Seminaria zakładowe WAiNS

Każdy z zakładów WAiNS organizuje swoje seminarium. Poniżej znajdują się informacje o terminach i tematach poszczególnych spotkań.

SEMINARIA ZAKŁADÓW WAiNS W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Seminaria Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej:

 • 27.11.2019 r. Zebranie organizacyjne. Uzgodnienie terminarza zebrań seminariów zakładowych oraz wstępnych planów działalności badawczej Zakładu.
 • 10.12.2019 r. Bieżące informacje kierownika Zakładu dot. realizacji wytycznych Władz Wydziału dla nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2019/20, a następnie krótkie spotkanie świąteczne.
 • 28.01.2020 r. Prezentacja projektu publikacji naukowej dotyczącej społecznych aspektów sztucznej inteligencji (AI) w wybranych dziedzinach gospodarki - dr R. Zajdler. Dyskusja merytoryczna, wstępne deklaracje autorskie.
 • 24.02.2020 r.  Kontynuacja dyskusji wokół ww. projektu, omówienie zasad przygotowania proposal na podstawie materiałów wydawnictw z poziomu I – dr hab. M. Jakubiak, prof. uczelni.
 • 31.03.2020 r. Zebranie on-line w aplikacji MS Teams. Przekazanie przez kierownika Zakładu informacji dla Pracowników od Dziekana Wydziału. Zdalne prowadzenie zajęć - wymiana doświadczeń i dyskusja wokół możliwości udoskonalenia tej formy realizacji procesu dydaktycznego. Dokonanie ustaleń związanych z harmonogramem prelekcji dot. prowadzonych prac naukowo-badawczych w bieżącym semestrze.
 • 29.04.2020 r. - wystąpienie  dr hab. Anny Zalcewicz, prof. uczelni, która wygłosiła referat pt. "Ustalenia ekonomii behawioralnej a kształtowanie stosunków społecznych poprzez normy prawa rynku finansowego". Po wystąpieniu odbyła się dyskusja naukowa dotycząca w.w problematyki.

Seminaria Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (wtorki, godz. 16:00-18:00, sala 232A, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej):

 • 15.10.2019 r. – seminarium dot. indywidualnych list czasopism prawników WAiNS PW
 • 05.11.2019 r. –  Nowy system przyznawania środków finansowych WAiNS na prowadzenie działalności badawczej. Prezentacja zarządzenia nr 11/2019 Dziekana WAiNS z dnia 8.09.2019 r. w sprawie przyznania i rozliczenia środków finansowych na prowadzenie działalności badawczej finansowanej z subwencji na rozwój potencjału badawczego w 2019 r. – referuje prof. P. Radziewicz 
 • 26.11.2019 r. – Zasada dobrostanu  zwierząt we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej: stan obecny i kierunki przyszłych reform - referuje dr Monika Zakrzewska
 • 17.12.2019 r. – seminarium dot. ewaluacji nauk prawnych 2017-2020. Dyskusja na temat dorobków naukowych prawników WAiNS PW mających wypełnić ewaluacyjne „sloty”
 • 28.01.2020 r. – Status prawny samoistnego posiadacza nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste – referuje dr Cezary Woźniak
 • 25.02.2020 r. – Problemy konsumentów i metody ich rozwiązania w świetle ostatnich orzeczeń TSUE (C-383/18 i  C-260/18) - referuje dr Beata Pachuca-Smulska
 • 28.04.2020 r. – Ochrona praw podstawowych i zdrowia publicznego w czasach epidemii: standardy kontroli sądowej – kontekst polski - referuje dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska
 • 13.05.2020 r., godz. 17:00 (MS Teams) - seminarium wewnętrzne - Zdalne metody weryfikacji efektów kształcenia 
 • 26.05.2020 r. – Niezależność sądów a instytucjonalne i proceduralne aspekty procedury powoływania sędziów - referuje dr Radosław Puchta 
 • 23.06.2020 r. -  tematyka do ustalenia

Seminaria Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji (wtorki, godz. 12.00-14.00, p. 203 w GG, koordynator: dr Michał Stelmach):

Seminaria Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji 

SEMINARIA ZAKŁADÓW WAiNS W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Seminaria Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej:

