dr Adriana Bartnik

adriana.bartnik@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Mobbing. Przeciwdziałanie i redukcja szkód - II rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Dostęp do informacji publicznej. Prawo i praktyka - II rok, studia II stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Socjologia i metody badań socjologicznych - II rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Seminarium dyplomowe - II rok, studia I stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Komunikacja interpersonalna - I rok, studia I stopnia stacjonarne (wydział fizyki), regulamin przedmiotu

Z wykształcenia socjolożka, prawniczka i politolożka, z zawodu wykładowczyni akademicka, mediatorka w sporach pracowniczych, trenerka kompetencji miękkich. Starszy specjalista w Akademickiej Poradni Prawnej. W ramach pracy jako starszy wykładowca w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prowadzi przedmioty: Dostęp do informacji publicznej. Prawo i praktyka, oraz System Sali Sądowej. Kulisy sprawiedliwości. Jej zainteresowania naukowo-badawcze wpisują się w socjologię prawa, socjologię administracji, prawo administracyjne i prawo pracy. Jako prawniczka specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej i w sporach pracowniczych dotyczących mobbingu. W trakcie swoich zajęć stara się wyrobić w studentach zdolność odróżniania faktów od opinii. Lubi pracować ze studentami – napisana pod jej opieką naukową praca magisterska została nagrodzona w konkursie im Floriana Znanieckiego dla najlepszych prac magisterskich w Polsce – studentka min. za wykorzystanie ustawy o dostępie do informacji publicznej jako metodologicznych ram badawczych otrzymała nagrodę 2 stopnia.

Dr Bartnik jest też zastępczynią redaktora naczelnego Biuletynu Młodych Naukowców StRuNa (struna.edu.pl), założyła i współtworzy portal polska.edu.pl, związana z ruchami watchdogowymi (organizacje strażnicze) – jest Ambasadorką Jawności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. W Polskim Towarzystwie Socjologicznym zasiada w Komisji Rewizyjnej. Współpracuje z kancelarią adwokata Adama Baworowskiego.

Prywatnie interesuje się polityką, ruchem MY Prekariat, piłką nożną (ma uprawnienia sędziego piłki nożnej), turystyką gastronomiczną, turystyką sakralną, teatrem (szczególnie Monika Strzępka i Paweł Demirski).

Wybrane publikacje

 1. Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna, Trio, Warszawa 2009.
 2. Mediacja w postępowaniu karnym, PSEP, Warszawa 2000
 3. Prywatne interesy czy brak procedur? Czynniki sprzyjające rozwojowi mobbingu w administracji publicznej w Polsce. W: Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989r. Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 4. Adrian Bartnik Olga Czeranowska Rekrutacja pracownicza ndash; wolność wyboru, wolny rynek czy wolna amerykanka? Doświadczenia w administracji publicznej vs doświadczenia korporacyjne. W: Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989r. Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 5. Jeszcze konflikt czy już mobbing? Refleksje o patologiach w miejscu pracy, w: podziały w życiu społecznym. Konflikty społeczne i ekonomiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. red. Adam Sosnowski, wydawnictwo WSIiE TWP, Olsztyn 2015.
 6. Organizacje strażnicze – partnerzy czy pieniacze? Kontrola i rekomendacje jako zewnętrzny audyt ekspercko-obywatelski, w: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne – relacje i wyzwania. Red. Marzena Trybull-Piotrowska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
 7. Definiowanie i postrzeganie mobbingu przez różnych aktorów, w: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym. red. Plucińska M., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014.
 8. Sędziowie, kibice czy śpiochy? Ławnicy w opiniach sędziów, Rocznik Naukowy WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 9. Zabawa, dyskoteka, techniana – sobotnia rozrywka mazowieckiej wsi, (w:) Mazowsze bez granic. Przyczynek do antropologii kulturowej regionu praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kurczewskiego, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2005.
 10. Ławnicy w Sądzie Rejonowym we Włodawie, (w:) Polskie spory i sądy, red. J. Kurczewski i M. Fuszara, Warszawa 2004.
 11. Postępowanie z narkomanami, (w:) Więziennictwo Nowe Wyzwania praca zbiorowa pod redakcją Brunona Hołysta, Wiesława Ambroziaka, Piotra Stępniaka, CZSW, UAM, PTP, COSSW, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001;
 12. Adriana Sylwia Bartnik, Anna Krajewska Bezpieczeństwo prawne obywatela a pomoc prawna, wybrane aspekty, (w.) Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ury, K. Rajchel i inni, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008.
 13. Adriana Sylwia Bartnik, Joanna Winiarska, Bezpieczeństwo ofiary – prawo a praktyka. Studium przypadku, (w.) Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ury, K. Rajchel i inni, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008.
 14. Adriana Sylwia Bartnik, Marta Trębaczewska, Edukacja regionalna i antropologia kultury jako warunek dialogu międzykulturowego. Na przykładzie tradycji muzycznych we współczesnej Polsce, (w.) Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. K Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Rzeszów 2008.
 15. Adriana Sylwia Bartnik, Anna Krajewska Strategie uwodzenia. Analiza socjologiczna wybranych forów internetowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 34, Łódź 2009 (uni.lodz.pl).
 16. Opinia sejmowa dotycząca zmian w kodeksie postępowania karnego
 17. Adriana Sylwia Bartnik, Izabela Jaruga-Nowacka, Human Rights of Women, Implementation of the Platform for Action by the Polish Government, Alternative Rapport Prepared for 44 Session ONZ of Commission on the Status of Women, Women's Association.

