dr Paweł Jarnicki

20181004_103933
Pawel.Jarnicki@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

     

 • Rola metafor w nauce i poznaniu – II rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu

                                                                                                                                                                       

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od 1.10.2018 r. adiunkt (pół etatu) na WAiNS PW w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół roli metafory w nauce, filozofii nauki (szczególnie Ludwika Flecka) i pozostałych nauk o nauce oraz traduktologii.

Prace naukowe publikował m.in. w czasopiśmie "The Translator" (2016 Impact Factor: 0.763), "Przeglądzie Filozoficznym - Nowej Serii" i "Studia Philosophica Waratislaviensia". Zredagował numer specjalny tego ostatniego oraz numer specjalny czasopisma "Transversal: International Journal for the Historiography of Science".  Teksty dotyczące organizacji nauki publikuje w "Forum Akademickim".

 • W latach 2013-2016 realizował w Fundacji Projekt Nauka we współpracy z Centrum Ludwika Flecka w Zurychu (ETHZ) projekt (NCN HARMONIA 13) pt. Filologiczna analiza filozoficznych dzieł Ludwika Flecka oraz ich tłumaczeń w językach: polskim, niemieckim i angielskim
 • W latach 2013-2016 badacz stowarzyszony z Politechniką Zuryską (ETHZ).
 • Od maja 2015 r. Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów (Wrocław), od maja 2017 do czerwca 2019 r. jej wiceprzewodniczący.
 • Od 2012 r. do końca 2016 r. – członek zarządu, od 12.2016 do 12.2019 r. prezes zarządu Fundacji Projekt Nauka.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego wydawanego w Brazylii czasopisma "Transversal: International Journal for the Historiography of Science".
 • Od stycznia 2016 r. do września 2020 r. pełnił funkcję administratora systemu antyplagiatowego na WAiNS PW.
 • W latach 2009-2011 – wykonawca projektu badawczego promotorskiego, pt. Metoda analizy metafor w tekstach naukowych jako czynników zmiany w nauce (był to przyznany jeszcze przez KBN odpowiednik dzisiejszego PRELUDIUM NCN, w projektach KBNowskich kierownikiem był zawsze promotor, doktorant zaś wykonawcą).

Wykształcenie:

 • 15.05.2012 – Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdziła stopień doktora nauk humanistycznych (24.04.2012 – obrona rozprawy doktorskiej).
 • 2005–2011 – studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 17.04.2007 wszczęcie przewodu doktorskiego pt. Metaforyczne konceptualizacje pojęcia tekstu a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie.
 • 2003–2005 – uzupełniające studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005 – tytuł magistra; praca magisterska pod tytułem Metafory dyskursu intertekstualności. Analiza onomazjologiczno – kognitywna.

Działalność organizacyjna:

 • 2016, 10-11 marca – organizacja międzynarodowej konferencji we Wrocławiu (Fundacja Projekt Nauka we współpracy z Ludwik Fleck Zentrum, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Ludwik Fleck Kreis) pt. Ludwik Fleck's theory of thought styles and thought collectives – translations and receptions. Konferencja organizowana w ramach grantu NCN HARONIA 3 (2012/06/M/HS2/00313), film z konferencji, raport z konferencji.
 • 2015, 11 grudnia – organizacja debaty pt. Młodzi w nauce (Akademia Młodych Uczonych i Artystów i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu) we Wrocławskim Centrum Akademickim.
 • 2014, 19-20 marca – organizacja międzynarodowej konferencji we Wrocławiu (Fundacja Projekt Nauka) pt. Ludwik Fleck – traditions, inspirations, interpretations. Konferencja dofinansowana ze środków MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę (821/P-DUN/2014).
 • 2014, 24-25 stycznia – współorganizacja międzynarodowego warsztatu w Zurychu (Ludwik Fleck Zentrum) pt. Translation of Science – Science of Translation.
 • 2013, 9 grudnia – organizacja debaty (wspólnie z ruchem Obywatele Nauki) pt. Transfer technologii/wiedzy – z przeszkodami we Wrocławskim Centrum Akademickim.
 • 2009, 14-15 października – organizacja konferencji krajowej we Wrocławiu – Pierwszego Ogólnopolskiego Sympozjum Konstruktywistycznego.
 • 2008-2012 organizacja 34 otwartych spotkań koła naukowego doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego „Nauka o Nauce”. Spotkania te skupiały nie tylko doktorantów Uniwersytetu, lecz także innych uczelni wrocławskich (z referatami wystąpili m.in. T. Luty, A. Zybertowicz, M. Schroeder, K. Szlachcic, A. Kisielewicz, J. Hartman, J. Goćkowski, M. Szostak, W. Małecki, M. Sikora, W. Sady, M. Zuber, J. Kowalski-Glikman, M. Magdziak, R. Galar, M. Fleischer, B. Płonka-Syroka, A. Chmielewski). 