W roku akademickim 2018/2019 seminaria dotyczyć będą współczesnych wyzwań gospodarczych

W semestrze zimowym 2018/2019

 • 18.10.2018 r. godz. 14.30 - spotkanie o charakterze wewnętrznym.
 • 20.11.2018 r. godz. 16.00 - Tworzenie regulacji gospodarczych przez uczestników rynku. Studium przypadku na podstawie tworzenia kodeksów sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego UE – dr Rober Zajdler.
 • 18.12.2018 r. godz. 16.00 - spotkanie o charakterze wewnętrznym.
 • 22.01.2019 r. godz. 16.00 - Partnerstwo publiczno-prywatne: istota, bariery rozwoju – prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka.
 • 26.02.2019 r. godz. 16.00 - spotkanie o charakterze wewnętrznym 
 • 19.03.2019 r. godz. 16.00 - Konsorcja eksportowe - dr hab. Radosław Koszewski prof. PW (wyjątkowo sala 206) 
 • 16.04.2019 r. godz. 16.00 - Zastosowanie podejścia systemowego do zarządzania sektorem gospodarki w ramach polityk publicznych - dr Tomasz Tyc 
 • 21.05.2019 r. godz. 16.00 - Rola zaufania w naukach o zarządzaniu - dr Helena Bulińska-Stangrecka
 • 11.06.2019 godz. 10.45 - spotkanie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 
 • 14.06.2019 r. godz. 16.00 - spotkanie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 
 • 25.06.2019 r. godz. 16.00 - spotkanie o charakterze wewnętrznym

Seminaria Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (spotkania odbywają się w godzinach 16:00-18:00 w sali 232A w GG):

 • 06.11.2018 r. - (spotkanie o charakterze wewnętrznym).
 • 22.01.2019 r. - seminarium wewnętrzne dotyczącego planów naukowych na 2019 r. pracowników Zakładu w świetle wymogów ustawy 2.0.
 • 05.03.2019 r. - dr M. Stachowiak-Kudła: “Academic freedom. The problem of collisions the principles in the jurisprudence of constitutional courts in Czechia, Germany, Italy, Poland and Spain”.
 • 19.03.2019 r. - dr A. Wilk-Ilewicz: „Sztuczna inteligencja”.
 • 02.04.2019 r. - dr D. Wilkowska-Kołakowska: "Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami".
 • 16.04.2019 r. - dr D. Sypniewski: "Atomizacja procesu inwestycyjno-budowlanego".
 • 07.05.2019 r. - dr R. Kędziora: "Dynamika procesu administracyjnego".
 • 28.05.2019 r. – seminarium wewnętrzne na temat indywidualnych strategii wypełniania slotów w ramach ewaluacji działalności naukowej 2017-2020, uwaga! godz. 15:00
 • 11.06.2019 r. – dr T. Jaroszyński: "Zasada pomocniczości w prawie Unii Europejskiej - znaczenie pojęcia i kontrola przestrzegania".
 • 25 czerwca 2019 r. - dr C. Woźniak: "Status prawny samoistnego posiadacza nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste".
 • pierwsze seminarium po w roku akademickim 2019/2020 – dr R. Puchta: „Zakres i warunki związania sądów ustawą we francuskim porządku konstytucyjnym”
 • Planowane: - prof. P. Radziewicz: „Kontrola konstytucyjności regulacji niepełnych”.

Seminaria Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji (wtorki, godz. 12.00-14.00, p. 230 w GG, koordynator: dr Michał Stelmach):

Seminaria Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (pierwszy wtorek miesiąca, g. 14:00):

 • 06.11.2018 r. – Potrzeby prowadzenia działalności naukowej i kształcenia w obszarze bezpieczeństwa informacji – dr hab. inż. Marian Kowalewski.
 • 04.12.2018 r. – Techniki i technologie metod oraz sposobów prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk społecznych – dr K. Dzieniszewska-Naroska, dr hab. inż. Marian Kowalewski 
 • 08.01.2019 r. – (ustalenie potrzeb oraz tematyki seminariów naukowych w 2019 r.).
 • 26.02.2019