dr hab. Hajo Greif

Hajo Greif jest filozofem pracującym w dziedzinie filozofii umysłu oraz historii i filozofii nauki i techniki. Ukończył studia z filozofii, antropologii kultury i socjologii na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, a studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej "Technologia i społeczeństwo" na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt w r. 2015. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Klagenfurckim (AAU) w Austrii. W latach 2013-2015 był Stypendystą Erwina Schrödingera (program Austriackiego Funduszu Nauki (FWF)) w Monachijskim Centrum Technologii w Społeczeństwie (MCTS) na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Po fazie powrotu (finansowanego przez FWF) w Uniwersytecie Klagenfurckim, powrócił jako Senior Researcher do Monachijskiego Centrum Technologii w Społeczeństwie do Laboratorium Mediów Cyfrowych (Digital Media Lab). Główne zainteresowania badawcze Hajo to ewolucyjne i ekologiczne modele umysłu oraz filozofia sztucznej inteligencji.

Najważniejsze publikacje:

  • Greif, H., ‘The action of the brain’. Machine models and adaptive functions in Turing and Ashby, w: Philosophy and Theory of Artificial Intelligence 2017, red. V. C. Müller, t. 44 SAPERE (Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics). Springer, Cham, 2018, s. 24–35.
  • Greif, H., Environments of Intelligence. From Natural Information to Artificial Interaction, t. 11 serii "History and Philosophy of Technoscience". Routledge, London, 2017 (książkowe wydanie rozprawy habilitacyjnej).
  • Greif, H., What is the extension of the extended mind?, “Synthese” 194, 11 (2017), s. 4311–4336. Numer specjalny: Cognition, red. C. Buckner i E. Fridland. Publikacja online w lipcu 2015 r.
  • Greif, H., The Darwinian tension: Romantic science and the causal laws of nature. “Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences” 53 (2015), s. 53–61.
  • Greif, H., Weiß, M., (red.), Ethics, Society, Politics. Proceedings of the 35th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, 2012. Walter de Gruyter, Berlin/New York, 2013.
  • Greif, H., Wer spricht im Parlament der Dinge? Über die Idee einer nicht-menschlichen Handlungsfähigkeit. Mentis, Paderborn, 2005 (książkowe wydanie rozprawy doktorskiej).

Najważniejsze otrzymane granty:

  • From Artificial to Ambient Intelligence. 2013-2016 w Munich Center for Technology in Society. Donator: Austrian Science Fund (FWF), Erwin Schrödinger Fellowship no. J 3448-G15.