Regulamin organizacyjny

Załącznik do uchwały nr 237/XLVIII/2014 Senatu PW z dnia 17.12.2014

Regulamin Organizacyjny Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej
na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej

§ 1

1. Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (oficjalna nazwa angielska: International Center for Formal Ontology), zwane dalej „Centrum”, jest wewnątrzwydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej działającą na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW, utworzoną na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej dalej jako „Statut PW”, realizującą interdyscyplinarne badania w dziedzinie ogólnej i szczegółowej ontologii, z ich zastosowaniami do innych dyscyplin naukowych, filozofii nauki, techniki i przemysłu.
2. Celem Centrum jest prowadzenie i stymulowanie rozwoju nowatorskich badań z pogranicza humanistyki, nauk ścisłych i techniki w łączności z potrzebami Politechniki Warszawskiej, w szczególności w odniesieniu do wzbogacania o nowe treści procesu dydaktycznego.
3. Centrum stanowi kontynuację tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej w filozofii.
4. Badania, projekty badawcze oraz działalność dydaktyczna realizowane są z udziałem studentów, doktorantów Politechniki Warszawskiej i różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz zainteresowanych badaniami Centrum pracowników Politechniki Warszawskiej przy współudziale międzynarodowej kadry naukowej.
5. Centrum prowadzi działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą, promocyjną i popularyzatorską związaną z ww. badaniami.
6. Centrum współpracuje ściśle z innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej.
7. Siedziba Centrum mieści się na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, zwanym dalej „Wydziałem”.

§ 2

W zakres zadań Centrum wchodzą sprawy związane z:
1) realizacją międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych związanych z obszarem działalności Centrum,
2) realizacją międzynarodowych grantów we wskazanym w § 1 obszarze działalności Centrum z jak najszerszym udziałem studentów i doktorantów,
3) rozwojem innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie realizacji tematyki badawczej Centrum,
4) prowadzenie projektów badawczych współfinansowanych przez instytucje pozauczelniane oraz innych prac (własnych, rozwojowych), związanych z działalnością Centrum,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub dziekana Wydziału, związanych z rozwojem zaawansowanych form kształcenia i badań.

§ 3

1. W Centrum, stosownie do potrzeb i posiadanych środków, mogą być zatrudniani w drodze konkursów i na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych pracownicy niebędący nauczycielami akademickim Politechniki Warszawskiej. Do konkursów stosuje się odpowiednio przepisy wewnętrzne Politechniki Warszawskiej.
2. Zadania wymienione w § 2 Centrum realizuje przy udziale pracowników zatrudnionych w Centrum oraz wskazanych pracowników Wydziału i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej.
3. Stosunek pracy z pracownikami Centrum nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana Wydziału wystosowany z inicjatywy dyrektora Centrum, o którym mowa w § 5, po zasięgnięciu opinii rady Wydziału.
4. Umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi prace na rzecz Centrum, w granicach posiadanych pełnomocnictw Rektora, zawiera dziekan Wydziału na wniosek dyrektora Centrum.
5. Centrum przy realizacji swoich zadań może korzystać z lokali oraz wyposażenia dydaktycznego i badawczego wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej na zasadach określonych w porozumieniach zawartych z tymi jednostkami.

§ 4

1. Centrum może zawierać porozumienia na wykonanie prac badawczych lub usług dydaktycznych z jednostkami Politechniki Warszawskiej.
2. Udział jednostek organizacyjnych, współpracujących z Centrum w realizacji danego zadania, w szczególności w kosztach oraz dochodach z efektów jego realizacji, ustalany jest w odpowiednich porozumieniach pomiędzy dyrektorem Centrum, dziekanem Wydziału i kierownikiem jednostki organizacyjnej Politechniki Warszawskiej oraz kierownikiem wykonywanego zadania.
3. Centrum może zawierać porozumienia o współpracy z podmiotami spoza Politechniki Warszawskiej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni i na Wydziale.

§ 5

1. Centrum kieruje dyrektor.
2. Dyrektorem Centrum może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który wraz z powołaniem na to stanowisko zostanie zatrudniony, jeżeli wcześniej nie był, w Politechnice Warszawskiej na ogólnie obowiązujących zasadach w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.
3. Dyrektora Centrum powołuje na wniosek dziekana Wydziału Rektor po zasięgnięciu opinii rady Wydziału oraz na wniosek Rady Programowej Centrum, o której mowa w § 8, zwanej dalej „Radą”. Dyrektor Centrum może także być powołany w trybie konkursu, który rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Rektora. O trybie powołania dyrektora rozstrzyga Rada na wniosek dziekana Wydziału.
4. Dyrektora Centrum powołuje się na czas kadencji władz Uczelni. Powołanie może być ponawiane.
5. Rektor, po zasięgnięciu opinii Rady i po zasięgnięciu opinii dziekana Wydziału, może z powodu naruszenia Statutu PW odwołać dyrektora Centrum przed upływem jego kadencji.
6. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Centrum przed dziekanem Wydziału.

