Pomoc materialna

Każdy student Wydziału Administracji i Nauk Społecznych może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora,
  4. zapomogi.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego wymienionego wyżej świadczenia znajdują się w najnowszym Regulaminie, z którym należy się dokładnie zapoznać.

Informacje na temat pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej można uzyskać u pani Pauliny Czeredys w dziekanacie wydziału (pok. 207) w godzinach przyjęć studentów oraz u dowolnego członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące pomocy materialnej znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW - https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

PRZYPOMINAMY wszystkim studentom o komputerowym wypełnianiu wniosków - dane muszą być czytelne.

WAŻNE INFORMACJE:

W roku akademickim 2020/2021 kwota uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego to 1050 zł./osobę. Termin składania wniosków o stypendium rektora, socjalnego i dla osób niepełnosprawnych zostaje wydłużony i upływa z dniem 26.10.2020.

Informujemy, że zgodnie z obecnymi wytycznymi władz Uczelni, wnioski o stypendium: socjalne oraz rektorskie powinny być składane w dotychczasowej, tradycyjnej formie.
Studenci zainteresowani złożeniem wyłącznie wniosku o stypendium rektora, proszeni są o pozostawienie go w godzinach przyjęć dziekanatu, w wyznaczonym pudełku – bez czekania w kolejce.
Przypominamy, że wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi można składać za pośrednictwem systemu USOS Web.

Studentów zainteresowanych składaniem takich wniosków prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem (szczególnie tych, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - od ubiegłego roku nastąpiła istotna zmiana w jego przyznawaniu) i zasadami dokumentowania dochodu  (w treści regulaminu) - pozwoli to na sprawniejsze przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów.

Przypominamy również, że studenci, których dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł/osobę powinni dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest tożsame z zaświadczeniem o sytuacji dochodowej i majątkowej. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Prosimy zatem o wcześniejsze wystąpienie do MOPS o wydanie stosownego dokumentu.

Informujemy że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 - 3244 zł.

Osoby, ubiegające się o stypendium za wysokie wyniki w nauce, które wcześniej nie studiowały na naszym Wydziale, a zostały przyjęte na 1 rok mgr, powinny do wniosku dołączyć:

  • zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające uzyskaną na 3 roku licencjatu średnią ważoną - a w przypadku jego braku
  • kopię suplementu (oryginał do wglądu) wraz z uzupełnionym komputerowo i wydrukowanym przelicznikiem - załącznik.

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się również o stypendium Rektora - formularz do pobrania

Wzory oświadczeń do pobrania:

  1. dochód niepodlegający opodatkowaniu,
  2. składka zdrowotna,
  3. brak dochodu.