dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz

jolanta.grzenkowicz@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja socjologia kultury i antropologia kulturowa. W 1994 roku obroniła na tym wydziale rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Nowickiej zatytułowaną "Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego".

Starszy wykładowca w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki, kierownik Zespołu Socjologii w tym Zakładzie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw socjologii, socjologii organizacji oraz wybranych zagadnień socjologii kultury. W latach 1992-2007 współorganizatorka studenckich seminariów polsko-niemieckich we współpracy z Technische Universität Darmstadt. Promotor ponad 90 prac licencjackich.

Nagrody

 • 1992 - Wyróżnienie dyrektora Ośrodka Nauk Społecznych PW za książkę "Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia ludności polskiej Śląska Cieszyńskiego w światle prasy" oraz za bardzo dobry poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • 1993 - Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe.
 • 2007 - Nagroda Prorektora ds. Ogólnych PW za wyróżniającą postawę w pracy oraz osiągnięcia w działalności na rzecz Uczelni.
 • 2008 - Nagroda zespołowa stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2006-2007.
 • 2008 - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Granty

2002 - 2004 kierownik i wykonawca grantu dziekańskiego "Polskie regiony we współpracy transgranicznej".

Publikacje

 • Jolanta Kowalczyk: Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego w świetle prasy, Warszawa 1992.
 • J. Kowalczyk-Grzenkowicz, J. Arcimowicz, P. Jermakowicz: Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, Warszawa 2003.
 • Energie - einökonomisches, politischesundgesellschaftliches Problem in den EU-Ländern (Energia - problem ekonomiczny, polityczny i społeczny w krajach Unii Europejskiej) , pod red. K. Górniak, J. Kowalczyk-Grzenkowicz, Sz. Drabczyka i A. Tomczak.
 • J. Kowalczyk: Prasa polonijna na Zaolziu wobec problemów narodowościowych, [w:] Zderzenia i przenikanie kultur na pograniczach, Opole 1988.
 • J. Kowalczyk-Grzenkowicz: Przeciwdziałanie bezrobociu; administracja samorządowa, programy unijne, organizacje pozarządowe, [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Warszawa 2010.
 • J. Kowalczyk-Grzenkowicz, Nikodem Grzenkowicz: Bezrobocie wśród niepełnosprawnych: zakres, ograniczenia i instrumenty aktywizacji. Analiza empiryczna, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego, red. nauk. A. Z. Nowak, M. Szałański, Warszawa 2010.
 • J. Kowalczyk-Grzenkowicz, N. Grzenkowicz: Ekonomiczno-socjologiczne aspekty wykorzystania kapitału ludzkiego [w:] Kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Stypendia i konferencje

 • Christentum und Politik. Zur Rolle Christlichen Werte und der Kirchen in der polnischen und deutschen Politik. Seminarium polsko-niemieckie, Gustav-Stresemann Institut, Bonn 24.02-03.03.1991.
 • The Future is Europe - Europe on the Move. All-European Conference of the Junge ÖVP, Wiedeń 11-16.06.1991.
 • Wirtschaftsseminar mit Computerunterstütztem Volkswirtschaftsplanspiel "Ökonomie", Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Wiedeń 21-26.10.1991.
 • Jugend an der Ostsee. Ostsee Jugendkonferenz über Kultur, Sport und Freizeit in OstseeLänder, Damp/Schleswig-Holstein 19-26.09.1993.
 • Islamische Nachbarschaften, Szkoła letnia w Oerlinghausen organizowana przez Wydział Socjologii Uniwersytetu w Bielefeld w dniach 11-18.07.1994r.
 • Światowy Kongres Socjologiczny 19-25.-7.1994.