§ 6

1. Do zadań dyrektora Centrum należy:
1) inicjowanie i rozwijanie działań Centrum w ramach jego zadań i dbanie o właściwy poziom realizacji tych zadań;
2) opracowywanie oferty dydaktycznej Centrum i przedstawianie jej Radzie;
3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
4) dysponowanie środkami finansowymi Centrum;
5) przygotowywanie sprawozdań z działalności Centrum dla dziekana Wydziału;
6) przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych Centrum, zatwierdzanych przez dziekana Wydziału i przedkładanych radzie Wydziału w ramach planu rzeczowo-finansowego Wydziału;
7) wskazywanie dziekanowi Wydziału potrzeby zawarcia umów na wykonanie prac badawczych i usługowych ze zleceniodawcami zewnętrznymi,
8) wskazywanie dziekanowi Wydziału potrzeby zawarcia porozumień na wykonanie prac badawczych i usługowych z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej;
9) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w zakresie działalności dydaktycznej z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej, za zgodą dziekana Wydziału;
10) wyznaczanie zakresu obowiązków zastępców dyrektora;
11) występowanie do dziekana Wydziału ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Centrum; w szczególności w sprawie okresowego zatrudnienia pracowników wizytujących Wydział i Uczelnię;
12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni lub kanclerza.
2. Dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Centrum.
3. Dyrektor Centrum może wyrażać opinię o pracy nauczycieli akademickich biorących udział w realizacji zadań Centrum, w szczególności związanych z realizacją oferty dydaktycznej Centrum.
4. Dyrektor Centrum składa corocznie sprawozdania z działalności Centrum dziekanowi Wydziału, który jest jego bezpośrednim przełożonym, nie później niż do końca czerwca. Przepisu tego nie stosuje się w pierwszym roku działalności Centrum.

§ 7

1. Rektor, na wniosek dyrektora Centrum i dziekana Wydziału po zasięgnięciu opinii Rady i rady Wydziału, powołuje – nie więcej niż dwóch – zastępców dyrektora Centrum, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
2. Zastępcą dyrektora Centrum może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Wynagrodzenie dyrektora Centrum i jego zastępców oraz pracowników Centrum ustala Rektor na zasadach obowiązujących w Uczelni.

§ 8

1. W Centrum działa Rada Programowa Centrum.
2. Radę powołuje Rektor, na wniosek dziekana Wydziału zaopiniowany przez radę Wydziału z inicjatywy dyrektora Centrum, który przedkłada propozycję składu Rady, na czas zgodny z kadencją władz Uczelni, z zastrzeżeniem podanym w § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 poniżej.

§ 9

1. W skład Rady wchodzą:
1) dyrektor Centrum;
2) zastępcy dyrektora Centrum;
3) dziekan Wydziału;
4) przedstawiciel rady Wydziału;
5) przedstawiciele innych wydziałów uczestniczących w realizacji zadań Centrum, po jednym z każdego wydziału, na czas realizacji tych zadań;
6) przedstawiciele międzynarodowych instytucji badawczych uczestniczących w realizacji zadań Centrum, po jednym z każdego ośrodka, na czas realizacji tych zadań;
7) specjaliści zatrudnieni w innych instytucjach naukowych, w liczbie nie większej niż 5;
8) w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub przez co najmniej trzech członków Rady;
9) Rada może obradować w obecności co najmniej połowy swego składu.
2. W okresie organizacji Centrum, do czasu powołania dyrektora Centrum i jego zastępców, Rada może działać w niepełnym składzie.
3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady. Funkcję przewodniczącego Rady może pełnić dyrektor Centrum.
4. Wybory przewodniczącego Rady odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W zebraniu wyborczym nie mogą uczestniczyć osoby niebiorące udziału w głosowaniu.
5. Po dokonanym wyborze członkowie Rady przekazują wyniki Rektorowi.
6. Rektor niezwłocznie zatwierdza wskazanego przez Radę kandydata na przewodniczącego Rady.

§ 10

Do kompetencji Rady należy:
1) uchwalanie oferty dydaktycznej i programów nauczania w działalności dydaktycznej Centrum, która jest przedkładana radzie Wydziału;
2) ocena realizacji procesu dydaktycznego i działalności organizacyjnej Centrum;
3) opiniowanie sprawozdań dyrektora Centrum z działalności Centrum;
4) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących Centrum, w przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie;
5) ocena projektów i wyników prac wspomagających badania prowadzone w Centrum;
6) ocena programów i planów działalności Centrum sporządzanych przez dyrektora Centrum;
7) opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora z działalności Centrum.

§ 11

1. W Centrum mogą być tworzone inne komórki organizacyjne, w tym działy, sekcje i zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy, niezbędne do realizacji zadań Centrum.
2. Strukturę organizacyjną Centrum ustala dziekan Wydziału na wniosek dyrektora Centrum.
3. Kierowników komórek organizacyjnych Centrum powołuje i odwołuje dyrektor Centrum (§ 95 Statutu PW).

§ 12

1. Po osiągnięciu samodzielności finansowej, mienie Centrum może zostać wydzielone z mienia Wydziału.
2. Działalność Centrum jest finansowana ze środków przyznanych przez dziekana Wydziału (w okresie organizacji), dotacji, darowizn, udziału w dochodach z realizacji praw autorskich oraz przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz pozyskanych dofinansowań ze źródeł zewnętrznych, a także z odpisów na koszty administracyjne, przewidzianych w ramach programów międzynarodowych oraz pochodzących z innych źródeł.
3. Centrum ma wydzielone koszty i przychody.
4. Centrum dysponuje posiadanymi środkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami organów Uczelni.
5. Rozliczenia finansowe Centrum prowadzi pełnomocnik Kwestora na Wydziale.
6. Obsługę administracyjną Centrum, do czasu pozyskania przez Centrum środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zapewnia Wydział.

§ 13

Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Rektor po zasięgnięciu opinii rady Wydziału i Senatu Politechniki Warszawskiej.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statutu Politechniki Warszawskiej oraz decyzji i zarządzeń Rektora Politechniki Warszawskiej, uchwał Senatu Politechniki Warszawskiej oraz aktów prawa wewnątrzwydziałowego.