Studia I stopnia (licencjackie) - stacjonarne

Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Przyjęcia odbywaja się zgodnie z listą klasyfikacyjną ułożoną według sumy punktów obliczonych ze wzoru:

PK = Pmat· 0,75 + Pwyb · w + Pjo · 0,75

Pmat - punkty z przedmiotu matematyka

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru

Pjo – punkty z przedmiotu język obcy

w - współczynnik o wartość zależna od wybranego przedmiotu.

Dla kierunku Administracja przedmiotami do wyboru są:

  • fizyka w = 0,5,
  • chemia w = 0,5,
  • informatyka w = 0,75,
  • biologia w = 0,5,
  • geografia w = 0,75,
  • wiedza o społeczeństwie w = 0,75,
  • język polski w = 0,75 i historia w = 0,75.

W przypadku braku matematyki na maturze, przedmiot ten nie jest uwzględniany, a liczą się punkty z pozostałych przedmiotów.