Opłaty za studia

Decyzja Rektora nr 72/2017 z dnia 22/05/2017 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018 (PDF).

Faktury za studia są wystawiane osobom, które takie wymaganie zgłoszą p. Elżbiecie Czarneckiej pod numerem telefonu 22 234 62 85 lub adresem elzbieta.czarnecka@pw.edu.pl w ciągu siedmiu dni od daty wpłaty, a pod koniec miesiąca, najpóźniej w dniu następnym.

Przelewy na konta

Wpłaty na konta bankowe WAiNS należy opisywać wg. następującego wzoru, który ma służyć poprawności księgowania tych wpłat:

  1. nazwisko i imię studenta lub studentki,
  2. numer albumu,
  3. tytuł — czesne, indeks, legitymacja, różnice programowe, dyplom, wznowienie, warunek,
  4. rok i studia — licencjackie albo magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne,
  5. wydział.

Przykładowo: Kowalski Jan 314159 czesne 3 r. lic. nst. WAiNS.

Nazwiska podane pod koniec opisu wpłaty są niewidoczne w elektronicznym wykazie wpłat, więc prosimy stosować powyższy wzór.

Numery kont

Dla każdego studenta WAiNS utworzono indywidualny numer konta bankowego, na które jest zobowiązany wnosić wszystkie wymagane opłaty. Z wyjątkiem składek ubezpieczeniowych (ans.pw.edu.pl) na to konto bankowe student wnosi opłaty przed podjęciem studiów, jak również opłaty wymagane w ich trakcie. Więcej — w pliku PDF.