Praktyki studenckie

Akty prawne:

 • Regulamin praktyk studenckich Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wprowadzony uchwałą nr 15/2011 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk studenckich (PDF).
 • Uchwała nr 30/2013 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 02 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę - Regulamin praktyk zawodowych studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (PDF).

Aktualne zarządzenie Rektora wraz z Regulaminem praktyk na PW.

Praktyki studenckie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi, co najmniej 3 tygodnie (15 dni roboczych) z tym, że minimalny wymiar godzinowy obowiązkowych praktyk wynosi min. 75 godzin.

Praktyki mogą być realizowane w dowolnym okresie studiów po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, z tym, że realizacja praktyk nie może kolidować z innymi obowiązkami studenta.

Praktyki można realizować w kilku podmiotach, przy czym student każdorazowo zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania.

Praktyka może być realizowana w jednostkach administracji publicznej, instytucjach społecznych, instytutach naukowych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach lub w innych podmiotach, w których charakter realizowanej praktyki pozwoli uzyskać założone efekty kształcenia.

Na poczet obowiązkowych praktyk studenckich, może zostać uznana wykonywana praca i realizowane przez studenta Wydziału zadania jeżeli:

 • student był lub jest zatrudniony w podmiocie lub wielu podmiotach na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, których czas trwania wynosił w sumie minimum 1 miesiąc,
 • student lub absolwent innej Uczelni zrealizował już lub jest w trakcie realizacji praktyki studenckiej,
 • student prowadzi lub prowadził samodzielnie działalność gospodarczą;
 • student uczestniczy lub uczestniczył w stażach i praktykach w podmiotach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia,
 • student wykazywał się aktywną działalnością organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.

Uwaga: zadania wykonywane w ramach wolontariatu nie mogą zostać uznane na poczet obowiązkowych praktyk studenckich.

Warunkiem uznania pracy jako obowiązkowych praktyk studenckich jest uzyskanie w trakcie jej realizacji odpowiednich efektów kształcenia w tym efektów dot. wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

O uznaniu innych form pracy, tj. realizacji zadań na poczet obowiązkowych praktyk studenckich decyduje Prodziekan do spraw Studenckich (na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o wykonywanych zadaniach, uzyskanych umiejętnościach, zajmowanym stanowisku, zakresie obowiązków oraz czasie wykonywanej pracy.

 

Procedura administracyjna

Przed przystąpieniem do odbywania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem praktyk studenckich (PDF), który wraz z późniejszymi zmianami (PDF) reguluje kwestie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzgodnić z pracodawcą jej organizację i zakres obowiązków, a następnie przynajmniej w dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki zgłosić się do osoby zajmującej się obsługą administracyjną procesu praktyk, tj. do p. Pauliny Czeredys, pok. 207 (dziekanat Wydziału) lub Prodziekana ds. Studenckich z kompletem wypełnionych dokumentów obejmujących:

 • Porozumienie o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich – 3 egz. (DOC),
 • Skierowanie na praktykę – 1 egz. (DOC),
 • Program praktyki do zrealizowania – 1 egz. (PDF).

Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki student powinien przed jej rozpoczęciem dostarczyć do dziekanatu jeden kompletny i podpisany przez Pracodawcę egzemplarz Porozumienia.

Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć:

 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki (DOC),
 • Podpisany przez pracodawcę zrealizowany program praktyki,
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich (DOC).

 

Uznanie wykonywanej pracy (praktyki, stażu, samodzielnej działalności gospodarczej) za obowiązkową praktykę studencką odbywa się na podstawie § 4 Regulaminu.

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 • Podanie o uznanie pracy za obowiązkową praktykę studencką (PDF).

Wpis poświadczający zaliczenie praktyki uzyskuje się od Prodziekana ds. Studenckich pod koniec szóstego semestru w indeksie wypełnionym na stronach o numerach 82 oraz 83.

Pozostałe dokumenty:

 • Skierowanie na praktykę do podmiotu mieszczącego się poza stałym miejscem zamieszkania studenta lub siedzibą Uczelni (PDF),
 • Skierowanie na praktykę przed ukończeniem pierwszego roku studiów (PDF),
 • Podanie o przedłużenie czasu praktyki (PDF).