Pracownicy

Lista pracowników WAiNS w układzie alfabetycznym

dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki o polityce, specjalizacje: prawo konstytucyjne, prawo UE, fundusze unijne

dr Adriana Bartnik (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki społeczne, specjalizacje: socjologia-socjologia prawa, socjologia administracji, prawo pracy, prawo administracyjne

prof. dr hab. Andrzej Biłat (profesor)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: logika filozoficzna, ontologia, filozofia nauk społecznych

dr hab. Katarzyna Budzyńska (profesor uczelni, etat badawczy)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: filozofia języka, pragmatyka, filozofia argumentacji, lingwistyka obliczeniowa, sztuczna inteligencja

dr Helena Bulińska-Stangrecka (adiunkt)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/nauki o zarządzaniu, specjalizacje: ekonomiczno - społeczna (Socjologia organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi,  komunikacja społeczna)

dr Katarzyna Chrostowska-Malak (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo i administracja- ( Prawo konstytucyjne,  prawo pracy)

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo UE, prawo zdrowia publicznego, prawo biotechnologii

mgr Martijn Demollin (asystent, etat badawczy – do realizacji projektu badawczego)

 • dziedzina: , specjalizacje:

dr Tomasz Dusiewicz (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki społeczne/ socjologia, specjalizacje: socjologia(- Społeczne oblicza przemian technologicznych- (Kreowanie wizerunku firmy, społeczne oblicza przemian technologicznych,  elementy socjologii kultury)

dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki społeczne/socjologia, specjalizacje: socjologia, ( Socjologia i metody badań socjologicznych, Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej)

Dr Agata Ferreira (adiunkt - pół etatu)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo technologii, prawo międzynarodowe inwestycyjne, międzynarodowe prawo gospodarcze, tematyka zrównoważonego rozwoju 

mgr Aleksandra Firek (asystent dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki prawne/nauka o administracji, specjalizacje: Podstawy psychologii społecznej,  Negocjacje - strategie i techniki

dr Hans Joachim Greif (adiunkt - etat badawczy)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: filozofia umysłu, historia i filozofia nauki i techniki

dr Katarzyna Górniak (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki społeczne/socjologia, specjalizacje: socjologia - (Polityka społeczna, socjologia ubóstwa i wykluczenia społecznego, socjologia nierówności społecznej)

mgr Zbigniew Jackiewicz (wykładowca)

 • dziedzina: , specjalizacje:

dr hab. Marek Jakubiak (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki humanistyczne/ historia, specjalizacje: historia administracji, Historia gospodarcza, Historia architektury europejskiej,- Multumedialna historia Nauki i techniki, historia  myśli ustrojowo- administracyjnej i socjologiczno- ekonomicznej

dr hab. Jacek Janowski (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki o administracji, specjalizacje: prawo, filozofia, informatyka, zarządzanie 

dr Paweł Jarnicki (adiunkt - pół etatu)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: filozofia nauki, historia filozofii nauki, rola metafor w nauce

dr Tomasz Jaroszyński (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej

dr Robert Kędziora (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo administracyjne

dr hab. Radosław Koszewski (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/ekonomia, specjalizacje: mikroekonomia,  makroekonomia,  marketing

dr Marcin Koszowy (adiunkt)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: logika, filozofia języka, pragmatyka, metodologia nauk, sztuczna inteligencja

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki społeczne/socjologia, specjalizacje: Podstawy psychologii społecznej,  Społeczności regionalne, Socjologia organizacji, Socjologia mieszkalnictwa i miasta

dr hab.inż. Marian Kowalewski (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki społeczne/nauki o bezpieczeństwie, specjalizacje: Systemy i sieci telekomunikacyjne specjalnego przeznaczenia (mające zastosowania specjalne, np. w obszarze administracji, bezpieczeństwa itp. planowanie, projektowanie i użytkowanie. Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji. Usługi teleinformatyczne społeczeństwa informacyjnego, w tym administracji publicznej – ich jakość i bezpieczeństwo. Interoperacyjność sieci i usług administracji publicznej – wymiar europejski i krajowy

dr hab. Zbigniew Król (profesor uczelni)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: logika formalna, logika dla prawników, filozofia i historia matematyki, logika, ontologia, historia filozofii, ontologiczna hermeneutyka fenomenologiczna

prof. dr hab. Marek Kuś (profesor - 1/10 etatu badawczego)

 • dziedzina: , specjalizacje:

prof. dr hab. inż Józef Lubacz (profesor - 1/2 etatu badawczego)

 • dziedzina: , specjalizacje:

dr hab. Justyna Łacny (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo UE

prof. dr hab. Marek Maciejczak (profesor)

 • dziedzina: filozofia , specjalizacje: filozofia języka, historia filozofii, teoria poznania

dr Pedro Narajno (asystent, etat badawczy – do realizacji projektu badawczego)

