Erasmus +

UWAGA!

W związku z zaistniała sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym oraz Zarządzeniem Rektora rekrutacja na wyjazdy Erasmus + w roku akademickim 2020/2021 została przedłużona do 22 marca 2020

W związku z zaistniała sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym oraz Zarządzeniem Rektora

rekrutacja na wyjazdy Erasmus + w roku akademickim 2020/2021 odbywa się wyłącznie zdalnie.

Dodtakowe dokumenty proszę zeskanować i przesłać mailem do Koordynatora Erasmus+ na adres: hbserasmus@ans.pw.edu.pl

Oprócz aplikowania on-line konieczne jest złożenie następujących dokumentów w formie papierowej:

 • wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego z systemu USOS,
 • zaświadczenia o znajomości języka obcego,
 • informacji na temat działalności studenckiej.

W razie pytań proszę o kontakt:hbserasmus@ans.wp.edu.pl

.

erasmus

Rekrutacja – wyjazdy na studia

 Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus + na WAINS PW trwa od 5 marca 2020 do 18 marca 2020

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+  na rok akademicki 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu USOS w dniach 5 marca 2020 - 18 marca 2021.
Instrukcja znajduje się pod tym linkiem:
https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

Wymiana może być realizowana wyłącznie z uczelnią, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z WAiNS PW.

Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:

 • średnia ważona ocen z całego okresu studiów,
 • znajomość języka, w którym student będzie studiował na uczelni zagranicznej, na poziomie minimum B2,
 • aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy, przebywającymi na PW)

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi spełniać następujące kryteria formalne:

 • w czasie rekrutacji i całego pobytu w uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student I, II lub III stopnia,
 • w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia (musi mieć bezwarunkowo zaliczony pierwszy rok studiów),
 • w chwili podpisywania z CWM umowy na wyjazd, musi mieć zaliczone dotychczasowe przedmioty,
 • nie może przebywać na urlopie.

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia mogą brać udział w rekrutacji, jednak podpisanie umowy może nastąpić dopiero po udokumentowaniu przyjęcia przez PW na studia II stopnia. Studenci ostatniego roku studiów I stopnia do wniosku wyjazdowego muszą dołączyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW.

Minimalny okres pobytu na studiach w danym roku akademickim wynosi jeden semestr, a maksymalny dwa semestry (wg informacji UAPE CWM PW dofinansowanie będzie udzielane tylko na jeden semestr pobytu na studiach za granicą, niezależnie od długości okresu pobytu zaakceptowanego przez uczelnię przyjmującą).
Wyjazdy w r.a. 2020/2021 mogą być realizowane między 1 lipca 2020 r. a 30 września 2021 r.

Student, który chce wziąć udział w rekrutacji powinien:

 • zapoznać się z zasadami wyjazdów na studia w r.a. 2019/2020 (link),
 • zapoznać się z listą uczelni partnerskich WAiNS PW, po sprawdzeniu czy oferta dydaktyczna uczelni zagranicznej na kolejny rok akademicki odpowiada równoległemu programowi realizowanemu na WAiNS PW wybrać trzy uczelnie, na które chce wyjechać (uwzględniając znajomość języków obcych), (lista uczelni jest dostępna w systemie USOS)
 • pobrać i wypełnić wniosek wyjazdowy (w tym przekazać do wypełnienia i podpisu wniosek Promotorowi pracy dyplomowej),
 • pobrać i wypełnić stosowne oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie,
 • złożyć wniosek wyjazdowy wraz z załącznikami (zaświadczenie o znajomości języka obcego, oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie, średnia arytmetyczna, ew. oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW, ew. zaświadczenie o działalności dodatkowej, dane kontaktowe ) do p. Kamila Kraszewskiego do 18 marca 2020 r. (Dziekanat WAiNS PW, pok. 207) lub do dr Heleny Bulińskiej-Stangreckiej (w czasie konsultacji lub po wcześniejszym ustaleniu terminu).
 • W razie wątpliwości można zgłaszać się mailowo oraz podczas dyżuru do koordynatora Erasmus+ dla studentów WAiNS PW: dr Helena Bulińska- Stangrecka:  hbserasmus@ans.pw.edu.pl

  Lista uczelni, z którymi WAINS PW ma podpisaną umowę znajduje się w systemie USOS PW (w zakładce oferta wyjazdów).

Wnioski i formularze:

 • Wniosek wyjazdowy (DOCX)
 • Oświadczenie dot. uczestnictwa w Programie Erasmus+/LLP-Erasmus (DOC)
 • Oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW (DOC) 

 

Rekrutacja – wyjazdy na praktyki

Rekrutacja kandydatów na praktyki odbywa się w systemie ciągłym.

Praktykę można realizować w okresie od 1 lipca 2019 do 30 kwietnia 2021 roku. Minimalny okres praktyki to 2 miesiące, maksymalny 12 miesięcy (wg informacji UAPE CWM PW dofinansowanie będzie udzielane na maksymalnie 3 miesięczną praktykę).
 
Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:

 • średnia ważona ocen z całego okresu studiów,
 • znajomość języka, w którym student będzie odbywał praktykę, na poziomie minimum B2,
 • aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy, przebywającymi na PW),

Na praktyki mogą wyjeżdżać również absolwenci - warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów.

Student, który chce wziąć udział w rekrutacji powinien:

 • zapoznać się z zasadami wyjazdów na praktyki w r.a. 2019/2020 (link),
 • pobrać i wypełnić wniosek wyjazdowy (w tym przekazać do wypełnienia i podpisu wniosek Promotorowi pracy dyplomowej),
 • pobrać i wypełnić stosowne oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie,
 • przygotować CV (mile widziane CV Europass), list motywacyjny,
 • złożyć wniosek wyjazdowy wraz z załącznikami (zaświadczenie o znajomości języka obcego, oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie, CV, list motywacyjny, ew. oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW, ew. zaświadczenie o działalności dodatkowej) do p. Kamila Kraszewskiego (Dziekanat WAiNS PW, pok. 207).

W razie wątpliwości można kontaktować się z koordynatorami WAiNS PW lub z p. Dominiką Jasińską: mgr Dominika Jasińska - UAPE CWM PW - tel.: 22 234 7404, djasinska@cwm.pw.edu.pl

Regulamin wyjazdów:

 • Instrukcja dla studentów WAINS wyjeżdżających na studia w ramach wymiany ERAMSUS +
 • Podstawą rozliczenia pobytu na zagranicznej uczelni jest podpisana przez Panią Dziekan Karta Zaliczeń.