Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami

Konkurs NCN MINIATURA 2

Temat: Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami

Podmiot realizujący: Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Osoba realizująca działanie: dr Dorota Izabella Wilkowska-Kołakowska.

Opis działania:

Przedmiotem badań jest określenie roli organizacji profesjonalnych o charakterze samorządowym i stowarzyszeniowym w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami w Polsce  na tle rozwiązań prawnych obowiązujących w wybranych państwach Europy.  Jako hipotezę badawczą przyjęłam, iż gdy państwo w drodze zmiany regulacji prawnych ułatwia dostęp do zawodu lub ogranicza kontrolę nad jego wykonywaniem, szczególną rolę powinny odgrywać organizacje profesjonalne. Zakres badań ograniczę do zawodu geodety i rzeczoznawcy majątkowego. Zawody te w ostatnim czasie uległy w różnym stopniu procesowi zmian w zakresie ich prawnej regulacji i w obecnym stanie prawnym są reprezentowane jedynie przez organizacje o charakterze stowarzyszeniowym, chociaż można zaobserwować dążenia części środowisk do utworzenia samorządu zawodowego (geodeci, rzeczoznawcy majątkowi).

W ramach przyznanego  grantu odbędę miesięczny staż naukowy mający na celu  przeprowadzenie konsultacji naukowych i badań literaturowych na zaproszenie Sheffield Hallam University (Sheffield, Wielka Brytania), Faculty of Development and Society. Wybrany przeze mnie wydział, a w szczególności Instytut Środowiska Naturalnego i Budownictwa (Department of the Natural and Built Environment)  prowadzi badania w zakresie architektury, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, budownictwa, nieruchomości, geodezji, geografii i środowiska.