Dydaktyka

Zarządzenie nr 100/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w procesie kształcenia na odległość.

 

Na podstawie Zarządzenia student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o samodzielności wykonania pracy (druk w załączeniu).

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020 , w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość.

 

Na podstawie Zarządzenia student jest zobowiązany złożyć oświadczenie przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (druk w załączeniu).