Wnioski i formularze

Proces kształcenia (link)

 • Podanie o zmianę przedmiotu (DOCX).
 • Formularz wyboru promotora (DOCX).
 • Podanie o zmianę promotora (DOCX).
 • Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej – studia I stopnia (DOCX).
 • Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej – studia II stopnia (DOCX).
 • Podanie o wykonywanie pracy dyplomowej w jednostce zewnętrznej (DOCX).
 • Podanie o przygotowanie pracy w języku obcym (DOCX).
 • Podanie o wniesienie opłaty za studia niestacjonarne (DOC).
 • Wzór wniosek o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego (DOCX).
 • Wzór wniosek o wznowienie studiów (DOCX).
 • Wniosek o przeniesienie wewnętrzne (DOCX)
 • Informacja dotycząca przeniesienia wewnętrznego (PDF).
 • Podanie o urlop dziekański (DOCX).
 • Podanie o urlop zdrowotny (DOCX).
 • Podanie o uznanie efektów kształcenia/uczenia się (DOCX).

Pomoc materialna, stypendia (link)

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (XLS).
 • Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej/Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC).
 • Oświadczenie o wysokości dochodu członka rodziny studenta rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (PDF).
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (PDF).
 • Oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 3 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu (PDF).
 • Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF).
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (DOCX).
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce (DOCX).
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce dla laureatów i finalistów olimpiad (DOCX).
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów (DOC).
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe (DOCX).
 • Wniosek o przyznanie zapomogi (DOCX).

Proces dyplomowania (link)

 • Pierwsza strona pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (DOCX).
 • Pierwsza strona pracy dyplomowej drugiego stopnia (DOCX).
 • Zasady redagowania pracy dyplomowej (DOCX) oraz
 • układ pracy dyplomowej (DOCX),wynikające z Zarządzenia Rektora 57/2016.
 • Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej zgodne z załącznikiem do Zarządzenia nr 28/2016 Rektora PW z dnia 13 czerwca 2016 r. (PDF) i (docx).
 • Podanie o podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zgodne z załącznikiem nr 9 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16 września 2016 (DOCX).
 • Dane dyplomanta zgodne załącznikiem nr 11 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16 września 2016 (DOCX).
 • Karta obiegowa zgodna z załącznikiem nr 14 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16 września 2016 (PDF).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody lub odmowa udziału w badaniu "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów" (DOCX).
 • Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym zgodny z załącznikiem nr 13 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16 września 2016 (DOCX).
 • Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (DOCX)
 • Oświadczenie o przystąpieniu przez studenta do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym w bezpośrednim kontakcie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (DOCX)
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego (DOCX)

Praktyki studenckie (link)

 • Porozumienie o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich (DOC).
 • Skierowanie na praktykę (PDF).
 • Program praktyki do zrealizowania (PDF).
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki (PDF).
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich (PDF).
 • Podanie o uznanie pracy za obowiązkową praktykę studencką (PDF).
 • Skierowanie na praktykę do podmiotu mieszczącego się poza stałym miejscem zamieszkania studenta lub siedzibą Uczelni (PDF).
 • Skierowanie na praktykę przed ukończeniem pierwszego roku studiów (PDF).
 • Podanie o przedłużenie czasu praktyki (PDF).