Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS)

16468763_1407715809270611_1791122179_n

Wydziałowa Komisja Stypendialna - sylwetki członków

Wydziałowa Komisja Stypendialna jest organem bezpośrednio podległym Prodziekanowi ds. Studenckich. Głównym jej zadaniem jest przyjmowanie i weryfikowanie wniosków stypendialnych i wniosków o udzielenie jednorazowej pomocy materialnej (zapomogi) oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej, o które ubiegają się studenci.

  1. Komisja powoływana jest na podstawie zapisów zawartych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na dany rok akademicki.
  2. W skład Komisji wchodzą studenci delegowani przez Wydziałową Radę Samorządu oraz pracownicy Wydziału.
  3. Komisja powoływana jest przez Dziekana Wydziału w drodze decyzji.
  4. Nadzór nad pracą Komisji sprawuje Prodziekan ds. Studenckich.
  5. Komisja liczy minimum 3 osoby.
  6. Studenci stanowią większość składu Komisji.
  7. Przewodniczącego Komisji wyznacza Dziekan spośród pracowników Wydziału.
  8. Komisja powoływana jest na rok akademicki.

 

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

  1. dr inż. Krzysztof Urbaniak - przewodniczący WKS (k.urbaniak@ans.pw.edu.pl)

 

Uwaga: W każdym przypadku student może skontaktować się z dowolnym członkiem WKS i umówić się na indywidualny termin konsultacji, na których udzielone zostanie wsparcie merytoryczne oraz wszelka pomoc formalna.

W okresie od 1 października bieżącego roku akademickiego do 31 października bieżącego roku akademickiego, ze względu na prowadzoną na Wydziale intensywną akcję związaną z przyjmowaniem wniosków o pomoc materialną, członkowie WKS wyznaczają indywidualny kalendarz dyżurów dostosowanych do potrzeb wszystkich studentów.

Zasady funkcjonowania Wydziałowych Komisji Stypendialnych na Politechnice Warszawskiej (DOC)