Spis publikacji naukowych

 1. Jarnicki, Paweł, Hymn Solidarności jako modlitwa o udział w miłosierdziu Bożym, Teologia Polityczna 2017, s. 85-88.
 2. Jarnicki, Paweł; Lang, Sandra. 2016. Introduction. Transversal: International Journal for the Historiography of Science 1 (numer specjalny o Ludwiku Flecku), s. 3-5. DOI: 10.24117/2526-2270.2016.i1.02.
 3. Jarnicki, Paweł. 2016. The beginnings of the reception of Ludwik Fleck’s ideas in Polish (1936-1989). Transversal: International Journal for the Historiography of Science 1 (numer specjalny o Ludwiku Flecku), s. 21-30. DOI: 10.24117/2526-2270.2016.i1.05.
 4. Jarnicki, Paweł. 2016. O problemach z tłumaczeniami dwujęzycznej spuścizny na przykładzie pojęcia „legitymacji” Ludwika Flecka. Stan Rzeczy 10, s. 355-373.
 5. Jarnicki, Paweł (2016): On the shoulders of Ludwik Fleck? On the bilingual philosophical legacy of Ludwik Fleck and its Polish, German and English translations. w: The Translator (2016 Impact Factor: 0.763) 22 (3), s. 271–286. DOI: 10.1080/13556509.2015.1126881. Post-print version.
 6. Jarnicki, Paweł. 2015. Problems with translations of Ludwik Fleck: the example of the concept of “legitimation”. Divinatio: Studia Culturologica Series vol. 41, autumn-winter, s. 167-184.
 7. Jarnicki, Paweł, Bożena Płonka-Syroka, Bogdan Balicki, red. 2015. Ludwik Fleck – tradycje – inspiracje – interpretacje. Wrocław: Wydawnictwo Fundacji Projekt Nauka & Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. W tomie: Dwie bibliografie recepcji Ludwika Flecka i materiały dostępne w Internecie, s. 235–37; Bibliografia recepcji teorii Ludwika Flecka w języku polskim, s. 239–55; Bibliografia recepcji teorii Ludwika Flecka w języku angielskim, s. 257–94; Posłowie, s. 295–96.
 8. Jarnicki, Paweł. 2015. Metafory dyskursu intertekstualności, metaforyka tekstylna. Kształcenie Językowe 13 (23): s. 49–72. http://kj.sjol.eu/preview/metafory-dyskursu-intertekstualnosci-metaforyka-tekstylna-6463.
 9. Jarnicki, Paweł. 2014. Metaforyczne konceptualizacje pojęcia ‘tekstu’ a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie. Wrocław: Wydawnictwo 'Projekt Nauka'.
 10. Skowron, Bartłomiej, Paweł Jarnicki. 2012. Filozofia nauki: topologia vs. logika. W “Metafizyka, fenomenologia, realizm.” red. Damian Leszczyński, Piotr Żuchowski. Lectiones & Acroases Philosophicae 5. (2): s. 77–82.
 11. Jarnicki, Paweł. 2011. Antytotalitarne motywy twórczości Ludwika Flecka. W: Nauka w kontekście wzorców kultury, red. Bożena Płonka-Syroka, s. 91–102. Seria: Antropologia wiedzy 5. Warszawa: DiG.
 12. Jarnicki, Paweł. 2011. W sprawie wystąpienia Wojciecha Sadego pt. ’O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych’, Studia Philosophica Wratislaviensia 6, nr 2, s. 55–61.
 13. Jarnicki, Paweł. 2011. Początki anglojęzycznej recepcji koncepcji L. Flecka, Studia Philosophica Wratislaviensia 6, nr 2, s. 77–79.
 14. Jarnicki, Paweł. 2011. Kłopoty z przedwojenną recepcją koncepcji Ludwika Flecka, Studia Philosophica Wratislaviensia 6, nr 2, s. 133–39.
 15. Jarnicki, Paweł. 2011. Trzeci tom Fleckowski: [artykuł rec.: L. Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, (red.) S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Warszawa: IFiS PAN 2007], Studia Philosophica Wratislaviensia 6, nr 2, s. 191–204.
 16. Jarnicki, Paweł. 2010. Ludwika Flecka nauka bez prawdy? Przegląd Filozoficzny. Nowa seria 19 (2 (74)): s. 63–79.
 17. Jarnicki, Paweł. 2009. Jak przeprowadzić analizę onomazjologiczno-kognitywną tekstu teoretycznego. W: Kultura w nauce o literaturze, red. Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk, s. 197–207. Seria: Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora 4. Wrocław: Atut.
 18. Jarnicki, Paweł. 2009. Metafory dyskursu intertekstualności: Analiza onomazjologiczno‐kognitywna. Studia Philosophica Wratislaviensia 4 (2): s. 111–32.
 19. Jarnicki, Paweł. 2009. O pierwszym zbiorowym wydaniu pism teoretycznych Ludwika Flecka i początkach recepcji jego koncepcji w Polsce. Przegląd Filozoficzny. Nowa seria 18 (2 (70)): s. 319–36.
 20. Jarnicki, Paweł. 2008. Fleck a metafory. W: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, red. Bożena Płonka-Syroka, s. 167–208. Seria: Antropologia wiedzy 3. Warszawa: DiG.
 21. Jarnicki, Paweł. 2008. Metafora, patologia, teoria nauki. W: Anatomia dyskursu, red. Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk, s. 205–17. Seria: Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora 3. Wrocław: Atut.
 22. Jarnicki, Paweł. 2008. Nowe wydanie prac Ludwika Flecka z teorii poznania: [artykuł rec.: L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, Z. Cackowski, S. Symotiuk (red.), Lublin 2006]. Studia Philosophica Wratislaviensia 3 (1): s. 184–97.
 23. Jarnicki, Paweł, Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Szczerbuk Emil. 2008. Non omnis morieris. W: Wyobraźnia i pedanteria: Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin, red. Maciej Adamski, Maciej Gorczyński, Małgorzata Gorczyńska, Wojciech Małecki, s. 314–24. Wrocław: Atut.
 24. Jarnicki, Paweł. 2006. Metafora i polityka. Dwa aspekty sprawy Sokala. W: Obserwacja systemu i badania empiryczne, red. Bogdan Balicki, Dominik Lewiński, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk, s. 135–61. Seria: Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora 2. Wrocław: Atut.
 25. Jarnicki, Paweł. 2005. Intertekstualność ‐ bardziej "ludzkie" więzi między tekstami. W: Metateoretyczne problemy literaturoznawcze, red. Bogdan Balicki, Dominik Lewiński, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk, s. 65–76. Seria: Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora 1. Wrocław: Atut.