Publikacje popularyzatorskie

 1. Narzędzia badawcze i metodologia programu WatchDoctor, w: WatchDoctor edycja 1 Obywatelski nadzór nad działaniem przychodni lekarskich, A. Bartnik K. Furman-Łajszczak, T. Lewiński, I. Miedzińska, R. Pawłowski, D. Rafalska, P. Żurawski, FPS Warszawa 2014 s. 37-40.
 2. Adriana Bartnik, Michał Rzeźnik: CV naukowca – reklama czy spis dokonań? Struna nr 1(2) 2013
 3. Recenzja watchdog.edu.pl edycja 2 Działania nadzorcze nad dystrybucją świadczeń z pieniędzy publicznych wśród studentów uczelni prywatnych i państwowych uczelni zawodowych, FPS, Warszawa 2012.
 4. watchdog.edu.pl #3, Jak instytucje publiczne wspierają doktorantów, Raport na podstawie wyników monitoringu wsparcia publicznego dla doktorantów i zabezpieczenia ich praw w umowach przeprowadzonego przez Fundację "Fundusz Pomocy Studentom", ISBN 978-83-931991-7-4, wydanie pierwsze, Warszawa 2016, redakcja raportu: Robert Pawłowski, Dominika Rafalska, autorzy monitoringu: Adriana Bartnik, Dariusz Bednarczyk, Katarzyna Furman, Monika Grochowska, Anna Gutkowska, Łukasz Kosiński, Tomasz Lewiński, Iwona Miedzińska, Jacek Pakuła, Robert Pawłowski, Nikodem Rycko, Katarzyna Stosio, autorzy opracowań końcowych: Przemysław Brzuszczak, Michał Goszczyński, Monika Helak, Aleksander Jakubowski, Łukasz Kosiński, Tomasz Lewiński, Jacek Pakuła, Nikodem Rycko.
 5. Nr 4 czasopisma StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców, StRuNa – Young Scientists Journal, ISSN 2299-3088, niezależne ogólnopolskie czasopismo informacyjno-naukowe, © Copyright by Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa 2012, 2015, © Copyright by Authors, Warszawa 2015, Redakcja: Robert Pawłowski (redaktor naczelny), dr Dominika Rafalska (zast. redaktora naczelnego), dr Adriana Bartnik (zast. redaktora naczelnego), Tomasz Lewiński (zast. redaktora naczelnego), Dariusz Bednarczyk, dr Katarzyna Julia Furman, Anna Gutkowska, Alicja Kruszyńska, Anna Książkowska, Paweł Strawiński; nr 1 (4) 2015 nakład: 1270 egz., Numer przygotowany w ramach zadania zleconego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą StRuNa 5 – promocja nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w środowisku kół naukowych studentów i doktorantów.
 6. Mobbing w NGO – przyczynek do antropologii zawodowej w Trzecim sektorze (popop.org.pl).

