Ochrona antyplagiatowa

Postępowanie z pracami dyplomowymi w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na WAiNS PW

Wszystkie prace dyplomowe składne na kierunku: administracja na WAiNS PW muszą być sprawdzone, przed dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagitowego.

Przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego konieczne jest zbadanie pracy przez Administratora i zgłoszenie przez Administratora braku podejrzeń o naruszeniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz braku błędów formalnych. 

  1. Kierujący pracą dyplomową, jeśli uzna ją za zakończoną, przesyła pracę drogą mailową (w formacie .doc, .docx. .odt, albo .rtf) do Administratora JSA.
  2. Administrator wprowadza pracę dyplomową do JSA, zakłada metryczkę na koncie kierującego pracą dyplomową i przekazuje pracę do badania w JSA.
  3. Administrator analizuje raport ogólny i szczegółowy otrzymany z JSA i określa, czy istnieją podstawy do stwierdzenia, że badana praca dyplomowa może naruszać (narusza) przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz czy i w jakim zakresie badana praca zawiera błędy formalne dotyczące wskazywania źródeł, cytowania itp. Wynik analizy przekazuje drogą mailową kierującemu pracą dyplomową.
  4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora braku podejrzeń o naruszenie ww. przepisów oraz braku błędów formalnych wymagających poprawy, student wgrywa pracę dyplomową do Archiwum Prac Dyplomowych. Kierujący pracą analizuje wygenerowany w ten sposób raport i ostatecznie akceptuje pracę dyplomową w APD, pod warunkiem, że raport szczegółowy i ogólny uzyskany w APD nie wykazuje nowych względem raportu zaakceptowanego przez Administratora JSA naruszeń ustawy i błędów formalnych.
  5. Kierujący pracą drukuje raport ogólny z badania antyplagiatowego otrzymany z systemu APD, który podpisuje i przekazuje studentowi. Student dołącza raport do dokumentacji składanej przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego. Brak wypełnionego i podpisanego przez kierującego pracą dyplomową raportu skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.
  6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora istnienia podstaw do podejrzeń o naruszeniu ww. przepisów i/lub błędów formalnych, Administrator informuje o tym kierującego pracą dyplomową. Student poprawia pracę, a kierujący pracą nadzoruje poprawienie pracy. Poprawioną przez studenta pracę należy ponownie przesłać do Administratora.
  7. Praca dyplomowa może być sprawdzana przez Administratora w JSA trzy razy. W uzasadnionych, a nie wynikających z zaniedbań kierującego pracą dyplomową, przypadkach praca może być sprawdzona ponownie za każdorazową zgodą dziekana.
  8. Kierujący pracą dyplomową ma stały dostęp do swojego konta w JSA i może sam dodawać prace dyplomowe do badania. Jednakże w systemie JSA kierujący pracą nie powinien niczego zatwierdzać i drukować z niego raportów - zaakceptowanie pracy w JSA może skutkować tym, że potem praca wprowadzona do APD zostanie rozpoznana jako podobna do siebie samej z JSA, co może podważyć ważność sprawdzenia w APD, które jest obowiązujące w procedurze opracowanej dla całej Politechniki Warszawskiej. W Politechnice Warszawskiej obowiązuje wersja raportu  uzyskanego i wydrukowanego z APD.