Tłumaczenia:

Inne:

 Ważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • 2019, 11-14 kwietnia - międzynarodowy warsztat we Lwowie (Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Center for Urban History of East Central Europe, Ukrainian Catholic University) pt. Ludwik Fleck and his Thought Collectives, Wystąpienie: What is a "mood"? About translating of "Stimmung/nastrój" into English
 • 2016, 28-29 listopada – międzynarodowa konferencja w Warszawie (Teologia Polityczna z Narodowym Centrum Kultury, Kolegium Europejskim Natolin, Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, a także Akademią Sztuki Wojennej) pt. Solidarność i miłosierdzieWystąpienieMiłosierdzie Boże jako warunek istnienia.
 • 2016, 10-11 marca – międzynarodowa konferencja we Wrocławiu (Fundacja Projekt Nauka we współpracy z Ludwik Fleck Zentrum, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Ludwik Fleck Kreis) pt. Ludwik Fleck's theory of thought styles and thought collectives – translations and receptionsDwa wystąpienia: 1) [wspólnie z Rainerem Egloffem] On translating Ludwik Fleck between Polish, German and English, 2) Reception of Ludwik Fleck’s ideas in Poland.
 • 2015, 28-30 października – międzynarodowa konferencja w Marburgu (Leibniz-Gemeinschaft i Polska Akademia Nauk) pt. Entangled science? Relocating German-Polish scientific relationsPlakatLudwik Fleck’s ‘Polish-German’ theory of thought styles and thought collectives, and problems arising from its translation.
 • 2015, 3-8 sierpnia, międzynarodowa konferencja w Helsinkach (Uniwersytet w Helsinkach) – 15th Congress on Logic, Methodology, and Philosophy of Science 2015WystąpienieThe reception of Ludwik Fleck's theory of thought styles and thought collectives in English.
 • 2014, 27-29 listopada, międzynarodowa konferencja w Berlinie (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung) pt. Self-Translation as Transfer of KnowledgeWystąpienieLudwik Fleck’s Legacy – an Example of Self-Translation?
 • 2014, 17-19 września, międzynarodowa konferencja w Toruniu (European Association for the Study of Science and Technology and Nicolaus Copernicus University) pt. Situating SolidaritiesWystąpienie'Gestalts' of Ludwik Fleck.
 • 2014, 10-11 kwietnia, konferencja krajowa – Czwarte Ogólnopolskie Sympozjum Konstruktywistyczne w Toruniu (Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). WystąpienieMetafory eugeniki.
 • 2014, 19-20 marca – międzynarodowa konferencja we Wrocławiu (Fundacja Projekt Nauka) pt. Ludwik Fleck – traditions, inspirations, interpretationsWystąpienieOn some problems with English, Polish and German translations of Ludwik Fleck.
 • 2014, 24-25 stycznia – międzynarodowy warsztat w Zurychu (Ludwik Fleck Zentrum) pt. Translation of Science – Science of Translation. Dwa wystąpienia: 1) Ludwik Fleck’s philosophical writings: some editions and translations compared, 2) The first and the last philosophical texts of Ludwik Fleck, and the translations compared.
 • 2010, 9-11 czerwca, Lublin, konferencja: Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy naukowej, organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, referat: Style polskiego literaturoznawstwa.
 • 2009, 2 grudnia, Zurych, cykl Fleck Lecture organizowany we Fleck Zentrum w Zurychu, referat: Fleck and Metaphors.
 • 2008, 15-20 września, Warszawa, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, referat: Ludwika Flecka nauka bez prawdy?

Profile na naukowych portalach: