Kierunek Administracja - informacje

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zaprasza na studia na kierunku Administracja.

Kształcenie na kierunku: Administracja, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW następuje w ramach obszaru kształcenia: nauki społeczne w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie: nauki o administracji. Jednak kierunek został przyporządkowany do czterech obszarów: nauki społeczne, humanistyczne, techniczne, ścisłe. Efekty kształcenia odnoszą się zatem do takich dziedzin jak: nauki prawne (dyscyplina: nauki o administracji, prawo), ekonomiczne (dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), społeczne (dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, socjologia), humanistyczne:  (dyscyplina historia, filozofia), techniczne (dyscyplina: informatyka, geodezja i kartografia, telekomunikacja, architektura i urbanistyka, mechanika ) oraz matematyczne (dyscyplina matematyka).

Zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania, gdzie nacisk zostaje położony na kształtowanie samodzielności studentów i innowacyjności. W ramach tych zajęć oprócz wiedzy, sprawdzane i oceniane są umiejętności praktyczne nabywane przez studentów. Ocenie podlegają praktyczne zadania, ćwiczenia lub analizy przypadków, na niektórych przedmiotach również projekty realizowane w zespołach lub indywidualnie. 

Organizowane warsztaty mają na celu rozszerzenie i ugruntowanie praktycznych aspektów wiedzy studentów w wybranych obszarach. Elementy pracy badawczej i przygotowania do badań poznawane są także w trakcie pisania prac dyplomowych, gdzie część prac powstaje w oparciu o autorskie badania własne.

Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, np. poprzez realizację programu kształcenia w językach obcych, prowadzenie zajęć w językach obcych, ofertę kształcenia dla studentów zagranicznych, a także prowadzenie studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi.

Kierunek i rodzaje studiów

Na kierunku Administracja oferujemy następujące typy studiów:

  • 3 letnie studia I stopnia, stacjonarne (dzienne),
  • 2 letnie studia II stopnia, stacjonarne (dzienne),
  • 3 letnie studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne),
  • 2 letnie studia II stopnia, niestacjonarne (zaoczne).

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci studiów II stopnia po obronie pracy magisterskiej otrzymują tytuł magistra administracji. Studia niestacjonarne są odpłatne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w czasie 3 dniowych zjazdów 2 razy w każdym miesiącu semestru. Zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane są według takich samych programów jak na studiach stacjonarnych przy zmniejszonej liczbie godzin zajęć, co rekompensowane jest wymogiem samodzielnej pracy studenta w oparciu o konsultacje i materiały dydaktyczne.

Specjalizacje studiów

Na Wydziale uruchomiono specjalizację na studiach pierwszego stopnia Bezpieczeństwo narodowe (BN) oraz na studiach drugiego stopnia Bezpieczeństwo narodowe Polski (BNP). Specjalizacje te przygotowują absolwenta do efektywnego stosowania wiedzy i prawidłowego reagowania na działania wywołujące sytuacje kryzysowe zarówno w instytucjach publicznych, sektorze prywatnym jak również w życiu codziennym. Specjalizacje BN oraz BNP mają za zadanie wykreować absolwentów stanowiących przyszłe kadry zarządcze, przeznaczone do wykonywania zadań związanych z kierowaniem procesami w instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w gminach, powiatach oraz regionach.
Kolejna specjalizacja na studiach drugiego stopnia Finanse i bankowość (FiB) przygotowuje studentów do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy zawodowej w instytucjach wymagających pogłębionej wiedzy w zakresie finansów, administracji, takich instytucjach jak banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje rządowe i samorządowe.

Na Wydziale uruchomiono specjalizację na studiach pierwszego stopnia Bezpieczeństwo narodowe (BN) oraz na studiach drugiego stopnia  Bezpieczeństwo narodowe Polski (BNP). Specjalizacje te przygotowują absolwenta do efektywnego stosowania wiedzy i prawidłowego reagowania na działania wywołujące sytuacje kryzysowe zarówno w instytucjach publicznych, sektorze prywatnym jak również w życiu codziennym. Specjalizacje BN oraz BNP mają za zadanie wykreować absolwentów stanowiących przyszłe kadry zarządcze, przeznaczone do wykonywania zadań związanych z kierowaniem procesami w instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w gminach, powiatach oraz regionach.