Studia II stopnia (magisterskie) - stacjonarne

ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE – DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ROKU AKAD. 2020/2021

 

Wszystkie informacje dot. rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

oraz  na studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne w szczególności Zasady i organizacja przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej dostępne są  na stronie internetowej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci.

 

Obecnie przeprowadzana jest rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021, tj. studia rozpoczynające się od 01.10.2020 roku.

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Wszyscy kandydaci muszą zarejestrować się w systemie internetowym dostępnym na stronie: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Zapisów można dokonać z dowolnego komputera połączonego do sieci Internet.

UWAGA: Zapisy (rejestracja) w systemie kandydatów na studia będą przyjmowane w terminie 
od 1 do 29 sierpnia 2020 r.  Po tym dniu system rekrutacyjny zostanie zamknięty.

Kandydaci zapisani w systemie, którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej muszą dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR).

 

Wszyscy Kandydaci na studia proszeni są o zapoznanie się z „Zasadami przyjęć na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)” oraz „Zasadami przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)” i dopełnienie wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacyjnym.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 sierpnia br. w Gmachu Głównym PW, w pokoju 222 (II piętro), tj. w pomieszczeniu Laboratorium komputerowym Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

UWAGA: Dokumenty będą przyjmowane w następujących terminach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. 9.00 do 15.00 w czwartek od godz. 11.00 do 17.00

Telefon kontaktowy: (22) 234 15 41 lub (22) 234 62 39.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

(każdy kandydat musi dopilnować kompletności dokumentacji)

 

 

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 19 lutego 2019 r. składają następujące dokumenty:

 1. życiorys – CV (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe);
 2. 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 × 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 3. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na indywidualny numer konta bankowego;
 4. zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, (w przypadku gdy absolwent studiów I stopnia nie otrzymał jeszcze dyplomu).

 

UWAGA: Absolwenci studiów I stopnia w PW, którzy uzyskali dyplom przed wyżej przedstawionymi datami a nie mogą go przedstawić w chwili składania dokumentów, mogą złożyć zapotrzebowanie na kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem, do Działu Ewidencji Studentów PW. Zapotrzebowanie takie należy, ze względów technicznych, złożyć w DES najpóźniej dwa tygodnie przed terminem składania dokumentów.

 

Pozostali kandydaci na studia dostarczają dodatkowo oprócz dokumentów wymienionych powyżej także:

 1. dowód osobisty wraz z kserokopią;
 2. dyplom ukończenia studiów I stopnia licencjackich lub inżynierskich wraz z kserokopią i suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej.

 

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem edukacyjnym zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. życiorys – CV uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe);
 2. dyplom ukończenia studiów wraz z dokumentem legalizacyjnym lub apostille (do wglądu);
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej;
 4. tłumaczenie dyplomu na język polski wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego w przypadku posiadania dyplomu wydanego w innym języku niż język angielski;
 5. dokument tożsamości wraz z kserokopią;
 6. 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 × 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 7. dokument potwierdzający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich wraz z kserokopią (np. Karta Polaka, Karta pobytu – pobyt stały itp.). kandydaci z Unii Europejskiej/EFTA – paszport. 

 

Uwaga:

 • Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone, za zgodność z oryginałem, przez osobę z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W tym celu kandydaci składający dokumenty, muszą okazać oryginały wymaganych dokumentów.
 • Jeżeli kandydat na swoim koncie IKR nie posiada informacji o zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej mimo dokonania tej opłaty, to wraz z wymaganymi dokumentami musi dostarczyć potwierdzenie dokonanej płatności.
 • Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składnia dokumentów.
 • Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.