Studia I stopnia (licencjackie) - niestacjonarne

 

Na studiach niestacjonarnych decyduje kolejność zgłoszeń, a sprawdzian klasyfikacyjny jest przeprowadzany tylko wtedy, gdy liczba kandydatów istotnie przekroczy limit przyjęć.

 

ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA

NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH PW

W ROKU AKAD. 2020/2021

 

Zasady i organizacja przyjęć na studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej dostępne są  na stronie internetowej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Obecnie przeprowadzana jest rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021, tj. od 01.10.2020 roku.

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Wszyscy kandydaci muszą zarejestrować się w systemie internetowym dostępnym na stronie: www.zapisy.pw.edu.pl

Zapisów można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Zapisy w systemie (rejestracja) kandydatów na studia będą przyjmowane w terminie od 2 do 30 sierpnia 2020 r.

Po tym dniu system zostanie zamknięty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty od kandydatów należy dostarczyć w godzinach urzędowania do Biura ds. Przyjęć na Studia:

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, pok. 66.

WYKAZ DOKUMENTÓW:

W podanym wyżej terminie należy złożyć:

 1. świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
 2. dowód osobisty wraz z kserokopią,
 3. 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 × 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).

Kandydaci posiadający świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji, powinni zapoznać się z informacjami na temat wymaganych dokumentów, które przedstawione są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej w części Kandydaci.

Uwaga:

 • Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone, za zgodność z oryginałem, przez pracowników Komisji Rekrutacyjnych. W tym celu składający dokumenty kandydaci, muszą okazać oryginały wymaganych dokumentów.
 • Jeżeli kandydat na swoim koncie IKR nie posiada informacji o zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej mimo dokonania tej opłaty, to wraz z wymaganymi dokumentami powinien dostarczyć potwierdzenie dokonanej płatności.
 • Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.
 • Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składnia dokumentów.

PRZYJĘCIE NA STUDIA

 1. Przyjęcie w poczet studentów Politechniki Warszawskiej nastąpi po inauguracji roku akademickiego, po złożeniu ślubowania i akcie immatrykulacji.
 2. Do immatrykulacji zostaną dopuszczone tylko te osoby, które podpisały odpowiednie umowy i wniosły opłatę (czesne) za pierwszy semestr studiów.
 3. Opłatę za studia (czesne) oraz opłaty za legitymację studencką kandydat wnosi dopiero po zakwalifikowaniu, na numer konta podany w umowie zawieranej z dziekanem danego wydziału. Ten numer konta, przeznaczony do regulowania wszelkich należności w PW, dostępny jest także w systemie USOS dla kandydatów, którym już przyznano nr albumu.