Prawo Nowych Technologii

Zespół został utworzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Skupia prawników specjalizujących się w szeroko pojętym obszarze prawa nowych technologii. Członkowie Zespołu posiadają międzynarodowe doświadczenie w realizacji badań i projektów z zakresu prawnej regulacji technologii takich jak blockchain, cloud computing czy big data.

Posiadane przez członków zespołu kompetencje mogą okazać się przydatne wszędzie tam, gdzie biznes oraz administracja natrafiają na wątpliwości interpretacyjne czy wdrożeniowe wymagające odniesienia nowoczesnych technologii do pogłębionej wiedzy prawnej. Stąd też jednym z obszarów specjalizacji członków zespołu jest sektor fintech, w którym połączenie usług finansowych z zaawansowanymi mechanizmami przetwarzania danych tworzy nowe możliwości, ale również liczne problemy prawne.

Czym się zajmujemy

 • Ekspertyzy w obszarze prawa nowych technologii, w szczególności dotyczące zgodności
  z prawem krajowym, unijnym czy międzynarodowym różnych form aktywności gospodarczych/publicznych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych.
 • Szkolenia i warsztaty dla biznesu oraz administracji z wybranych aspektów prawa nowych technologii.
 • Doradztwo dla podmiotów działających w sektorze fintech.
 • Ekspertyzy prawne w zakresie prawa nowych technologii i prawa własności intelektualnej
  w zakresie automatyki i robotyki.

Członkowie grupy

 • dr hab. Anna Zalcewicz – specjalizacja: prawo rynku finansowego / fintech.
 • dr Agata Ferreira – specjalizacja: prawna regulacja technologii blockchain, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy (internet of things).
 • dr Beata Pachuca-Smulska – specjalizacja: polskie i unijne prawo gospodarcze, w szczególności prawo konkurencji i konsumentów.
 • dr Marcin Rojszczak – specjalizacja: cyberbezpieczeństwo, transgraniczne przetwarzanie danych, sztuczna inteligencja.
 • dr Agnieszka Wilk-Ilewicz – specjalizacja: aspekty prawne w robotyce i automatyce.

Publikacje

Blockchain

 • A. Ferreira, Emerging Regulatory Approaches to Blockchain-based Token Economy, The Journal of the British Blockchain Association 3(1) 2020.
 • M. Rojszczak, Ochrona danych osobowych a innowacje finansowe na przykładzie technologii Blockchain, [w:] Rok RODO pod red. W. Wiewiórowskiego i H. Wolskiej, CH Beck 2019.

Cyberbezpieczeństwo

 • C. Banasiński, M. Rojszczak [red.], Cyberbezpieczeństwo, Warszawa 2020.
 • M. Rojszczak, Cyberbezpieczeństwo w prawie łączności elektronicznej, [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu pod red. C. Banasińskiego, Warszawa 2018.
 • M. Rojszczak, Cyberbezpieczeństwo z perspektywy przedsiębiorcy, [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu pod red. C. Banasińskiego, Warszawa 2018.

Nowe technologie a prawa konsumentów

 • A. Zalcewicz, Financial Technology and provision of services – new challenges in consumer protection in financial services
 • B. Pachuca-Smulska, Konsument na Jednolitym rynku cyfrowym, [w:] Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak, B. Pachuca-Smulskiej, Warszawa 2015.
 • B. Pachuca-Smulska, A. Franusz, Dochodzenie roszczeń przez konsumentów za pośrednictwem Internetu, [w:] Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak, B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2015.
 • B. Pachuca-Smulska, The impact of regulatory techniques on the development of Digital Single Market in the European Union – selected issues, in E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets, Warszawa 2020.
 • E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets, CH Beck 2020.

Ochrona danych zagadnienia ogólne

 • M. Rojszczak, Definicja i granice prawnej ochrony prywatności w epoce analityki Big Data, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019/1.
 • M. Rojszczak, Odpowiedzialność za przetwarzanie danych przez portal społecznościowy – glosa do wyroku TSUE z 5.06.2018 r., C-210/16, Europejski Przegląd Sądowy 2018/10.

Ochrona danych – kwestie transgraniczne:

 • M. Rojszczak, Does global scope guarantee effectiveness? Searching for a new legal standard for privacy protection in cyberspace, Information & Communications Technology Law 2020/1.
 • M. Rojszczak, Międzynarodowa współpraca organów podatkowych a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa podstawowe – uwagi krytyczne po dwóch latach obowiązywania umowy FATCA, Przegląd Prawa Handlowego 2018/8.
 • M. Rojszczak, Skuteczność ochrony praw podmiotów danych wynikających z prawa UE w świetle umowy Tarcza Prywatności oraz prawodawstwa federalnego USA, Transformacje Prawa Prywatnego 2018/1.

Usługi finansowe / fin-tech:

 • E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska, New Technologies in the financial services market, CH Beck 2020
 • A. Zalcewicz, Organy nadzorujące funkcjonowanie rynku finansowego a innowacyjne technologie finansowe [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, A. Gorgol (red,) C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8198-597-0 (w druku)
 • M. Fedorowicz, A Zalcewicz, An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2019.
 • A. Zalcewicz, Silne uwierzytelnianie klienta w świetle przepisów normujących wymogi bezpieczeństwa płatności - wybrane problemy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego  nr 12, 2019, s. 12-17; DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.3
 • B. Bajor, A. Zalcewicz, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz. A. Zalcewicz (red.), Warszawa 2016

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe:

 • M. Rojszczak, Sztuczna inteligencja w innowacjach finansowych – aspekty prawne i regulacyjne, iKAR 2020/2.
 • M. Rojszczak, Wpływ robotyzacji na rynek pracy i sektor ubezpieczeń społecznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2019/7.
 • M. Rojszczak, Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu, [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane pod red. K. Flaga-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostka, CH Beck 2019.

Projekty

 1. A. Zalcewicz, kierownik projektu pt. „Konsorcjum eksportowe jako element polityki rozwoju gospodarczego i konkurencyjności"; AKRONIM: KOEXPOL realizowanego w konsorcjum (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).  (DECYZJA NCBiR Nr DWP/GOSPOSTRATEG-I/257/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku) do października 2019 r.
 2. A. Zalcewicz, Analiza prawna funkcjonowania opłaty tzw. surcharge (od transakcji bezgotówkowych w POS-ach i od transakcji gotówkowych w bankomatach) na rynku kart płatniczych w Polsce w porównaniu do wybranych krajów Unii Europejskiej, ekspertyza wykonana na zlecenie NBP z dnia 7 grudnia 2011 r. publik. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/surcharge.html
 3. B. Pachuca-Smulska, w roku akademickim 2017-2018 uzyskała międzynarodowy grant badawczy - CUP F52F16001350001; https://cli.re/92P4M3.

Nagrody

 • Agata Ferreira -  pierwszą nagroda przyznana przez British Blockchain Association za badania nad podejściami prawnymi i regulacyjnymi do ekonomii tokenowej opartej na technologii blockchain.

Kontakt

dr Marcin Rojszczak

m.rojszczak@pw.edu.pl