Humanistyczne aspekty sztucznej inteligencji (AI)

Sztuczna inteligencja (ang. artificial inteligence, AI) nabiera coraz większego znaczenia w otaczającej nas rzeczywistości zawodowej, jak również w życiu domowym. Pomimo, że ingeruje w istotny sposób w naszą prywatność, to równocześnie otwiera olbrzymie, niezdefiniowane dotychczas, możliwości w zakresie interakcji międzyludzkich, działalności gospodarczej, czy działalności społeczno-politycznej, podnosząc poziom rozwoju zarówno w naszej lokalnej społeczności, jak i globalnym otoczeniu.

Celem Zespołu jest zgromadzenie międzydyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń, które kładą nacisk z jednej strony na wykorzystanie sztucznej inteligencji w naukach społecznych, a z drugiej strony zwracają uwagę na potrzebę uwzględnienia czynnika ludzkiego w technologiach wdrażających towary i usługi z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Zespół łączy perspektywy badawcze z zakresu kwestii ICT, nauk humanistycznych (prawa, socjologii, filozofii, psychologii), nauk inżynieryjno-technicznych, jak również analizy biznesowej, ekonomii.

Celem Zespołu jest wzmocnienie istniejącego potencjału w zakresie badań i rozwoju poprzez rozwój interdyscyplinarnej współpracy służącej udziałowi w: projektach badawczo-rozwojowych, publikacjach naukowych, wydarzeniach naukowych, jak również wspólne działania dydaktyczne w ramach istniejących planów studiów (zwłaszcza na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich), studiów dla w tym dla studentów zagranicznych oraz zbudowanie grupy badawczej obejmującej szerzej młodszych pracowników oraz studentów.

Zespół prowadzi działalność na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Złożony jest z siedmiu osób, wśród których są  zarówno z Wydziału AiNS, jak i osoby powiązane z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Członkowie zespołu realizowali dotychczas projekty badawczo-rozwojowe, które finansowane były zarówno ze źródeł krajowych, Unii Europejskiej, jak i sektora przedsiębiorstw.

Członkowie zespołu

 1. dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni, specjalizacja: nauki o polityce i administracji, historia nauki i techniki
 2. dr hab. Robert Zajdler, radca prawny, adiunkt, specjalizacja: prawo energetyczne
 3. dr Helena Bulińska-Stangrecka, adiunkt, specjalizacja: socjologia, ekonomia
 4. dr Agnieszka Tomczak, adiunkt, specjalizacja: ekonomia
 5. dr Małgorzata Orechwo, adiunkt, specjalizacja: ekonomia
 6. dr hab. inż.  Jarosław Arabas, prof. uczelni, specjalizacja: informatyka - sztuczna inteligencja WEiTI PW
 7. dr inż. Tomasz Trzciński, adiunkt, specjalizacja: informatyka - sztuczna inteligencja WEiTI PW
 8. dr inż. Jakub Lasocki, adiunkt, specjalizacja: pojazdy silnikowe, SiMR PW

Czym się zajmujemy

W zakresie specjalizacji Zespołu i jego członków możliwe do wykonania są:

 1. Udział we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, w tym finansowych z programu Unii Europejskiej Horyzont Europa dotyczących sztucznej inteligencji i jej zastosowań;
 2. Przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących regulacji sztucznej inteligencji w sektorach gospodarki;
 3. Przygotowanie projektów ocen skutków regulacji dotyczących sztucznej inteligencji w sektorach gospodarki;
 4. Tworzenie projektów założeń lub projektów aktów prawnych lub dokumentów strategicznych;
 5. Badania w zakresie modeli czynnika ludzkiego w wykorzystaniu sztucznej inteligencji;
 6. Bieżące doradztwo eksperckie w zakresie prac parlamentarnych, rządowych oraz samorządowych;
 7. Szkolenia i warsztaty.

