Proces dyplomowania

Informuję, że termin na złożenie pracy dyplomowej wraz z dokumentami, które są niezbędne do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, upływa w dniu 21 grudnia 2020 r. Wszystkie obrony odbywają się obecnie w trybie zdalnym. Zasady organizacji egzaminów dyplomowych są opisane w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020 r. Na podstawie tego Zarządzenia student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (druk w załączeniu). Powyższe zasady dotyczą studentów, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące.

dr Alina Naruniec,
Prodziekan ds. nauczania

Uwaga: wszystkie formularze i wzory dokumentów związanych z procesem dyplomowania, jak też wzory stron tytułowych prac dyplomowych dostępne są tutaj.

Zasady redagowania pracy dyplomowej (DOCX) oraz

układ pracy dyplomowej (DOCX), wynikające z Zarządzenia Rektora 57/2016.

Dyplomowanie w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

 • Dyplomowanie KROK PO KROKU
 • Informacja_ wznowienia studiów na egzamin dyplomowy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni
 • Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020, w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość.
  • Na podstawie Zarządzenia student jest zobowiązany złożyć oświadczenie przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (druk w załączeniu).
 • Zarządzenie nr 22/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 r. Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 13 września 2019 r. w sprawie procedury wznowienia studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego
 • Oświadczenie o przystąpieniu przez studenta do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym w bezpośrednim kontakcie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego

Wykaz zatwierdzonych w roku akademickim 2019/2020 tematów prac dyplomowych znajduje się w systemie e-dziekanat i USOS. Osoby, które nie mają dostępu do systemu e-dziekanat lub USOS (tj. osoby wznawiające się na egzamin dyplomowy) informację o terminie egzaminu mogą uzyskać u kierującego pracą dyplomowa lub w Dziekanacie.

Czynności wymagane i dopuszczające studenta do egzaminu dyplomowego:

 1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich semestrów według planu studiów, zdobycie przewidzianą dla danego kierunku i poziomu studiów liczby punktów a także uzyskanie od prowadzących dane przedmioty (konieczne uzupełnienie) wszystkich wpisów w indeksie.
 2. Uzgodnienie z Kierownikiem pracy dyplomowej (Promotorem) ostatecznej wersji pracy.
 3. Uzyskanie pozytywnego wyniku w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (potwierdzenie: raport ogólny z badania antyplagiatowego w JSA podpisany przez kierującego pracą dyplomową). Uwaga: praca dyplomowa jest przekazywana do wydziałowego administratora JSA przez kierującego pracą dyplomową. Informacja o dopuszczeniu pracy dyplomowej do kolejnych etapów procesu dyplomowania lub o niemożności przekazania pracy do dalszych procesów dyplomowania przekazywana jest, po przeprowadzeniu analizy raportu szczegółowego, przez administratora JSA do kierownika pracy dyplomowej).
 4. Zalogowanie się do (systemu APD) pod adresem internetowym: https://apd.usos.pw.edu.pl/. Logowanie do USOS i systemu APD odbywa się za pomocą tych samych loginów i haseł. Możliwe uzyskanie danych dostępowych do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej (system APD) w dziekanacie Wydziału, pok. 207. Oraz uzupełnienie niezbędnych danych.
 5. Złożenie kompletnej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale.
 6. Złożenie pracy dyplomowej nie jest możliwe bez uprzedniego zatwierdzenia jej tematu dokonanego w trybie określonym w  § 4 uchwały nr 113/2019 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad dyplomowania.

Złożenie pracy następuje co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Student zobowiązany jest przedłożyć przed komisją egzaminu dyplomowego na czas egzaminu dyplomowego egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej zgodny z obwiązującymi wytycznymi Rektora Politechniki Warszawskiej określonymi w zarządzeniu nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych oraz zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016 z dnia 15/12/2016 zmieniające zarządzenie nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych.

Okładkę pracy dyplomowej student pobiera bezpłatnie w Dziekanacie.

Za datę złożenia pracy dyplomowej uznaje się dzień złożenia w Dziekanacie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW:

 1. czterech zdjęć z wizerunkiem dyplomanta o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 2. [usunięte]
 3. kserokopii pierwszej strony pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana”, dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą oraz 
 4. kserokopii streszczenia pracy w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi,
 5. podpisanego przez studenta oświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w załączniku do Zarządzenia nr 28/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,
 6. podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zgodnego ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 7. raportu ogólnego z badania antyplagiatowego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym otrzymanego od kierującego pracą dyplomową i przez niego podpisanego,
 8. dane dyplomanta zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 11 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 9. indeks wraz ze wszystkimi wymaganymi wpisami,
 10. wypełniona karta obiegowa zgodna ze wzorem zawartym w załączniku nr 14 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 11. oryginał dowodu wpłaty za dyplom dokonanej na indywidualny numer konta podany w systemie USOS,
 12. zgoda lub odmowa udziału w badaniu Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów zgodnie ze wzorem określonym w załączniku A do Zarządzenia nr 51/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 października 2017 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom w języku obcym składają, wraz z  dokumentami wymienionymi powyżej, dodatkowo:

 1. wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 13 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 2. 1 zdjęcie z wizerunkiem dyplomanta 3,5 x 4,5 cm,
 3. oryginał dowodu wpłaty za dyplom w języku obcym dokonanej na indywidualny numer konta podany w systemie USOS,
 4. kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana” dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą zawierającej tytuł pracy napisany w języku polskim i obcym.

Student wyżej wymienione dokumenty składa osobiście, okazując dowód osobisty lub ważną legitymację studencką, w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Terminy złożenia pracy dyplomowej określa § 20 ust. 9 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

W roku akademickim 2018/2019 dokumenty związane ze złożeniem pracy dyplomowej powinny być złożone  najpóźniej do dnia:

 • 09.09.2019 r. (studia I stopnia)
 • 15.09.2019 r. (studia II stopnia)

Praca dyplomowa przed złożeniem powyższej dokumentacji powinna zostać wpisana do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej. Archiwizowanie pracy dyplomowej w systemie APD odbywa się w 5 etapach – krokach z czego student wykonuje 2 pierwsze kroki.

W pierwszym kroku (1) student musi wprowadzić:

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim (tytuł pracy w języku polskim został wcześniej wprowadzony przez właściwego pracownika dziekanatu),
 • streszczenie w języku polskim i w języku angielskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim.

W drugim kroku (2) student w systemie APD musi umieścić następujące pliki w formacie, pdf, tj.:

 • pracę dyplomową,
 • skan pierwszej strony z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana” dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą,
 • skan podpisanego przez studenta oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do Zarządzenia Rektora PW nr 28/2016 z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,

Dane wpisane  przez studenta do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej muszą być zaakceptowane przez kierującego pracą w tymże systemie.

skan podpisanego przez studenta oświadczenia według wzoru zawartego w załączniku do Zarządzenia Rektora PW nr 28/2016 z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej