007 roku w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju organów władzy publicznej, administracyjnoprawnego statusu jednostki, zagadnień dotyczących obywatelstwa polskiego, prawa migracyjnego i prawa pracy. Pracowała w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, "Wszechnicy Polskiej" – Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; od roku akademickiego 2008/2009 jest zatrudniona w Politechnice Warszawskiej. Posiada doświadczenie zdobyte dzięki pracy w urzędach administracji publicznej oraz działalności dotyczącej sytuacji prawnej cudzoziemców w Polsce (w latach 2003-2006 członek Stowarzyszenia na rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców w Polsce Proxenia z siedzibą w Warszawie).

 • Od 2017 r. – członek Europejskiej Sieci Migracyjnej;
 • od 2019 r. – członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI z siedzibą w Warszawie.
 • Od 2018 r. prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w resorcie obrony narodowej (od 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie).

Publikacje

Książki:

 • Prawo cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Retro Art, Warszawa 2010, ss. 219.

Rozdziały w książkach:

 • Samorząd terytorialny w Królestwie Hiszpanii, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, redakcja naukowa: Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
 • "Godność" w stosunkach pracy i w służbie publicznej, [w:] Wybrane zagadnienia w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym, praca zbiorowa pod redakcją naukową Agnieszki Tomczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • Podstawy prawne i instytucjonalne działania administracji publicznej na rzecz bezpieczeństwa wobec zjawiska imigracji, [w:] Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa, redakcja naukowa: Jerzy Oniszczuk, Mariusz Róg, Andrzej Sęk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2017.

Ważniejsze artykuły i referaty:

 • Problematic Legal Aspects of Mixed Marriages in Poland – opublikowany referat z konferencji międzynarodowej pt. Global Problems of Immigration-Challenges and Prospects in the New Century, Warsaw 16-17 June 2003; seria wydawnicza PWSBiA: Conferences and seminars, Nr 14/2003, Warszawa 2003.
 • Funkcjonowanie konstytucyjnej zasady równości wobec cudzoziemca (w ujęciu ewolucyjnym), Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA, Nr 2/3 (16/17) Warszawa 2005.
 • Instytucje demokracji bezpośredniej w samorządzie lokalnym – opublikowany referat z konferencji pt: Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Heleny Kisilowskiej i Edwarda Malaka, WAiNS PW, Warszawa 2010.
 • Ewolucja statusu cudzoziemca w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – referat na konferencji pt. Badania migracji w Polsce – stan wiedzy, kierunki i metody, Jachranka, 24-25 marca 2011 r., Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 • Cudzoziemiec jako podmiot działań administracji publicznej, referat na międzynarodowej konferencji pt. Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 29-31 maja 2012 r., Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.
 • Maksymalny okres trwania umowy o pracę na czas określony, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (36) 2016.
 • Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status obywatela i cudzoziemca w państwie polskim – zagadnienia wprowadzające, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (10) 2017.
 • Ochrona prawa do prywatności pacjenta w świetle przepisów RODO – referat na ogólnopolskiej konferencji pt. Aktualne problemy prawa medycznego, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, 25 stycznia 2019 roku.
 • Politycznoprawne uwarunkowania zjawiska migracji w Polsce – referat na konferencji Kultura wykluczenia? Odsłona VI: Polityka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 15-16 lutego 2019 roku.
 • Ochrona prawa do prywatności w świetle RODO, referat na konferencji międzynarodowej pt.: Quo vadis, Europe? 15 years after the biggest enlargement of the EU, 11 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski w NATO, referat na konferencji międzynarodowej pt.: Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, 24 maja 2019 r., Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz NATO.