Część publikacji jest do pobrania: uw.academia.edu.

Projekt habilitacyjny

Mobbing – aspekty społeczno-prawne. Problem badawczy zogniskowany jest wokół definiowania i postrzegania procesu mobbingu. Główne problemy badawcze: Jak przebiega proces mobbingu? Kiedy, na jakim etapie, strony konfliktu postrzegają go jako mobbing, siebie zaś jako ofiarę czy też mobbera? Jakie są społeczne skutki mobbingu? Czy i jak mobbing w pracy wpływa na życie rodzinne ofiary i sprawcy mobbingu? Jak przebiega proces powrotu na rynek pracy ofiar i sprawców mobbingu? Jakie style zarządzania ułatwiają a jakie zapobiegają rozprzestrzenianiu się mobbingowi. Co sąd bierze pod uwagę prowadząc sprawy w związku z naruszeniem art. 94 kodeksu pracy.

Projekt doktorski

2002-2004 badania własne do pracy doktorskiej Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna. Grant KBN 2084.

Inne projekty badawcze

 • 2015 Rynek pracy fotoreportera po zmianie systemu w 1989 r. Projekt prof. dr hab. Urszuli Jareckiej, status – badaczka.
 • Badania watchdogowe wspólnie z fundacją Fundusz Pomocy Studentom – koordynator programu WatchDoctor – program wspierany przez Fundację im. Stefana Batorego (watchdoctor.pl).
 • Badania watchdogowe – ekspertka programów monitorujących obszar szkolnictwa wyższego (watchdog.edu.pl)
 • Fundacja Court Watch Polska – projekt dotyczący pracy sądów w opinii obywateli, status – doradca merytoryczny. W ramach badań wydano pierwszy raport (courtwatch.pl). W badaniach wzięli udział jako badacze także studenci uczęszczający na zajęcia System Sali Sądowej. Kulisy Sprawiedliwości. Zatem w moją działalność naukowo badawczą angażuję studentów, którzy mają dzięki temu możliwość udziału w ogólnopolskich badaniach i tym samym mają możliwość praktycznego zastosowania swojej wiedzy teoretycznej zdobywanej w ramach studiów.
 • 2011 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat – autorka narzędzia badawczego; raport w witrynie Stowarzyszenia (pryzmat.org.pl).
 • 2009 Międzynarodowy projekt badawczy pt "Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements" – status badaczka (wywiady pogłębione)
 • 2000-2006 uczestnictwo w badaniach Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa, np.: urzędnicy Służby Cywilnej w Polsce, Sądy w Polsce, Mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego, projekt Łączymy pokolenia i inne.
 • Formalne i pozaformalne sposoby rozwiązywania sporów w przestrzeni miejskiej, Grant of Polish Ministry of Higher Education and Science No. 2012/07/B/HS6/02496 – Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej: Patterns of Dispute and Dispute Resolution as Elements of Popular Legal Culture. Kierownik projektu prof. dr hab. Jacek Kurczewski.
 • Polska Gwardia Narodowa – mit, potrzeba czy konieczność?, Międzyuczelniany projekt naukowy z udziałem min. Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowowej w Koninie, Wydziału Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
 • Współautorka i realizatorka projektu badawczego Straż Graniczna w Polsce realizowanego wspólnie z Komendą Główna SG oraz Oddziałem Warmińsko Mazurskim SG. Badanie skoncentrowane jest wokół bezpieczeństwa granicy polsko-rosyjskiej i funkcjonowania SG. W moim obszarze zainteresowań znajdują się następujące problemy: czy i jakie są różnice w zakresie służby kobiet i mężczyzn? Jak wygląda awans zawodowy kobiet, a jak mężczyzn?