INNOVATIONS FOR SUSTAINABLE ENERGY Research group

Our mission

The research group conducts research on the model of regulation of energy markets (electricity, natural gas, oil and liquid fuels, heat). The model is based on the requirements of the European Union law and the directions of development of the European Union energy policy (climate polity, sustainable development, energy security, environmental protection, competition, single internal market). Technological changes resulting from ensuring sustainable development and the development of distributed generation, renewable energy sources, development of the market demand side, energy efficiency and emobility are of particular importance in the work of the Group.

If you want to know more about our group, please send us a note: energy@ans.pw.edu.pl

People

Members of the Team:

 1. dr hab. Robert Zajdler, Attorney-at-law, assistant professor, specialisation: energy law
 2. dr Robert Suwaj, advocate, university professor, specialisation: administrative law
 3. dr Helena Bulińska-Stangrecka, assistant professor, specialization: sociology, knowledge management
 4. dr inż.  Tomasz Surma, specialisation: power engineering
 5. dr Paczkowska-Tomaszewska, Attorney-at-law, specialisation: competition law, energy law
 6. doctoral student Marcin Gałczyński, specialisation: strategic analyses, economic analysis of law

Activities

Current and planned activities

A key aim of the group is to initiate and sustain cooperation with both Polish and international research centers in the field.

In pursuit of this aim, the following activities are planned or already in realisation:

 • Conducting research on the AI in energy sector
 • Conducting research on the hydrogen development for the climate-neutral Europe.
 • Research on the energy network codes
 • Preparing an international conference on the XX  anniversary of the implementation of the Polish Energy Law (2017)

Publications

 1. Zajdler R., The Role of Capacity in the EU Internal Electricity Market in the context of the General Court's Judgment Of 15 November 2018 in Case T-793/14 Tempus Energy, Energy Policy Volume 143, August 2020, 111530, DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111530;
 2. Sawulski J., Gałczyński M., Zajdler R., Technological innovation system analysis in a follower country – The case of offshore wind in Poland, Environmental Innovation and Societal Transitions, 23 September 2019;
 3. Zajdler R., Conditions and directions of changes in the European Union electricity market network codes after 2020, Przegląd Sejmowy 3(158)/2020 (lipiec 2020);
 4. Zajdler R., Electricity and gas market network codes in the post-Lisbon legal order of the European Union, Warsaw 2019;
 5. Zajdler R., Kukuła W., Stoczkiewicz M., Gałczyński M., Koenig H., Piasecki F., Schiele J, EU ETS reform: How not to waste another opportunity for decarbonization the Polish economy, Warsaw 2019;
 6. Paczkowska A., Zarys systemu podmiotów administrujących w Unii Europejskiej, w: Podmioty administrujące. Tom 6, System Prawa Administracyjnego, współautor, red: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Warszawa 2011;
 7. Zajdler R., Uwarunkowania i kierunki zmian regulacji kodeksów sieci rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej po 2020 r., Przegląd Sejmowy nr 3/2020 (zaakceptowany do publikacji);
 8. Suwaj R., Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Biblioteka Administracja Publiczna 2019;
 9. Paska J., Sałek M., Surma T.: Next Step in Application of Transmission and Distribution System Reliability Analysis, The International Conference 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech, St.Petersburg, Russia, June 27-30 2005;
 10. Paczkowska A., Rozporządzenie UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, współautor, red. prof. dr hab. Marek Wierzbowski, Warszawa 2016;
 11. Bulińska-Stangrecka Helena, Bagieńska A.: HR Practices for Supporting Interpersonal Trust and Its Consequences for Team Collaboration and Innovation, w: Sustainability, vol. 16, nr 11, 2019, Nr art. 4423, DOI:10.3390/su11164423;
 12. Zajdler R., EU Energy Law: Constraints with the Implementation of the Third Liberalisation Package, 2012, Cambridge Scholars, ISBN 978-1-4438-4048-4;
 13. Suwaj R., Prawo do dobrej administracji a dobra administracja na przykładzie wybranej regulacji prawnej, [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, pod red. J. Zimmermanna, P.J. Suwaj, Warszawa 2013;
 14. Zajdler R., Gałczyński M., Ruszel M., Zawisza A., Turowski P., Global LNG Market, Warszawa 2017, ISBN 978-83-946727-06, s. 161;
 15. Gędek S., Nowacki M., Polak S., Ruszel M. (red.), Zajdler R. (red), Wspólny rynek gazu ziemnego Unii Europejskiej”, Warszawa 2015, ISBN 978-83-62751-43-3, s. 187;
 16. Bulińska-Stangrecka H., Bagieńska A., Intangible Resources For An Organization’s Sustainability Potential, Entrepreneurship and Sustainability Issues (artykuł przyjęty do druku - planowana publikacja wrzesień 2020);
 17. Bulińska-Stangrecka H., The Role Of Leadership In Developing Innovative Potential, w: International Journal of Economics, Business and Management Research, vol. 2, nr 3, 2018, s. 270-289;
 18. Suwaj R., Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009;
 19. Suwaj R., Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław 2006 (wyd. 1), 2007 (wyd. 2), 2011 (wyd. 3);
 20. Bulińska-Stangrecka H., Bagieńska A., Investigating the Links of Interpersonal Trust in Telecommunications Companies, Sustainability, vol. 10, nr 7, 2018, s. 1-17, DOI:10.3390/su10072555;
 21. Zajdler R., Kierunki rozwoju rynku bilansującego w Unii Europejskiej [w:] Gędek S., Ruszel M. (red.) Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-62751-38-9, s. 173-186;
 22. Zajdler R., Model wspólnego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Postulaty de lege ferenda [w:] Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)2014, s. 35-48;
 23. Zajdler R., Rola giełd energii w procesie budowania jednolitego unijnego Rynku Dnia Bieżącego i Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej [w:] Humanities and Social Sciences, vol. XIX, nr 21(4/2014), 2014, s. 247-264;
 24. Zajdler R., Uwagi krytyczne do regulacji obliga giełdowego, jako sposobu budowania hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce [w:] Humanities and Social Sciences, vol. XIX, nr 21(3/2014), s. 247-264;
 25. Zajdler R., Zastrzeżenia do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany zwolnienia dla gazociągu OPAL (sprawa C(2016)6950 final), w: Polityka i Społeczeństwo, nr 1(16), 2018, ss. 52-64, DOI:10.15584/polispol.2018.1.4;

Contact

dr hab. Robert Zajdler

Team Leader

robert.zajdler@pw.edu.pl

+48.609.139.669