Publikacje

 1. Sawulski J., Gałczyński M., Zajdler R., Technological innovation system analysis in a follower country – The case of offshore wind in Poland, w: Environmental Innovation and Societal Transitions, 2019, DOI:10.1016/j.eist.2019.07.002;
 2. Bulińska-Stangrecka Helena, Bagieńska A.: HR Practices for Supporting Interpersonal Trust and Its Consequences for Team Collaboration and Innovation, w: Sustainability, vol. 16, nr 11, 2019, Nr art. 4423, DOI:10.3390/su11164423;
 3. Bulińska-Stangrecka H., Bagieńska A., Investigating the Links of Interpersonal Trust in Telecommunications Companies, w: Sustainability, vol. 10, nr 7, 2018, ss. 1-17, DOI:10.3390/su10072555.
 4. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Tomczak Agnieszka ( red. ): Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-000-9, 164 s.
 5. Tomczak Agnieszka: Spójność w krajach UE 15 po kryzysie fiskalnym, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 466, 2017, ss. 213-222, DOI:10.15611/pn.2017.466.12
 6. Tomczak Agnieszka: Pozycja konkurencyjna Polski a działania administracji publicznej, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - uwarunkowania prawne i społeczne / Gołębiowska Anna, Zientarski Piotr Benedykt ( red. ), 2016, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ISBN 978-83-63220-91-4, ss. 91-109
 7. Orechwo Małgorzata: Kredyty i pożyczki jako podstawowa forma finansowania zwrotnego zadań rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, w: Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny, Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Tomczak Agnieszka (red.) 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-000-9, ss. 100-117
 8. Orechwo Małgorzata: Mechanizmy wsparcia procesu B+R przedsiębiorstw, w: Journal of Modern Science, vol.3, nr 34, 2017, ss. 125-138, DOI:10. 13166/JoMS
 9. Orechwo Małgorzata, Nowakowski Eligiusz: Stabilność pieniądza jako kluczowy czynnik bezpieczeństwa zabezpieczenia emerytalnego, w: Journal of Modern Science, nr 2(29), 2016, ss. 175-198, DOI:10.13166/JoMS 
 10. Lasocki J., Kopczyński A., Krawczyk P., Roszczyk P. Empirical Study on the Efficiency of an LPG-Supplied Range Extender for Electric Vehicles. Energies 2019, 12(18), 1–23.
 11. Chłopek Z., Lasocki J. Analysis of Heat Release Dynamics in a Compression-Ignition Engine with Multiple Fuel Injection. Acta Polytechnica Hungarica 2020, 17(3): 91–110.
 12. Chłopek Z., Biedrzycki J., Lasocki J., Wójcik P. Correlational analysis of pollutant emission intensity in various conditions of operation of the automotive internal combustion engine. Transport 2019, 34(4), 490–498.
 13. Arabas Jarosław, Jagodziński Dariusz: Toward a Matrix-Free Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy, w: IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 24, nr 1, 2020, ss. 84-98, DOI:10.1109/TEVC.2019.2907266.
 14. Tautkute Ivona, Trzciński Tomasz, Skorupa Aleksander [et al.] : DeepStyle: Multimodal Search Engine for Fashion and Interior Design, in: IEEE Access, vol. 7, 2019, pp. 84613-84628.
 15. Bielski Adam, Trzciński Tomasz: Understanding Multimodal Popularity Prediction of Social Media Videos With Self-Attention , in: IEEE Access, vol. 6, 2018, pp. 74277-74287.
 16. KR Opara, J Arabas, Differential Evolution: A survey of theoretical analyses, Swarm and evolutionary computation 44, 546-558, (2019).
 17. Jakubiak Marek: Rola uczelni technicznych w kreowaniu rozwoju inteligentnego i zrównoważonego- studium przypadku. Rozdział [w:] Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo- Wschodniej, praca zbiorowa pod red.: A. Ignasiak- Szulc, M. Koli-Bezka, M. Czupicha, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 101-114.
 18. Jakubiak Marek:  Contribution of Polish technical universities to sustainable development goals by education of engineering staff, Book of Proceedings  ICom 2018 , Editors:  Felicjan Bylok Anna Albrychiewicz –Słocińska Leszek Cichobłaziński, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018. ISBN 978-83-65951-28, s. 306-311.

Projekty

 1. Projekt TRANSrisk, tytuł: „TRANSrisk: Transitions pathways and risk analysis for climate change mitigation and adaptation strategies”, finansowany z program Unii Europejskiej – Horyzont 2020 (nr umowy z Komisją Europejską 642260 – TRANSrisk). Robert Zajdler –funkcje: współrealizacja zadania nr 3 polegającego na badaniu studium przypadku „Systemu innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce z wykorzystaniem procedury Technology Innovation System” w Polsce, czerwiec 2018 r.
 2.  „Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between HEIs and SMEs – GIENAHS” (nr 588071-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA). Całkowity budżet 999 231 EUR. Projekt międzynarodowy, angażujący 10 partnerów z 6 państw członkowskich UE, finansowany ze środków programu Erasmus+/H2020. Jakub Lasocki – kierownik w jednostce (firma PRO-TEC Car Security System).
 3. „Badania nad stworzeniem ekologicznego samochodu dostawczego o innowacyjnym układzie napędowym” (nr RPMA.01.02.00-14-7396/16). Całkowity budżet 119 371,50 PLN. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014–2020), Osi priorytetowej I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Jakub Lasocki – główny wykonawca.
 4. Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR) 2019.  Jarosław Arabas - uczestnictwo w projekcie „Metody symulacji i analizy sieci logistycznych operatorów pocztowych”. Kierownik w PW: Biedrzycki Rafał, rbiedrzy@elka.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 7822, data rozpoczęcia 01-12-2019, planowana data zakończenia 31-08-2022, II/2019/POCZTA/1, w realizacji.
 5. WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]: Celtic-Plus 2018. Jarosław Arabas - uczestnictwo w projekcie „Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”. Kierownik w PW: Kozdrowski Stanisław, S.Kozdrowski@ii.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 5048, data rozpoczęcia 01-05-2018, planowana data zakończenia 31-10-2020, IT/2018/7PR/04, w realizacji.
 6. WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)] 2014. „Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji propantu w procesie szczelinowania”. Kierownik w PW: Jarosław Arabas (do 30.06.2016 r.), J.Arabas@elka.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 7432, data rozpoczęcia 01-12-2014, planowana data zakończenia 30-11-2017, data zakończenia 31-01-2017, ISE/2014/BlueGas-EMPROP. Projekt zakończony.
 7. Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR) 2013. „Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoring wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych”. Kierownik w PW: Arabas Jarosław, J.Arabas@elka.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 7432, data rozpoczęcia 01-10-2013, data zakończenia 30-09-2016, ISE/2013/NCBiR/BlueGas-ZSM. Projekt zakończony.
 8. WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)] 2013. „Metodologia wyznaczania sweet spot'ów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D”. Kierownik w PW: Arabas Jarosław, J.Arabas@elka.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 7432, data rozpoczęcia 01-10-2013, data zakończenia 31-01-2017, ISE/2013/NCBiR/BlueGas-MWSSG. Projekt zakończony.
 9. WEiTI Działalność statutowa 2015. „Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do analizy zjawiska wirusowych filmów wideo”. Kierownik w PW: Trzciński Tomasz, T.Trzcinski@ii.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 7650, data rozpoczęcia 05-05-2015, data zakończenia 31-12-2015, II/2015/GD/1. Projekt zakończony.
 10. WEiTI Działalność statutowa 2015-2017. „Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do klasyfikacji filmów wideo w sieciach społecznościowych”. Kierownik w PW: Trzciński Tomasz, T.Trzcinski@ii.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 7650, data rozpoczęcia 16-05-2017, data zakończenia 31-12-2017, II/2017/GD/1. Projekt zakończony.
 11. Improving stability of keypoint detection using deep neural networks. Project leader: Trzciński Tomasz, T.Trzcinski@ii.pw.edu.pl , Phone: +48 22 234 7650, start date 04-06-2019, end date 06-11-2019, Completed, granted by Google Ireland.
 12. Efficient and accurate nearest-neighbor search for binary local feature descriptors . Project leader: Trzciński Tomasz, T.Trzcinski@ii.pw.edu.pl , Phone: +48 22 234 7650, start date 01-11-2016, planned end date 31-10-2017, end date 31-12-2017, II/2016/PUZ/1, Completed, granted by Google Ireland.
 13. The development of machine learning methods for big data quality monitoring and its interactive visualisation in the frames of the ALICE experiment at the Large Hadron Collider at CERN . Project leader: Trzciński Tomasz, T.Trzcinski@ii.pw.edu.pl , Phone: +48 22 234 7650, application date 09-06-2016, start date 20-01-2017, planned end date 19-01-2020, II/2017/SONATA/1, Implemented WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN].
 14. 2014-2015, 2015-2016 oraz 2016-17 - granty statutowe „Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie”, Agnieszka Tomczak - funkcje: kierownik grantu, organizatorka konferencji, udział w konferencji z referatem, wykonawczyni badań i autorka publikacji punktowanych, udział w konferencji, organizatorka konferencji i autorka publikacji punktowanej- dr Małgorzata Orechwo.
 15. 2018-2019- Udział w przygotowaniu, jak i realizacji grantu Wydziałowego „Dostępność i nowoczesne formy promocji i edukacji” – dr Małgorzata Orechwo.

Nagrody

 1. 2002- Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę "Wykłady z algorytmów ewolucyjnych" - dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni.
 2. 2007- Nagroda Rektora Politechniki Warszawskie II stopnia j za osiągnięcia naukowe: - zespołowa - dr Agnieszka Tomczak
 3. 2016 – Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2015 - dr inż. Jakub Lasocki
 4. 2018 - Nagroda Indywidualna I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w r. akad. 2016/17– dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni.

Kontakt

dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni

marek.jakubiak@pw.edu.pl