dr Helena Bulińska-Stangrecka

helena.stangrecka@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; nagroda Dziekana Wydziału za prace magisterską. Certyfikowany Specjalista ds. Zatrudnienia (certyfikat wydany przez Uniwersytet Warszawski).

Doktorat z wyróżnieniem uzyskany na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; temat rozprawy doktorskiej: "Model e-kultury w organizacjach IT działających w Polsce", napisanej pod opieką promotora naukowego Pani prof. dr hab. Ewy Masłyk-Musiał.

Praktyk biznesowy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – doświadczenie w rekrutacji, selekcji, szkoleniach, implementacji rozwiązań HR, negocjacjach biznesowych. Od 2011 pracownik Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Opiekun studenckiego koła naukowego Progres .

Zajęcia w języku polskim i angielskim

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacji, Socjologia, Komunikacja społeczna, Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Public Relation i reklama.
 • Introduction to social science, Negotiation and conflict resolution, Decision theory, Social communication.

Granty badawcze

2015 - Indywidualny grant dziekański dla młodych naukowców "Konceptualizacja e-kultury organizacyjnej"

2014 - Indywidualny grant dziekański dla młodych naukowców "Koncepcja e-kultury organizacyjnej"

Projekty badawcze

2011-2012 - Koordynacja merytoryczna wydziałowego projektu Studenckiego Koła Naukowego "Progres" Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: "Procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy" realizowane przez studenckie koło naukowe Progres pod kierownictwem dr Pawła Sosnowskiego

2010-2011 - Udział w międzywydziałowym projekcie naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej: "Metodyka Pomiaru Wartości Uczelni" pod kierownictwem Pani prof. dr hab. Ewy Masłyk-Musiał

Zainteresowania

Zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacji, motywowanie pracowników, nowoczesne narzędzia zarządzania pracownikami. Tenis, fotografia, historia, pływanie, golf, przyroda.

Wybrane publikacje

Publikacje w języku polskim

 • H. Bulińska-Stangrecka, Konceptualizacja e-kultury. Zarządzanie kulturą organizacji w warunkach ryzyka, w: "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 222(2), 2015, s. 333-346
 • H. Bulińska-Stangrecka, Oddziaływanie technologii teleinformatycznej na e-kulturę, w: "Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych", Kowalczyk Lucjan, Mroczko Franciszek (red.), vol. 36, nr (6 )2015, 2015, s. 101-115
 • H. Bulińska-Stangrecka, E-kultura a zarządzanie talentami,w: "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.", Wałbrzych 2014
 • Bulińska-Stangrecka H., Koncepcje menadżera organizacji wirtualnej, w: "Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami" (red.) W.Nowacki, WWSE, Warszawa 2013, s. 173-195
 • Masłyk-Musiał E., Bulińska-Stangrecka H., Wartość wykształcenia w kontekście rynku pracy w opiniach interesariuszy Politechniki Warszawskiej, w: "Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów (red.) P.Górski, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
 • Bulińska-Stangrecka H., Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (wydanie II zmienione)" Ewa Masłyk-Musiał, 2011, w: "Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 1(84) 2012. str. 138-141.
 • Bulińska-Stangrecka H., Perspektywy e-pracy, "Journal of Modern Science", 2011, "Zarządzanie" 4/11,
 • Masłyk-Musiał E., Bulinska H., ZZL wieku Internetu – przywództwo w e-kulturze, w: "Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 1(78)2011.H. str. 9-29
 • Bulińska-Stangrecka H., Telepraca – wyzwanie liderów organizacji XXI wieku, w: "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria Zarządzanie i Administracja" tom 17 nr 90, 2011, s. 195- 207.