 • dziedzina: , specjalizacje:

dr Alina Naruniec (docent)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: zarządzanie,  zarządzanie w administracji publicznej, ekonomia rozwoju, marketing mikroekonomia, makroekonomia, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

dr Małgorzata Orechwo (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: finanse (rynki finansowe, instrumenty finansowe)

dr Beata Pachuca-Smulska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo administracyjne gospodarcze, prawo ochrony konkurencji, prawo ochrony konsumenta, prawo własności intelektualnej, prawo UE.

dr Kinga Pawłowska (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki humanistyczne/ etnologia, specjalizacje: antropologia Socjologia organizacji; (- Oblicza zróżnicowań i nierówności społecznych, kierowanie zespołem)

ks. dr Jacek Połowianiuk (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo kanoniczne, prawa człowieka, prawo UE, relacje Państwo-Kościół, prawo konstytucyjne

dr Michał Pręgowski (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne/ socjologia, specjalizacje: socjologia nowych mediów, socjologia relacji człowiek zwierzę,  Socjologiczne aspekty internetu 

dr Radosław Puchta (adiunkt)

 • dziedzina: prawo konstytucyjne, specjalizacje: prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo administracyjne ustrojowe

dr Paula Quinon (adiunkt - etat badawczy)

 • dziedzina: , specjalizacje:

dr hab. Piotr Radziewicz (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne ustrojowe, teoria prawa 

dr Marcin Rojszczak (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: bezpieczeństwo IT, ochrona prywatności w Internecie

dr Bartłomiej Skowron (adiunkt)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: ontologia formalna, etyka, filozofia matematyczna, filozofia i administracja nauki

dr inż. Paweł Stacewicz (adiunkt)

 • dziedzina: humanistyczne/ filozofia, specjalizacje: filozofia nauki, filozofia informatyki, metodologia nauk, kongnitywistyka

dr Monika Stachowiak-Kudła (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo administracyjne materialne (w szczególności prawo szkolnictwa wyższego), finanse publiczne i prawo finansowe, empirical legal studies

dr Małgorzata Stawicka (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: zarządzanie w administracji, marketing

dr Michał Stelmach (adiunkt)

 • dziedzina: nauki humanistyczne/ filozofia, specjalizacje: filozofia logiki, epistemologia, metodologia nauk, ontologia, retoryka, filozofia społeczna, teoria argumentacji, filozofia analityczna, fenomenologia, etyka w administracji

dr hab. Robert Suwaj (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo administracyjne

dr Dominik Sypniewski (adiunkt dydaktyczny - pół etatu)

 • dziedzina: prawo, specjalizacje: prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo ochrony konkurencji

dr Agnieszka Tomczak (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: finanse, polityka gospodarcza, marketing w sektorze publicznym, ekonomia behawioralna

dr Tomasz Tyc (adiunkt)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/ekonomia, specjalizacje: mikroekonomia makroekonomia, Gospodarka rynkowa - studium Europejskie, Podejmowanie działalności gospodarczej, Marketing, przedsiębiorczość

dr inż. Krzysztof Urbaniak (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki techniczne/ informatyka, specjalizacje: technologie informacyjne, Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych, systemy teleinformatyczne w administracji

dr Antonio Vassallo (adiunkt)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: filozofia fizyki czasoprzestrzeni, filozofia fizyki kwantowej

dr Agnieszka Wilk-Ilewicz (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo europejskie, prawo ochrony środowiska

dr Dorota Wilkowska-Kołakowska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne , specjalizacje: prawo administracyjne, nauki o administracji, gospodarka nieruchomościami 

dr Beata Witkowska-Maksimczuk (adiunkt)

 • dziedzina: filozofia , specjalizacje: logika, bioetyka, aksjologia

dr Cezary Woźniak (adiunkt dydaktyczny)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo cywilne, prawo autorskie, prawo międzynarodowe, prawo mieszkaniowe, prawo administracyjne, gospodarka nieruchomościami, nauki o administracji 

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki (profesor - etat badawczy)

 • dyscyplina naukowa: nauki o polityce  i administracji w dziedzinie nauk społecznych; specjalność naukowa: nauki o polityce publicznej

dr Piotr Wróbel (adiunkt - pół etatu)

 • dziedzina: , specjalizacje:

dr Olena Yaskorska-Shah (adiunkt - pół etatu)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: ontologia argumentu w dialogu, systemy dialogowe, analiza zasobów tekstowych pod względem struktury dialogu i argumentów w nim zawartych

dr hab. Robert Zajdler (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne/ prawo, specjalizacje: Bezpieczeństwo energetyczne, System ochrony prawnej w UE, prawo energetyczne, Publiczne prawo gospodarcze, wymogi formalne prowadzenia działalności gospodarczej

dr hab. Anna Zalcewicz (profesor uczelni)

 • dziedzina: nauki prawne , specjalizacje: prawo bankowe, usługi płatnicze, prawo finansowe

dr hab. inż. Jarosław Zalewski (adiunkt)

 • dziedzina: nauki techniczne/ transport, specjalizacje: Technologie informacyjne,  Wybrane zastosowania mechaniki,- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego)

dr Frank Zenker (adiunkt badawczy)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: epistemologia społeczna, nauki kognitywne, filozofia nauki