Prof. dr hab. Andrzej Biłat

 

Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

tel.: (22) 234 65 31

andrzej.bilat@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Filozof i logik, autor czterech książek i ponad sześćdziesięciu artykułów z pogranicza logiki filozoficznej, ontologii formalnej, filozofii nauk formalnych, metafilozofii, filozofii języka i filozofii nauk społecznych. Kierownik czterech projektów badawczych (KBN, MNiSW i NCN). Od grudnia 2015 roku – redaktor naczelny półrocznika „Studia Semiotyczne”.

W 1987 r. ukończył filozofię teoretyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1990 do 2009 r. był zatrudniony w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (od ok. 1993 r. – w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk). W 1994 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy O tzw. mocnej wersji klasycznego pojęcia prawdy, a w 2005 r. – stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Ontologiczna interpretacja logiki. U podstaw ontologii logicznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 (WFiS UMCS; recenzenci dorobku naukowego: Jacek Jadacki, J. Paśniczek i J. Woleński). Od 2007 do 2014 roku był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W Politechnice Warszawskiej pracuje od 1 października 2014 roku. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora (recenzenci dorobku naukowego: Grzegorz Malinowski, Roman Murawski, Mieczysław Omyła i Jan Zygmunt).

Dziesięć ostatnich prac:

  1. [2015] “Non-Fregean Logics of Analytic Equivalence I”, Bulletin of the Section of Logic, 44/1–2, s. 53–68 (PDF);
  2. [2015] “Non-Fregean Logics of Analytic Equivalence II”, Bulletin of the Section of Logic, 44/1–2, s. 69–79, (PDF);
  3. [2016], „Czym jest ontologiczna filozofia formalna?”, Przegląd Filozoficzny nr 2(98), s. 499–514
  4. [2016] „Czy świat realny na pewno istnieje?”, A. Brożek et al. (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 91–106
  5. [2016] „Semiotyczno-instytucjonalna teoria wartości oraz jej zastosowania w filozofii i w administracji”, w: J. Zubelewicz (red.), O niektórych wartościach podstawowych. W kręgu filozofii współczesnej. Tom 3, Wyd. Naukowe Sub Lupa, s. 11–30
  6. [2017] „Dwutorowy model komunikacji językowej i jego zastosowanie w nauce administracji”, w: J. Zubelewicz (red.), Spory o wartości: aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW
  7. [2018] „O formalnej ontologii bytu i czasu”, Roczniki Filozoficzne, t. LXVI, nr 1, s. 5–32 (PDF); 
  8. [2018] Metaontologia. O naturze pojęć i teorii ontologicznych, Kraków: Copernicus Center Press, ISBN 978-83-7886-347-2
  9. [2018] A. Biłat, „Uwagi o podręczniku ‘Logika i argumentacja’ Andrzeja Kisielewicza”, Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. XIII, 3, s. 63–70
  10. [2019] „The World as an Object of Formal Ontology”, w: B. Skowron (red.), Contemporary Polish Ontology, Berlin: De Gruyter, ISBN 978-3-11-066941-1, p. 87–108 (publikacja w 2020 r.)